Квадраттық функция және оның графигі

0
265

Квадраттық функция дегеніміз мынандай функция y(x) = ax2 + bx + c, мұндағы a (нөлге тең емес), b және c тұрақты сандар.


Мысалы y = x2 функциясы квадраттық функция болады (b мен c нөлге тең). Осы функцияның графигі:


Квадраттық функция және оның графигі


Бұл қисық парабола деп аталады. Квадраттық функция графигі парабола болады, әрбір параметрлер (a, b, c сандары) үшін.


Квадраттық функция графигі


Квадраттық функцияның a параметрі a>0 болса параболаның ұштары жоғары бағытталған болады, ал a<0 болса параболаның ұштары төмен бағытталады:


Гипербола


Квадраттық функцияның нөлдерін табу үшін бұл функцияны нөлге теңестіреміз:


ax2 + bx + c = 0


Бұл теңдеудің шешімдері дискриминант нөлге тең не одан жоғары болғанда ғана шешімі барын білеміз. Бұдан квадраттық функцияның графигі тек қана оның дискриминанты нөлге тең не оң болғанда ғана OX өсін қиятыны шығады. Бұндай жағдайда бұл функцияның графигі OX өсінен төмен не жоғары орналасады.

Пән: Математика