Бұрыс етістіктер ағылшын тілінде

0
657

Ағылшын тілінде етістіктер дұрыс және бұрыс боп екіге бөлінеді. Дұрыс етістіктерге мысалы play – ойнау етістігін жатқызуға болады. Себебі «мен футбол ойнадым» дегенді ағылшынша «I played football» деп аудара аламыз, осы етістік өткен шақта ed қосылуымен өзгереді.


Ал мен болдым дегені I was деп аударылады. Болу деген етістік be болса да. Be бұрыс ағылшынша етістік болады. Кейбір көп қолданылатын бұрыс етістіктер ағылшын тілінде төмендегі кестеде келтірілген.


Ағылшынша бұрыс етістіктер кестесі


InfinitivePast SimplePast ParticipleАудармасы
be [bi:]was [wɔz]; were [wз:]been [bi:n]болу
begin [bi’gin]began [bi’gæn]begun [bi’gʌn]басталды
can [kæn]could [kud]could [kud]істей алу
come [kʌm]came [keɪm]come [kʌm]келу
do/does [dʌz]did [dɪd]done [dʌn]жасау
find [faɪnd]found [faʊnd]found [faʊnd]табу
get [ˈɡet]got [ˈɡɒt]got [ˈɡɒt]алу
give [ɡɪv]gave [ɡeɪv]given [ɡɪvn̩]беру
go/goes [ɡəʊz]went [ˈwent]gone [ɡɒn]кету
have [hæv]had [hæd]had [hæd]ие болу
hear [hɪə]heard [hɜːd]heard [hɜːd]есту
keep [kiːp]kept [kept ]kept [kept ]ұстау, сақтау
know [nəʊ]knew [njuː]known [nəʊn]білу
learn [lɜːn]learnt [lɜːnt]; learned [lɜːnd]learnt [lɜːnt]; learned [lɜːnd]үйрену
leave [liːv]left [left]left [left]қалдыру
let [let]let [let]let [let]рұқсат ету
light [laɪt]lit [lɪt]; lighted [ˈlaɪtɪd]lit [lɪt]; lighted [ˈlaɪtɪd]жарқырау
make [ˈmeɪk]made [ˈmeɪd]made [ˈmeɪd]жасау
putputputқою
readread; redread; redоқу
sawsawedsawn; sawedкесу
saysaidsaidайту
seesawseenкөру
setsetsetқою
shallshouldshouldқарыз болу
showshowedshown; showedкөрсету
taketooktakenалу
telltoldtoldайту
thinkthoughtthoughtойлау
willwouldwouldболу
writewrotewrittenжазу

Пән: Ағылшын тілі