VSAT технологиясының сипаты | Скачать Дипломдық жұмыс

0
127

Аңдапта

Бұл дипломдық жобада серіктік ұялы байланысты GSM желісі мен
VSAT технологиясы арқылы біріктіру қарастырылды. Ұялы байланыстың алыс

базалық станцияларын базалық станцияларының контроллермен VSAT
технологиясы арқылы байланыс құру мүмкіндігі қарастырылады. Жабдық
таңдауы іске асырылған. Осыдан басқа балама техникалық мәселе
қарастырылады.

Соңғы екі бөлімінде өмір тіршілік қауіпсіздігіне байланысты мәселелер
қарастырылады, жобаның бизнес-жоспары карастырылды және жобаны
жасау бағасы есептелінеді.

Аннотация

В данном дипломном проекте рассматривается связывание на базе
VSAT технологии сети GSM со спутниковой мобильной связью.Рассмотрена
возможность связывание удаленных базовых станций сотовой связи с
контроллером базовых станций посредством спутниковых технологий VSAT.
Осуществлен выбор оборудования и выполнен необходимый расчет. Также
выполнен расчет альтернативного технического решения.

Кроме этого в двух последних главах рассматриваются вопросы
безопасности жизнедеятельности, составляется бизнес-план и
рассчитывается цена разработки проекта.

Abstract

This thesis considers binding based on VSAT technology of GSM network
with satellite mobile connection. The opportunity of binding deleted base stations
of mobile communication with controller of base stations via VSAT satellite
technologies has been viewed. Equipment selection has been done and the
necessary calculation was made. Calculation of the alternative technical solutions
also was created.
In addition, the last two chapters deal with life safety issues, and includes
business plan preparation and project development price.

Кіріспе
1 VSAT және GSM технологияларын үйлестіру
1.1 Спутникті байланыс VSAT арқылы GSM байланыстырy

1.2 Abis оңтайландыру

1.3 GSM қайта тарату әдістемесі

1.3.1 Нүкте – Нүкте SCPC

1.3.2 SCPC Memotec Нүкте – Нүктесі

1.3.3 Мульти Нүктесі топологиясы

1.3.4 Нүкте – Мульти Нүкте TDMMF – SCPC техникалық шешімі

1.3.5 Нүкте – Мульти Нүкте TDMMF – TDMA

1.3.6 Нүкте – Мульти нүкте технологияларын салыстыру

1.4 VSAT технологиясының сипаты

1.5 VSAT жүйесіндегі модуляция әдістері

1.6 VSAT жүйесіндегі кодтау әдістері

1.6.1Блоктық кодтар

1.6.2 Жиналмалы кодтар

1.7 Жүйенің әмбебаптылығы

1.8 VSAT серіктік байланыс технологиясының техникалық сипаттары

1.8.1 Қызмет көрсету сапасын қамтамасыз ету

1.9 VSAT серіктік желісі үшін құрал жабдықтардың сипаты

1.9.1 Хаб iDirect iNFINITI series

1.9.2 iDirect iNFINITI платформасы

1.9.3 Тексерілген және сенімді серіктік технология

1.9.4 Мәліметтерді тарату үшін қосылуларды орнату және талап ету

бойынша өткізу жолақтарын ұсыну

1.9.5 SkyEdge құрылғылар құрылғысы

1.9.6 Comtech серіктік модем

1.9.7 AnaSat – қабылдау тарату құрылғысы

2 Программалық бөлім

3 Өміртіршілік қауіпсіздігі

3.1 Жалпы жұмыс жағдайын талдау

3.2Ауа баптау жүйесінің құрылғысы және ауаны баптау жүйесін есеп

3.3 Ауа баптағышты таңдау

4 Экономикалық бөлім

4.1 Жобаның мақсаты

4.1.1 Шолу

4.1.2 Жобаның сипаттамасы

4.1.3 Өнім

4.1.4 Менеджмент

4.1.5 Өндірістік жоспар Ошибка! Закладка не определена.

4.2 Қаржылық жоспары

4.2.1 Пайдалану шығынын есептеу
4.2.2 Табысты есептеу

4.2.3 Экономикалық тиімділіктің көрсеткіштерін есептеу

Қорытынды

Әдебиеттер тізімі
Қысқартылған сөздер

А Қосымша

Кіріспе

Қазіргі сақшыда спутникті құралымда бөлік болады, сол күнделікті өмір
адақтау болмайды. Мүмкін байланыссыз және біз қызметпін, подарить
чтобы подспутник.

Біз сілеусінді GSM арқылы VSAT жаралғанының технологиясын арада cellular
құралымның дипломының жобасының подспутника негізі зерттейміз және
қарамастан.

құралымның операторлары, не таныстық бол-, үлкен үлкен елді
қалаларының дүниежүзілік GSM – мекендердің ара көпшілікте, мынадай – ақ
айып пұл және қарамастан, дамыту чтобы, не, қашан аудан ұзақ, қызмет

айқында-,
сәл
итер-.
Мынадай
аудан,
пользоваться
чтобы

инфрақұрылымдармен
қамсыздандыратын
жерленбеппін
жердің

құралымында, қарамастан және ассоциация құралыммен ғана first – дұрыс
нұсқа пользуется. Ассоциация connection GSM сілеусінінің пользовалась,
жасау чтобы, барлық мынадай мемлекеттер дүниежүзілік әдеттегі істе.

Айрықша, азайту чтобы, не қазіргі уақытта, жасау чтобы экономикалық сапар
шегетін бұрын айт- сұрақты, потратил, әдістің белгілі әдістері, сол әкеледі,
мүмкін жолға қояды

1 VSAT және GSM технологияларын үйлестіру

1.1 Спутникті байланыс VSAT арқылы GSM байланыстыру

Серіктік байланыстың ғарыштық сегментінің құны, дәлірек айтар
болсақ, олардың ұсынатын қызметтері кез келген GSM жеткізушісінің
(OPEX) айтарлықтай тұтыну шығындарына әкеліп соқтырады. Серіктік
жеткізу құны тарату қабылдау станциясын (BTS) дамытуға қатысты
пайдалану шығындарының 40% құрайды, міне сондықтан серіктік желіні
дұрыс жобалау және пайдалану және дұрыс технологияны таңдау осындай
техникалық шешімдерді өміршеңдігі мен тиімділігіне тікелей әсер етеді.
Серіктік жеткізу құрылғысының құны қуатты пайдалану сияқты
алынатын жолақпен айқындалады. Оңтайлы нәтижеге қол жеткізу үшін
серіктік сызба тарату жолағының ені мен қуатын пайдалануы тиіс.

Ана уақытпен, не осы әріпсандар бекеттің серіктігінің және жер, ойу чтобы
бас Әдетте бекиді, мен дүниетаныммен кодалаудың арасында байланыстым.
ғана, не алдыңғы турбо, себебі коды(LDPC) біледі, қамсыздандыру чтобы
продукттің кодеки(TPC) және бәскіл – нығыздықтың тепе-теңдігінің –
түзетудің(ҚАТЕНІҢ ТҮЗУ ТҮЗЕТУІ) желінің арттырылған жобасының жаңсақ
қауіпсіздігін және керек тексереді, сол настоятельно емес баршылық, бірақ
мынадай кемшілігі зейіндерді серіктік қолда-, аялдама жақын балала-.
жобалар бірақ бас биік сақшыда жетілдір- зейіннің жүзеге асуын көбейтеді,
не емес от, айғыздармен ана, не қажетті сату айғыздады, бірақ сенімділікті
қысқартады, сендер из желін немесе зардың алымдылық балала- аумақтау.
Қарамастан және да тұтасу мүмкін әуе өзгерістің көлемі. Кесек-кесек
мұртшаларға керек, сол настоятельно баршылық. Алайда, пользоваться
чтобы кесек-кесек мұртшалармен ылғи келешек ақиқаттық экономикалық
тіл табу бол- береді, сол себептен күшті мақсатта балала- потратит, чтобы

Ассоциацияның құралымының арасының күндері екі жүзеге асудың ізгі
негізі техникалық ручной мен жеті бол-. Өт- мынадай шешімді: сендер бір
пункт арнаның(Пункт – қарамастан – бірден-бір арнаны үшін тасығышты(
SCPC) нұсқайды) пунктының ара бір vection және пункт – көп пункт (Пункт –
многоточечный жерленеді, TDMMFSCPC – ге немесе TDM- ортаның
жиілігінің TDMA мультиплекстеуініңеселік санының жиілігі уақыттың

айыруымен

сағаттың айыруының ұжымдық рұқсат алуының

технологиялары). Осы технологиялар сол жоғары шық- мүмкін, салыстыр-
бас-басы GSM желінің зерттей, жұмыс істеу чтобы «дұрыс» шешуші, қабылдау
чтобы қамсыздандырудың көмегінің желімен ассоциацияға.

1.2 Abis оңтайландыру

Abis оңтайландырушылары Abis интерфейсін қатты тексереді әрі
оңтайландырады, трафиктің пакеттерін тудырады, олардың жолақ ені
белсенді шақырулардың санына тікелей пропорционалды әрі азайтылған.
Оңтайландыру Abis белсенді шақырулар мен дыбыстық трафикті
статистикалық мультиплекс жасаған кезде пайдасыз кадрлар мен басқа да
кадрларды жоюмен іске асады. IP немесе HDLC бағытталған топтамалары
арқылы бағыт бойынша оңтайландырылған трафик сұрыпталған болуы
мүмкін. Abis оңтайландыру үшін жоғары деңгейдегі сервис пен Abis
сервисінің сапасын (QoS) қамтамасыз ету өте маңызды. Abis оңтайландыру
(1.1 суретке сәйкес) жекелеген трафик ағымдарына ақпараттық трафикті,
дыбыстық трафикті реттейді және QoS пен жинақталуға қарсы сызбаларды
пайдаланады, бұл трафиктің маңызды бөлігінің сақталуына кепілдік береді.

Сурет 1.1

Нәтижеде алынған трафик TDM-ға ары қарай негізделмейтіндіктен ІР
модемі немесе ретті (serial) модемі арқылы беріледі. Атап айтқанда IP VSAT
модемдерін пайдалану мүмкіндігін ұсынатын осы қасиет VSAT арқылы GSM
қайтадан таратуды ұсынады.
Abis оңтайландыру технологиясы байланысты ұсынушылар арасында
кеңінен қолданылуда. Abis оңтайландыру сондай-ақ TDMMF-TDMA-ға
негізделетін VSAT технологиясының жұмыс істеуі арқылы GSM қайта
тарату үшін мүмкіндікке жаңа бәсекелеске төзімді техникалық шешім болып
табылады, сондай-ақ оны нарыққа шығарады, SCPC-ға негізделген VSAT
жобалары мұнда үстемдік құруда. Қазіргі кезде байланысты жеткізушілер
үшін SCPC және TDMMF-TDMA технологиялары бойынша жұмыс істейтін
екі құрал-жабдықтың түрлерімен Abis оңтайландыруды үйлестіру мүмкіндігі.

1.3 GSM қайта тарату әдістемесі

1.3.1 Нүкте – Нүкте SCPC

VSAT арқылы GSM дәстүрлі түрде қайта тарату G.703 (T1E1)
интерфейсін немесе нүкте – нүкте бекітілген топологиялы статикалықдағы
VSAT бойынша берілетін жекелеген T1E1 қолдайтын SPPC модемдерімен
қамтамасыз етіледі. BTS – ға BSC негізгі станцияларын бақылаушы (1.2
суретке сәйкес).

Сурет 1.2

Бас бірлескен, біріктіру чтобы мынадай техникалық шешімді – уақыт
мүмкіндіктің толықтауышының тез ара мемлекетте ұсын-, не пайдалан-, не
ассоциация бас-, баста жерде, сол кел-, елді – мекеннің. Бұрын айт- шешім
толықтай адалдықты қамсыздандырады, себебі VSAT модемі
қамсыздандырады, бұл BSC және BTS деңгейде физикалық үстейді . Деңгей
физикалық, қысқарту чтобы жүктер, жүзеге асу қатысты, – оңтайландыру
үшін пікір айтады, басқарма үшін, ғана бірінші қайтарымдар, сапар шек-
GSM трафигін, таратып жіберу чтобы. жоғарғы көлденең гі SCPC
түрлендіреді сүйеніштің модемі сайлайды отыр-, үдеме продукттің
коды(TPC) немесе LDPC алымдылығының талап салады қысқарт- және
физикалық көлденең мүмкіндікті қамсыздандыр- оңтайландыр- бол-,
проистекают осы жиілік circle мүмкіндік қысқарт- әкел- соққы мәжбүрле-,
мында олай connection жеткізуші шығын падшие внизу жаса-. 5-кестеде

тасымалдаушыдағы жиілік жолақтарының көлемі көрсетілген, бұл сандары
түрлі болып келетін BTS (TRX) қабылдау тарату құрылғыларының отыз
сайтын қолдау үшін қажет, яғни VSAT пен TPC түрленуінің қызметтері
сияқты.
К е с т е 1.1 – Трансподерді қолданудың TRX және модемнің
өнімділігіне тәуелділігі.

Ескерту: барлық жағдайда айтылып отырған нәрсе бұл тасымалдаушы
өткізу жолағының қуат жағынан емес ені бойынша шектеулі екендігі.
Оның үстіне DoubleTalk(TM) Carrier – in – Carrier(TM) Comtech EF Data

компаниясының жаңа DoubleTalk(TM) Carrier

in

Carrier(TM)

(тасымалдаушыдағы тасымалдаушы) атты өнімін пайдалана отырып,
жоғарыда сипатталып өткен техникалық шешімді іске асыруға қажетті
қажетті өткізу жолағын тағы да азайтуға болады. Carrier – in – Carrier өнімі
Applied Signal Technology’s DoubleTalk технологиясына негізделеді, ол
Adaptive Cancellation(белсенді қысым) пайдаланады. Бұл патенттелген
технология, сондай-ақ ол толық дуплексті серіктік желілерге
тасымалдаушының өткізу жолағының сол бір сегментінде таратуды жүзеге
асыруға мүмкіндік береді. Нәтижесінде – желінің бастапқы конфигурациясы
кезіндегі мен салыстырғанда 50%-ға дейін жиілік жолағының орын алуы
төмендейді (1.3-Сурет).

Сурет 1.3

Аталмыш технология өткізу жолағының көлемі 1.5 Мбитсек асқан
кезде және үлкен сыйымдылықты сайттар үшін (6TRX-тен артық), мұнда
LDPC сияқты жоғары FEC реттегі анағұрлым қуатты әрі тиімді алгоритм

пайдаланылады. Нәтижесінде DoubleTalk(TM) Carrierin

Carrier(TM)

технологиясы қажетті өткізу жолағының көлемін жоғарыда көрсетілгендей
жартысына дейін төмендетеді.

1.3.2 SCPC Memotec Нүкте-Нүктесі

Жоғарыда аталып өткендей VSAT модемдері физикалық деңгейді
оңтайландырады. Бір жағынан Memotec Abis белсенді шақыру трафигі мен
дыбыстық трафикті статистикалық мультиплекстеу кезінде пайдасыз кадрлар
мен үзіліс кадрларын жою арқылы Abis деңгейінде өткізу жолағындағы
артықшылықтардың пайда болуына әкеліп соқтырады. Бұл Abis үшін қажетті
жалпы өткізу қабілетін төмендетеді, сонымен қатар (МГц) транспондеріндегі
өткізу жолағының қажетті енін төмендетіп, транспондерді пайдалану құнын
азайтады. (Memotec өткізу жолағын оптимизациялауды қолдана отыру Нүкте
– Нүкте топологиясы 1.4 суретке сәйкес).

Сурет 1.4

Ұялы байланыс радиоарнасы жердегі байланыс арнасына қарағанда
әдетте қатты шуыл шығарады, сондай-ақ үзілістің қатыстық деңгейі 30-35%-
дан асып кетуі өте сирек. Шын мәнінде Abis оңтайландыру үрдісінің
көмегімен іске асырылған өткізу жолағын әдеттегідей үнемдеу 33-тен 60%-ға
дейін жетеді, әрі Discontinuous Transmission сияқты қызметтердің GSM
жабдығын шығарушылардың іске асыруына байланысты ((DTX), Үзілісті
тарату), үзілістерді басып тастау және сайттың сыйымдылығы. 6-кестеде

транспондредегі жиілік жолағының көлемі көрсетілген, ол Memotec
оңтайландыру құралын пайдаланған кезде VSAT және TPC модемін
модуляциялау қызметтері сияқты сандары түрлі болып келетін BTS (TRX)
сияқты қабылдау-таратушылары бар отыз сайттарды қолдау үшін қажет.

1.3.3 Мульти Нүктесі топологиясы

Алдыңғы мысал өткізу жолағының үнемделуін көрсетеді, бірақ
қосымша пайданы көрсетпейді, ол Memotec оңтайландыру технологиясымен
қамтамасыз етілетін статистикалық мультиплекстеу қабілетінің
артықшылығын пайдаланған пайда болады.
Статистикалық мультиплекстеу Abis сыйымдылығын пайдалануға

қарағанда
көбірек Эрланг көрсеткішіне негізделетін транспондердің

сыйымдылығын пайдалану қабілеті сияқты Abis қайта таратудағы жаңа
қырлардың бар екендігін ескереді. Memotec технологиясы, статистикалық
мультиплекстеу үшін қажетті мүмкіндіктерді қамтамасыз еткен кезде мұндай
шешімді пайдалануды мүмкін етеді, мұндай кезде VSAT құрылғысы SCPC
(TDMMF-TDMA технологиясына негізделеді) технологиясына
негізделмейді, өйткені қажетті өткізу жолағының көлемі кез-келген уақытта
түрлі болуы мүмкін және желіде қарқынды түрде пайдаланылады.
Біріншіден, мынадай тәсілді қарастырайық, мұнда Эрланг
сыйымдылығы байланысыды (жаппай қызмет көрсету жүйелеріндегі
талаптарды өңдеу қарқындылығының көрсеткіші) және Abis сыйымдылығы.
BTS, қалалық аудандарда кеңінен тараған үлкен жүктемеге тап болады және
Эрлангтың арнайы талаптарын қолдау үшін ұлғайтылған. Ауылдық жерлерде
жүктеме анағұрлым аз болады және байланыс операторларының
жобалаушылары басқа ерекшеліктерге қарай жобалайды, қалалық желіні
жобалау кезінде ескерілетін ерекшеліктерден айырмашылықтары бар. Оның
үстіне аймақтың ауқымдылығы, желілік топология, халықтың тығыздығы,
репиторларды қолдану сияқты ерекшеліктер қолданылады, сондай-ақ BTS
радио конфигурациясының шешуші жайттары және BTS-та пайдаланылатын
TRX сандары.
Жаңа бір жайтты қарастырайық оны Abis деп атаймыз, сыйымдылықты
пайдалануға қатысты Эрлангі жеткізуге қажетті дауыстық сыйымдылық
деңгейі ретінде. Әдетте BTS (үш ықтимал дауыстық арналарға ие TRX)
радиоарнасы 4.8 Эрланг сыйымдылығын қамтамасыз етуге қолданылады.
Бірнеше радиоарналар абоненттік ауданға арналған ЭРЛАНГА шарттарын
қанағаттандыруға арналған. Мысал ретінде 10 м Эрлангтағы (толық 14
Эрланг) 1400 абоненті бар ауданды келтіруге болады. Әдетте оператор
толық 14.4 Эрланг үшін 3 TRX (4.8 Эрланг әрбірі) пайдаланады. Егер
осындай он сайтты келтіретін болсақ, жүз пайыздық пайдалануды
қамтамасыз ету үшін BTSгі толық желі үшін 140 Эрланг Эрлангтың
талаптарына жол беруге болады. BCS-да 120 Эрланг қамтамсыз ету 154
болуы ықтимал дауыстық порттарды көздейді 210 дауыстық порттардан
басқа, сонымен қатар Abis пайдалану 73% құрайды. Шын мәнінде Memotec

өткізу жолағын сөйлеу сеансына орын болған кезде ғана қажет еткен кезде
Эрлангтың берілуі үшін өткізудың қажетті жолағын қамтамасыз етсе ғана
жетіп жатыр. Бұл өткізу жолағының қосымша үнемделуіндегі Abis
оңтайландырумен іске асыруды көздейді, сонымен қатар Abis пайдаланумен
іске асырылған қосымша үнемдеумен қол жеткізуге болады.
Аймақтағы барлық абоненттер TRX қамту аймағымен
қамтылатындығы жиі орын алып тұрады, сондықтан операторлар көбінесе
радио қамтуды ұлғайту үшін TRX BTS сыйымдылығын өрістетеді. Жоғарыда
аталған мысалда операторға қамту аймағын арттыруды қамтамасыз ету үшін
TRX санын екі есеге көбейту қажетті айтылды. Эрлангтың бастапқы саны
өзгермейді, бірақ сыйымдылығы бір BTS-та 3 TRX тен 6TRX (немесе 21
дыбыстық арнадан 42 дыбыстық арнаға дейін) дейін екі еселенді. Memotec
пайдаланған кезде Эрлангтың қажетті санын қолдау үшін өткізудің қажетті
жолағын қамтамасыз етк қажет, міне сондықтан қосымша TRX сақтандыру
қажет. Бұл мысалда Abis пайдалану 36% құрайды, өйткені осы кезге дейін
тек өткізудің қажетті ғана жолағы 140 Эрланг (яғни 150 дауыстық порт)
қолдау үшін пайдаланылады, бірақ пайдаланылған дауыстық
сыйымдылықтың көлемі 420 портты құрайды.
Шын мәнінде Abis Memotec оңтайландырумен үйлестірілген Нүкте –
мульти нүкте топологиясы Abisті 36% пайдаланған кезде серіктік
тасымалдаушыдағы берілетін қажетті өткізу жолағының 68% дейін
үнемдейді.

1.3.4 Нүкте – Мульти Нүкте TDMMF-SCPC техникалық шешімі

Нүкте – мульти нүкте TDMMF-SCPC техникалық шешкен кезде
(MemotecComtech AbisXtender техникалық шешімі 1.5 суретке сәйкес),
берілетін TDM тасымалдаушы өзгеріссіз көлемі бар, бұл желіні іске асырған
кезде байланысты жеткізушілердің талаптарына жауап береді. Әрбірінен
SCPC кері желінің көлемі әрбір сайт үшін Эрланг сыйымдылығының 100%
кепілдемесі қамтамасыз етілетіндей сайтқа ие (оңтайландырылғаннан соң).

Сурет 1.5

1.3.5 Нүкте – Мульти Нүкте TDMMF-TDMA

DVB-RCS талаптарына жақындауға негізделетін және өткізу жолағын

біріге пайдалануға негізделетін (Point-to-Multipoint
TDMMF-TDM

технологиясын қолдана отырып Нүкте – Мульти Нүкте техникалық шешімі
1.6 суретке сәйкес) Point-to-Multipoint TDMMF-TDMA технологиясын
пайдалана отырып Нүкте – Мульти Нүкте техникалық шешімі сондай-ақ бір
тасымалдаушының берілуін қамтамасыз етеді, ол желіні іске асыру кезінде
жеткізушілердің талаптарына жауап беру үшін бекітілген. Өткізу жолағын
біріге пайдаланудың артықшылығы шалғай жатқан сайттардан кері байланыс
желілері әрбір жекелеген сайттың сұраныстарына негізделе отырып
қарқынды түрде таратылған. Желінің көлемі тіке және кері екі бағытта да
байланысты жеткізушілердің қоятын талаптарына жауап береді делінеді.
Abis оңтайландыруды статистикалық мультиплекстеуді пайдаланғанда
қажетті өткізу жолағы төмендейтіндіктен, TDMMF-TDMA технологиясы
SCPC-на қарағанда қажетті шекті өткізу жолағын аздау береді.

Сурет 1.6

1.3.6 Нүкте – Мульти нүкте технологияларын салыстыру

TDMMF-TDMA технологиясы сол бір желіні қолданғанда TDMMF-
SCPC технологиясына қарағанда аздау өткізу жолағын қажет етеді, TDMMF-
TDMA жүйесі аз модуляциялық технологияларды пайдаланады әрі TDMMF-
TDMA қажетті өткізу жолағының көлемін басқаруды тарату талаптарын
қанағаттандыруға қажеті жүктеменің белгілі бір деңгейін талап етеді. Бұл

TDMMF мен TDMA combine біріктіруге жатады, сондай-ақ өткізу жолағы
үшін төменгі талаптарға жетуді жоққа шығарады. TDMMF-SCPC тәсілі TPC
және FEC сияқты модуляциялар жиынтығының кез-келген түрлерін
пайдалануда еркін, оларды байланыстың кіріс және шығыс сызықтарын
оңтайландыру мақсатында серік арқылы қолдау көрсетіледі.
TDMMF-SCPC (IP бастамасын тығыздай отырып Comtech CDM570IP
айтылып отыр) немесе TDMMF-TDMA solutions нүкте – мульти нүкте
технологиялары.

K е с т е 1.2 – Эрланг функциясы ретіне өткізу жолағы.

Нүкте – мульти нүкте TDMMF-TDMA жүйесінің Нүкте –

мульти

нүкте SCPC жүйесіне қарағанда үлкен өткізу жолағын қажет ететіндігі
кестеден көрініп тұр, бірақ желінің қорларын аз қолданумен сипатталады.
Дыбыстық әрі жай ақпаратқа қызмет көрсету сапасына қарай мазасыздық жиі
туындайды және шақыруларға сұраныс өскен кезде нүкте – мульти нүкте
TDMMF-TDMA жүйесінде тұрақсыздықтың пайда болуы мүмкін, міне
сондықтан барлық жүктемені сайтқа жіберу дұрыс болмайды. Нүкте – мульти
нүкте TDMMF-SCPC жүйесіндегі мұндай мәселе мәнді болып табылмайды,
өйткені жүйенің мұндай құрылғысы BTS-тан BSC-қа кіретін өткізу қабілеті
үшін 100% кепілдік берілген сыйымдылықты үнемі қамтамасыз етеді.
1.7 суретте Эрланг тарату технологиясын таңдауда маңызды ерекшелік
болатындығы көрсетілген. Төменде келтірілген сурет бойынша бірнеше
қорытынды жасауға болады.
Нүкте – мульти нүкте TDMMF-SCPC толық конфигурация нүкте –
мульти нүкте құрылымын көздейтін желілер үшін ең жақсы атқару болып

табылады.
TDMMF-TDMA нүкте

мульти нүкте технологиясына

негізделетін құрылым желіні төмен пайдаланғанда дұрыс шешім болып
табылады. Эрланг қатты жетіспей жатқан жағдайларда TDMMF-TDMA
технологиясы SCPC нүкте-мульти нүкте технологиясына қарағанда үлкен
пайдалану шығындарына әкеліп соқтырады.

Сурет 1.7

1.4

VSAT технологиясының сипаты

VSAT – сөзді және деректерді беретін жерсеріктік желі. Желі сөзді
кодтау, деректерді беру арналары, сигналдама, қосылыстарды есепке алу
және техникалық қызмет көрсету бойынша байланыстың жеке желілері және
жалпы пайдаланылатын телефон желілеріне арналған қазақстандық (СТОП)
және халықаралық стандарттардың талаптарын қанағаттандырады.
VSAT тән ерекшеліктері:

сұрай салу бойынша жоғары жылдамдықта деректерді беру арналары;
«Бір модембір тасымалдаушы» режимінде жұмыс істеу;
өнеркәсіптік стандарттарға сәйкестік;
сөзді, факсты және деректерді сапалы беру;
коммутацияның жақсартылған мүмкіндіктері;
осылыстардың автоматты есебі;
энергия тұтынудың төмендігі;
Үдеу қарапайымдылығы;
бір терминалға бір мезгілде 8 қосылыстарға дейін қосу.

Серіктік VSAT байланыс желілерінің ерекшелігі серіктік
терминалдардың төмен құны, аз тұтыну қуаты, сенімділік және жылдам даму
қарқындары болып табылады. Осы желілерде іске асырылған DAMA
технологиясы серіктің қымбат тұратын қорын айтарлықтай үнемделуін
қамтамасыз етеді және үш бөлшектерге негізделеді: басқару жүйесі бар
серіктік байланыс телепорті (HUB) және аймақтық станциялардан –

шлюздерден және абоненттік VSAT станциялардан. Желілер HUB-VSAT
және VSAT-VSAT алмасуды қамтамасыз етеді.
Байланыстың серіктік жүйесі аса қымбат жоба болғандықтан, осындай
желінің қызметтері қаншалықты қажетті екендігіне, қаншалықты пайдалану
шығындары және пайдаланушылардың соңғы терминалдары қаншалықты
қымбат екендігіне экономикалық бір мақсаттылық пен жобаны өтеу мерзімі
байланысты болмақ. Дәстүрлі технологиялар (кабелдік, ВОЛС, радио)
негізінде телекоммуникациялық қызметтерді ұсыну мүмкіндігі болмаған
жағдайда немесе аз уақытта іс жүзінде іске асырылмайтын болған кезде
серіктік байланыс желісінің баламалары жоқ. VSAT (Very Small Aperture
Terminal) – аз апертуралы серіктік терминал (антеннаның диаметрі – 0,5-тен
3,7 м дейін), тұтынылатын қуат 25 Вт басталады, ал құны 3500 $ басталады.
Өзінің көлемінің арқасында антенна кез-келген ыңғайлы жерде орнатылуы
мүмкін – шатырда, қабырғада немесе жай ғана жерде; таратушы
құрылғысымен және LNB (серіктен дыбыстарды қабылдаушы) бірге, ол
сыртқы VSAT (ODU) құрылғыны қамтиды. Екінші VSAT бөлшегі ішкі столға
қойылатын болып табылады немесе тұрақты блокқа (IDU) орнатылады, бұл
пайдаланушының құралымен байланысқа қажетті интерфейсті қамтиды.
Серіктік байланыс үшін алдыңғы қатарлы әлемдік VSAT құралдарын
шығарушылардың бірі Gilat компаниясы болып табылады. Осы желілердің
маңызды ерекшелігі DAMA технологиясын пайдалану болып табылады, ол
қымбат тұратын серіктік қордың айтарлықтай үнемделуін қамтамасыз етеді.
Осы технологияны іске асыру үшін серіктік (HUB) байланыстың
телепортында спутникті байланыс жүйесі орталығында орнатылатын желілік
сервер пайдаланылады. Желі HUB -VSAT, сондай ақ VSAT-VSAT сияқты
мәліметтердің алмасуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Жердегі VSAT желісі 3 бөлшектен тұрады:
– Желінің орталығында орнатылатын телепорт
– Абоненттік трафикті шоғырландыру нүктелерінде орнатылатын
аймақтық станциялар – шлюздер (gateways).
– VSAT тұтынушылар (абоненттік) терминалдары
HUB үлкен (4,5 – 9 м) диаметрлі қуатты орталық станция болып
табылады, бірнеше арнайы блоктарды желілік басқару жүйесі: серіктік,
хаттамалық және дыбыстық процессорлар, олар қазықта орнатылады және
барлық қажетті қызметтердің іске асырылуын қамтамасыз етеді, соның
ішінде басқару және шалғай жатқан VSAT мониторинг басқару.
Аймақтық станциялар – шлюздер – әдетте тұтынушыға арналған VSAT
терминалдар болып табылады, тұтынылатын терминалдар трафигін
шоғырландырушы және өңдеуші хосттар немесе коммутаторлардың олардың
порттарына (тікелей немесе желі арқылы) қосылатындығын айтпағанда.

1.5

VSAT жүйесіндегі модуляция әдістері

Осы уақытқа спутникті байланыс жүйесі дыбыстарды таратудың
сандық әдістері іс жүзінде аналогтық әдістерді толықтай ығыстырып
шығарды. Соңғылары ЗВ және ТВ тарату (үлкен индекске ие жиілікті
модуляция) сигналдарын берген кезде кейде қолданылады. Сандық таратуда
фазалық модуляция және пайдаланылады 2, 4 немесе 8 (2-PSK, 4-PSK, 8-
PSK) деңгейлі көлеміне ие оның алуан түрлі болуы қолданылады, оның
үстіне бәрінен көбірек анағұрлым оңтайлы әдіс жоғары еселігі және
QAM бар 4-PSK. PSK қолданылмайды, өйткені олардың КС қайта тарату

құрылғысының трактіндегі бұрмалауға деген
ЗС қуатты таратқышына

деген сезімталдылығы жоғары, сондай ақ қабылдау ЗС демодуляторының
тасымалдаушы – шу жоғары қатынасына жету қиын.
Модулятор мен демодулятордағы қалыптастырушы сүзгіштердің
сипаттарын трактың шығысындағы сандық дыбыстың спектрі жолдың
шығысында (шешуші құрылғының кірісінде) Д = 0,2…0,3 коэффициентті
көтеріңкі косинус түрінде шет жақтарында шеңберлене отырым теңдей
болатындай етіп таңдайды. Бұл Найквист ерекшеліктерінің орындалуын
қамтамасыз етеді, нәтижесінде радиожиілікті спектрді пайдаланудың
жеткілікті түрдегі жоғары тиімділігі болса таңба аралық бұрмалану болмайды.

1.6 VSAT жүйесіндегі кодтау әдістері

Серіктік жолдардың арналары мен жолдары жалпы пайдаланылатын
халықаралық және ұлттық байланыс желілеріне кіреді, олардың сапалы
көрсеткіштеріне өте қатаң талаптар қойылады. Міне сондықтан спутникті
байланыс жүйесіне сандық дыбыстарды таратқанда қателердің тікелей
дұрысталуы немесе ағылшын әдебиетінде FEC аталатын кедергіге төзімді
кодтау пайдаланылады.
Бүгіндері екі негізгі саныптағы ПИО кодтары жақсы әзірленген әрі
кеңінен қолданылады.

1.6.1 Блоктық кодтар

Мәліметтердің реттелігік таңбалардан блоктарға бөлінеді (әдетте 1- ден 7-ге
дейін); әрбір блокқа сәйкесінше п таңбаларынан кодтық жинақылық
қойылады (п к), ол байланыс арнасы арқылы беріледі; қосылғандар г = n – k
таңбалар тексеру деп аталады; код кодтық R = kn жылдамдықпен және
кодтық жинақылықтағы t қателіктерінің барынша көп санымен
сипатталады, оны түзетуге болады.

1.6.2 Жиналмалы кодтар

Мол таңбалар үздіксіз қосылып отырады; кезекті берілетін кодтық
комбинация кодердің кірісіндегі ақпараттық таңбалардың кезекті блогына
ғана емес, сондай ақ бұрындары келіп түскен блоктарға да байланысты
(кодердің кіріс сигналының екілік бөлшектерінің S-де жады болады); к
ақпараттық таңбалардың блок ұзындығы әдетте кішігірім болады (бірден
жеті битке дейін); әрбір кіріс блогына жауап ретінде кодердің шығысында
пайда болатын таңбалардың п саны R= k п кодының жылдамдығын
айқындайды.
ПИО қолдану берілетін ақпараттың сенімділігін арттырып қана
қоймай, сондай ақ қуатты ойынды (ҚО) hэвк алуға мүмкіндік береді, мұның
шамасына таратушының қуаты азайтылады. Осы ойын үшін төлем мол
тексеретін таңбаларды тарату қажеттілігіне байланысты радиосигналдың
алып отыратын жиілік жолақтарын ұлғайту болып табылады. Ұтыстың
шамасы кодтық R жылдамдығына, кодтау және декодтау алгоритміне
байланысты. Спутникті байланыс жүйесіне әдетте жиналмалы кодтар S
10 (әдеттегі мәні S = 7) және 12, 23, 34 және 78 қатарынан алынатын
кодтық R жылдамдығы пайдаланылады. Декодтау үшін А. Витерби ұсынған
алгоритм пайдаланылады. Сонымен қатар ЭВК R=l2 кезінде және 10″

декодтердің шығысындағы қателіктер коэффициенті кезінде
5…6 дБ-ға

жетеді. Бірінші (сыртқы) код ретінде блоктық код (әдетте Рида Соломон
коды) пайдаланылады. Содан соң алынған кодттық жинақтардың таңбалары
өлшейді (белгілі тәртіпте қойылады) және екінші (ішкі) кодерге келіп
түседі, яғни жиналмалы. Декодтау кері тәртіпте жүзеге асырылады:
бастапқыда ішкі код декодталады, содан соң декодталған сигналдың

таңбалары
кезектенеді (бастақы бағытқа қайта қойылады), мұның

нәтижесінде қателіктер топтамалары біркелгі қателіктерге (оларды түзету
оңай) бөлінеді, содан соң сыртқы код декодталады.

1.7 Жүйенің әмбебаптылығы

Біркелгі жетілдірілген SkyEdge жүйесі, бұл теңдесі жоқ техникалық
және оперативті тәжірибе, көрсетілетін қызметтердің, қосымшалар мен
шешімдердің кең ауқымын ұсынады. Кез келген көлемдегі желілер бұдан
былай кеңейтілген коммерциялық қызметтер ұсынуға мүмкіндік алады,
барынша икемділікке ие болады және түрлі типтегі VSAT терминалдарын
қосуға мүмкіндік береді, бұл көрсетілетін қызмет сапасының артуына әкеліп
соқтырады. VSAT ұлғайту платаларымен үйлесе отырып жүйенің икемді
сәулеті жалпыға қызмет көрсету бағдарламасы шеңберінде шалғай жатқан
таксофондардан қазіргі заманғы кең жолақты шешімдерге дейін нарықтың
түрлі сегменттерінің қажеттілігін қанағаттандыру үшін таптырмас нәрсе.
Стратегиялық артықшылығы бар, пайдалануда сенімді әрі қарапайым
SkyEdge жүйесі сіздің қазіргі және болашақ байланысқа қойылатын
талаптарға сөзсіз жауап береді. SkyEdge жүйесі толықтай, жұлдыз тәрізді
және таратылған жұлдыз тәрізді топологияны қолдайды, бұл сіздің
бәсекелестік мүмкіндіктеріңізді айтарлықтай арттырады.

Телефония, VoIP, LANWAN арналарын қосу және
бейнеконференцбайланыс сияқты қосымшалар үшін толықтай байланысты
қамтамасыз ете отырып, SkyEdge жүйесі тұтынушының қанағаттануына
қорларды дұрыс пайдалануға мүмкіндік береді, пайдалану сипаттамаларын
жақсартып, тұтынушының қанағаттану деңгейін арттырады.
Телефонияның және VoIP қолданбалы қызметтері толық байланысты
топологияда дыбыстың жоғары сапалы түрде берілуін қамтамасыз етеді.
Стандарт телефондар да, ІР телефондары да VSAT- терминалына қосылады,
яғни тікелей, абоненттік шлюздер немесе түрлендіруші блоктарсыз. SkyEdge
жүйесі сондай ақ ТфОПмен тікелей байланысты және Интернетпен
магистралды байланысты қамтамасыз етеді. Сол бір желідегі SkyEdge жүйесі
DVB-RCS стандарты мен көп қызметті VSAT-терминалдарды қолдайды.
DVB-RCS стандартымен қойылатын талаптарға жауап беріп қана қоймай,
сонымен қатар әлемдік VSAT ірі желілердің бір қатарын дамыту мен іске
асырумен сәтті сынақтан өткен басқару құралдары мен тиімділікті
арттырудың кең ауқымды саласын пайдалануға мүмкіндік алады. ІР және
НТТР жылдамдығын іске асыратын құрастырылған бағдарламалық
қамтамасыз ету тұтынушының шарттарын жақсартады, ал VPN және
шифрлеу ұжымдық және жеке желілер үшін де толықтай желілік қауіпсіздікті
қамтамасыз етеді.
DVB-RCS мүмкіндік, SkyEdge жүйесі мүмкіндіктің қосымша
сызбаларының бар болуымен және ІР негізіндегі ұлғайтылған қызметтерді
іске асырумен ерекшеленеді, ол сонымен қатар күрделі ІР ортасында жұмыс
істеген кезде барынша икемділікті және қолдауды қамтамасыз етеді.
SkyEdge жүйесі тиімділігі жоғары шығыс арнасын пайдаланады, ол
8PSK модуляциялы технология мен турбокодтауды қолдайды, бұл DVB-S
стандартымен салыстарғанда өткізу жолағын пайдалануды 30% арттырады.
Шығыс арнасының ауқымы 340 кбитс – тен 66 Мбитс-ке дейін өткізу
жолағының икемді әрі біртіндеп ұлғаю мүмкіндігін қамтамасыз етеді, бұл аз
ауқымды желілер үшін басты артықшылық болып табылады, бұл кіші
ауқымды желілер аз қаржы салудан бастауға мүмкіндік беріп, біртіндеп ірі
көлемдерге ұлғайтуға да мүмкіндік береді.

1.8 VSAT серіктік байланыс технологиясының техникалық сипаттары

Сәулет: Екі жақты: толық байланысты, жұлдыз тәрізді және таратылған
жұлдыз тәрізді топология
Көрсетілетін қызметтер: мәліметтерді тарату; IP – телефония, хаттамалардың
Legacy негізінде, толық байланысты желідегі арналарды біріктіре отырып;
арналарды байланыстыру көмегімен телефония, толық байланысты VoIP
Жиілік ауқымы: Ku-ауқымы:
Қабылдау Тарату
10.95-11.70 ГГц 14.00-14.50 ГГц
11.70 – 12.20 ГГц 13.75 – 14.25ГГц
12.20 – 12.75 ГГц

C-ауқымы:

3.62 – 4.20 ГГц 5.850 – 6.425 ГГц

Ұлғайтылған C-ауқымы:
4,50 -4,80 ГГц 7,625 -7,925 ГГц

Желінің көлемі: 32000 VSAT-терминалдарына дейін
Қолдау көрсетілетін хаттамалар: IP, Async, (X.3X.28X.29) және X.25
ІР қызметтік мүмкіндіктер: TCP, UDP, RIP, V1, RIP V2, IRDP, ARP,
ICMP, астыңғы желі және жіксіз желілер (A,B,C,D) адресация, IGMP, IP-
артықшылықтарының тапсырмасы, DHCP, ACL, NAT
Сөзді қысқарту: 6,3 кбитс (ITU G.723.1), 8 кбитс (ITUG.729)
Жаңғырықты басу: ITU G.168
3 Тобы хаттамасы негізінде факсті байланыстың жылдамдығы: T.38,
14.4кбитс дейін.
Қосымша қызметтер: алдын ала төлем (дыбыс және IP), көрсетілетін
қызметтер көлемі негізінде HTTP, QoS, QoS жылдамдату, сенімді көп мекен
жайлы IP-тарату, VPN.

1.8.1 Қызмет көрсету сапасын қамтамасыз ету (QoS)

QoS жүйесі қызмет көрсету сыныптары бойынша пайдалы жүктеме
пакеттерінің сыныптамасына негізделген. Сыныптау IP-пакеттердің
параметрлерін талдап, оларды әртүрлі кезектер бойынша бөлетін сүзгілердің

негізінде жүреді.
Сүзгілер төмендегі параметрлердің кез келген

құрамдастықтарын талдауға қабілетті:
– VLAN-а нөмірі.
– Көздің және алушының IP мекен-жайлары.
– Басымдылық беру параметрлері ( DSCP, TOS).
– IP протоколы (TCP, UDP, ICMP, GRE, IPSec … ).
– Протоколдың параметрлері (TCP немесе UDP порттары, ICMP
және т.б. әмірлері).
Әр кезек трафиктің басымдылығымен (абсолютті немесе салмақтық),
типімен (әдеттегі, айнымалы жолақты нақты уақытты,
тұрақты жолақты нақты уақытты) және жолақты шұғыл бөлу қажеттілігімен
(CIR бөлу) сипатталады.
Кез келген IP маршрутизаторы секілді, пакеттер табыстау диспетчері
кезектерді басымдылықтың кему ретіне қарай өңдейді, бірақ шалғай модемге
трафикті табыстау үшін жолақ алу қажет болғандықтан, модем ЦСЗС
тарапына әрбір пакет табыстаған сайын өз кезектерінің ахуалын табыстап
отырады.
Жүйе бірнеше пакетті бір уақыт интервалында табыстауға мүмкіндік
береді, бұл шағын пакеттердің (мысалы, VoIP) көп саны табысталатын
жағдайда, спутниктік ресурсты одан сайын тиімді пайдалануға мүмкіндік
береді.
Тұтынушы порттары:
ЛВС Ethernet: 100BaseT
Дауысытық байланыс сигнализациясы: SS7, MFCR2

Сөз интерфейсі: E1 (ITU G.703, G704)
Шығыс тасымалдаушы:
Стандарт: DVB-S
Тасымалдаушының тарату жылдамдығы: 340 кбитс – 66 Мбитс
Модуляция: QPSK немесе 8PSK (таңдауға қарай)
Кодтау: Витерби және Рида-Соломон немесе турбо (таңдауға қарай)
(SkyEdge шешімін қолдай отырып құрылғының желінің топологиясы
1.8 суретке сәйкес).

Cурет 1.8

Әлеуетті клиенттер
BTS-BSC қосу үшін серіктік сегмент SCPC қолданатын GSM операторлары:
– Серіктік арналардың қолдағы бар үлкен көлемі
– қолдағы бар арналардың санын арттыру жоспары


серіктік сегментті пайдаланудың экономикалық тиімділігін

арттырғысы келетіндер
– қарқынды дамуды жоспарлайтын GSM операторлары

1.9 VSAT серіктік желісі үшін құрал жабдықтардың сипаты

1.9.1 Хаб iDirect iNFINITI series

Серіктік байланыс операторларының нақты міндеттерін шешуге
арналып жасалған, iDirect iNFINITI сериялары кең ауқымды желілік
қызметтерді ұсынады әрі желінің конфигурленуі мен ауқымдылығының
икемділігін қамтамасыз етеді.
iDirect платформасының модулді құрылысы мен бастапқы икемділігі
топологиясы мен бір шассидегі серіктік ауқымға қойылатын шарттары түрлі
болып келетін бірнеше желілерді қолдауды іске асыруға мүмкіндік береді.
iDirect сериясының бір шассиі мынаны қолдайды:
Топологиясы бар желілер: жұлдыз (Star), толық байланысты (Mesh),
SCPC немесе гибридті;
ауқымдардағы жұмыс: C, Ku, ары қарай Ka
– бірнеше серіктермен жұмыс істеу(5IF конфигурациясында 5-ке дейін)
– 64Kbps бастап 18Mbps дейін 1Kbps қадаммен өткізу жолағын реттеу
– бір желідегі мыңдаған абоненттік терминалдар

1.9.2 iDirect iNFINITI платформасы

Инновациялық iDirect iNFINITI платформасы мыналарға мүмкіндік
береді:
– ұжымдық бизнес ұсыныстарды толықтай қолдауды қамтамасыз етуге
– жоғары сапалы дыбыстық қызметттерді ұсынуға
– ұжымдық ІР желілерінің түрлі міндеттерін шешуге
– қаражатты аз сала отырып толық қызметті ІР желісін құруға
Бір хабта бірнеше серіктермен біріге әрекет етуге – бұл басқа
жүйелерде мүмкін емес!
– Network Management System (NMS) көмегімен желілерді басқару
тиімді
– Жаңа нарықтарға шығу тиімділігі

K е с т е 1.3 – iDirect iNFINITI хабтың техникалық сипаттамалары

1.3 кестенің жалғасы

Басқару интерфейстері
RJ45 Консольді порт NetModem RJ45 Тарау
20
Группа тараулары
Миниималды саны: 4 Максималды
саны: 20
SatCom интерфейстері
5 TxIF: Type-F, 950 – 1700 Мгц
5 RxIF: Type-F, 950 – 1700 Мгц
20 – 1 L-Band Combiner Divider, TX
20 – 1 L-Band Combiner Divider, RX
5 тәуелсіз, 4-1 L-Band Combiner Tx*
5 тәуелсіз, 4-1 L-Band Divider Tx*

SkyEdge(TM) шлюзі. Мәліметтерді беру желілері мен дыбыстық желілердегі
арналарды қарқынды ұсыну (Trunking 1.9 серутке сәйкес )

Сурет 1.9

SkyEdge – DAMA технологияларды дамытудың бірегей техникалық және
технологиялық тәжірибесін қамтитын жетілдірілген бірегей жеріктік жүйесі.
SkyEdge негізінде қызметтердің кең спектрін беру мүмкіндігі жүзеге
асырылған.
SkyEdge тән сипаттары:

– кез келген желілік технологиялар – жұлдыз, мультижұлдыз, толық
байланыс;
– терминалдан Орталық басқарушы станцияға дейінгі арна жылдамдығы
– 2 Мбитс дейін;

10100 Ethernet

Мониторингқа арналған резервтегі
Ethernet-пор Конфигурациялар
Индикаторлар
Сызықта картаның күйі
Тоққа қосу көзінің индикаторы
Желдеткіштің жағдайы
Кабельді қосу
RJ45 – 20 порт
Cat5e коммутациялық панель
Стандарттау
Cat5e коммутациялық панель

– Орталық басқарушы станциядан арна жылдамдығы – 66 Мбитс дейін;
– QoS толассыз деңгейі;
– дауысты және факсимильді хабарламаларды беру кезіндегі жоғары
сапалы телефон байланысы;
– меншікті және стандартты ІР-телефонияны қолдау;
– жерсеріктік сегментке қатынаудың әртүрлі түрлері – жерсеріктік

сегментті пайдаланудың тиімділігі және
сапа кепілі бойынша

ерекшеленеді;
– терминалдардың әртүрлі типтері.
SkyEdge тобына келесі терминалдар кіреді:
SkyEdge(TM) Pro — бір мезгілде деректерді интерактивті алмасуды, ІР
негізінде кең жолақты байланысты және дәстүрлі хаттамаларды, сонымен
қатар қоғамдық және корпоративтік телефонияны қолдайтын көп функциялы
платформа.
SkyEdge(TM) IP — IP бағдарлаушы, сіздің бизнесіңіздің жеке пункті,
сондай-ақ барлық пунктер үшін интерактивті, кең жолақты ІР
қосымшаларды, дәстүрлі хаттамаларды және көп мекен-жайлы тарату
қосымшаларын қолдайды
SkyEdge(TM) Call — жоғары сапалы дауысты және факсимильді
хабарламаларды беруге арналған телефон терминалы.
SkyEdge(TM) Gateway — Шлюзды платформа, сандық телефонияны
қолдайды және Е1 (R2, SS-7) бойынша телефон станцияларымен түйісуді
жүзеге асыруға рұқсат береді. ІР арқылы деректерді беруді қолдайды,
толыққанды бағдарлаушы болып табылады. Кез келген топологиядағы желіні

ұйымдастыруға
рұқсат береді.

SkyEdge(TM) DVB-RCS — кеңейтілген стандартқа жауап беретін шешім.
Бұд VSAT терминал корпорациялар, қызметтерді жеткізушілер және желілік
операторлар үшін интерактивті кең жолақты ІР қосымшаларды және көп
мекен-жайлы таратуды қолдайды.
VSAT-шлюз SkyEdge екі жақты серіктік байланыс жүйесінің негізі болып
қызмет атқарады және кәсіпорындраға, үкіметтік мекемелерге шалғай
жатқан аудандарға сандық дауыстық байланыс сияқты қосымшалардың
әрекеттерін таратуға мүмкіндік береді, талап ету бойынша ІР қызметтерін
ұсыну және ұялы желілерде арналарды қарқынды түрде ұсыну. SkyEdge
шлюзі ТфОП мен Интернетпен, сондай ақ дауыстық байланыс пен
мәліметтерді тарату мүмкін болмаған жағдайда, сенімсіз немесе тым қымбат
болған жағдайда шалғай жатқан орындарды араларын жалғау үшін
кедергісіз магистралды байланысты қамтамасыз ету үшін анағұрлым тиімді
шешімболып табылады.
Негізгі ерекшеліктері:
– Толық байланысты (ұялы) топология
– кіретін арналардың жоғары жылдамдықтары, 2 Мбитс дейін
– талап ету бойынша өткізу жолағын ұсына отырып қолданбалы IP
хаттамасы (BoD)

– ОКС № 7 сигнализациясының жүйесіне ие Е1 арналарымен телефон
байланысын толықтай қолдау.
Жоғары сапалы дауыстық байланыс
Басқа VSAT-терминалдары SkyEdge үйлесімділігі
Ұлғайтылған платалары бар сәулет
Қолданбалы аппараттық құралдар негізінде VPN
Кең жолақты Интернет және интражелілер, VoIP, көп мекен жайлы ІР
тарату, бейнеконференцбайланыс сияқты ІР стандартты қосымшаларды
қолдау.
Шлюза SkyEdge техникалық сипаттамасы:
Шығысты тасымалдаушы:
Стандарт: DVB-S
Модулдеу: QPSK немесе 8PSK
Кодтау: Витерби бойынша және Риду-Соломону немесе Турбо
Қателерді тікілей түзету жылдамдығы (FEC): 12, 23, 34, 56, 78
Кірісті тасымалдаушы:
Қатынау сұлбасы: комбинирлеу TDMA, FDMA
Жіберу жылдамдығы: 60 кбитс – 2 Мбитс
Модуляция: GMSK
Кодтау: FEC турбокодтау ~34, ~78
Сыртқы блок:
Антенна саны (ұялы):
Ku-диапазон: 1,2 м – 1,8 м; C-диапазон: 2,4 м
Жұмыс температурасы: от -40 до +60o C
Ылғалдылық: До 100%
Азшулы блок (LNB): TVRO түріндегі стандарт
Ішкі блок:
ВЧ кірісшығыс: үш алынбалы салынбалы ұя,
ұя 75 Ом Интерфейстің мәліметтері: 100BaseT, асинхр. DB9
Телефондық интерфейс: полныйполовинный Е1
Кеңейтілген ұя: 2
Ауыстырылымды плата:
Асинхр.; два порта DB9
Асинхр.синхр.; DB25 бір порт
Quad LAN; Ethernet 100 Base T
Дыбыс; 2W FXS
Ұялы қабылдағыш
Мәтіндік интерфейстің саны: … жалғасы

Дереккөз: https://stud.kz