Қазақстан Республикасында Еуронормаға өту мәселесі

0
423

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
Л.Н.ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРИТЕТІ
Сәулет-құрылыс факультеті
Ғимараттар мен Имараттарды жобалау кафедрасы

РЕФЕРАТ

Тақырыбы: Қазақстан Республикасында Еуронормаға өту мәселесі

Орындаған: РПЗС-41 тобының студенті
Кумарова Д. Ж.

Қабылдаған: Тулебекова А. С.

Астана 2017

Жоспар:
1) Кіріспе
2) Негізгі бөлімі:
1. Қазақстан Республикасында Еуронормаға өту мәселесі.
2. Қазақстан Республикасында техникалық реттеу жүйесін реформалаудың мақсаты мен міндеті
3. Артықшылықтары мен кемшіліктері
4. Қазақстандағы құрылыс нарығында Еуронорманы енгізуге байланысты бәсекелестік
5. СНиП немесе Еуронорма
6. Қазақстанды Еуронормаға құрылыс кешенінің дайындауы
1) Қорытынды

Қазақстан мамандарымен жасалған Еуропалық нормаларды түбегейлі талдау олардың жобалаудың отандық нормаларымен ұқсастығы мен айырмашылығын кӛрсетеді. Бұл, сӛзсіз, жобалаудың нәтижесінде де байқалады.
2010 жылы Қазақстанда реформалаудың 1-нші кезеңі басталды. Соның аясында құрылыстық техникалық регламент Ғимараттар мен үймереттердің, құрылыс материалдары мен бұйымдарының қауіпсіздігіне арналған талаптар, Еврокодқа ұқсас, ұлттық қосымшалары мен қолдану нұсқамасы бар қазақстандық құрылыс нормалары, Еврокодтарда қолданылатын терминдерге арналған терминологиялық-түсініктеме сӛздік құрастырылды. Барлық айтылмыш жұмыстарға отандық және шетел ұйымдарынан жақсы пікірлер берілді.
Еврокод енгізу алдағы технологиялар мен инновацияларды пайдалануды қамтамасыз етуге және де Қазақстан территориясында инвестициялық жобаларды жүзеге асыру кезіндегі техникалық кедергілерді жоюға мүмкіндік береді. Еврокодпен қатар ӛтпелі кезеңде қазақстандық нормативтер де қолданылады.
Қазақстанда Евронормаларды енгізудің негізгі мақсаты – біздің құрылыс секторының техникалық реттеудің еуропалық жүйесіне бірігуі және еліміздің территориясында шетел инвесторларының қызметіне тигізетін кедергілерді жою. Реформа негізі (бұған үш компонент тиесілі: нормативтік база, тексеру және бақылау жүйесі, сәйкестігін бағалау жүйесі) – Еврокодтарға ұқсас жаңа құрылыс нормаларына (CH PK EN) біртіндеп ӛту. Солармен қатар (2015 жылға дейін) отандық нормалар мен ережелер қолданыста болады.
Евронормалар мен Евростандарт енгізуіне орай бұрын біз естімеген және елестете алмаған жаңа құрылыс материалдар, технологиялар, құрылғылар пайда болады. Осыған байланысты қолданыстағы ҚНжЕ-ге

өзгертулер енгізу және құрылысшыларға, жобалаушыларға табысты жұмыс жасауға мүмкіндік беретін жаңа құжаттар қабылдау қажеттілігі туындайды. Біздің ортақ міндетіміз – барлық жағдайларда қауіпсіз нысандарды тұрғызу және соңғы нәтижесіне бағытталатын техникалық реттеу. Сол уақытта Евронормалар мен Евростандарттарды енгізу барысында рұқсат етілген құжаттардың кӛп мӛлшерде болуы белсенді түрде кедергі тудыратынына назар аудару керек: әр түрлі мемлекеттік органдармен ӛз алдына қабылдануынан басқа, заңнамалық базаның ӛзінде 1200-і жазылған. Инвесторлар мен олардың серіктестері қосымша және де кӛп жағдайда керек емес келісімдік шараларсыз Қазақстан экономикасының игілігіне еңбек етуі үшін бұл санды қысқарту керек.
Әрине, ұлттық ерекшеліктерге бейімделген еуропалық стандарттарға икемделе отырып, отандық ӛндірушілердің ынтасын (мысалы, құрылыс материалдарының, сонымен қатар Еуропалық жобалау ұйымдары бәсекелес болатын жобалау және зерттеуші ұйымдардың ынтасын) ұмытпаған жӛн.
2010 жылы Үкімет Қаулысымен № 89106 Еуропалық директивасының орнатуын есепке ала отырып ҚР Техникалық регламенті Ғимараттар мен үймереттердің, құрылыс материалдары мен бұйымдарының қауіпсіздігіне арналған талаптар бекітілген. Ӛтпелі кезеңде пайдалану нұсқаулары мен ұлттық қосымшалары бар құрылыс нормалары CH PK EN (0-9) дайындалды. Оған алдағы анықтауларды талап ететін параметрлер мен қағидалар (сейсмикалық , табиғи-климаттық шарттардың және т.б.) жатады.
РГП мамандары жаңа ҚН (СН) конструкцияларды жобалау барысында тапсырыс беруші және пайдаланушы ұйымдар, құрылыс ұйымдарын ӛндірушілер, жобалаушылар мен мердігер (подрядчик) арасында бірыңғай түсіну, механикалық қарсыласу, орнықтылық пен өртке төзімділік

талаптарына жауап беретін жобалаудың ортақ критерийлері мен тәсілдерін
қамтамасыз етуге мүмкіндік беретініне сенімді. Олар жергілікті талаптарды есепке ала отырып, шетел инвесторлары мен дайындығы бар отандық компанияларға ғимараттың жобалауы мен құрылысын бастауға мүмкіндік береді.
2011 жылы түсіндірмесі, есептеу үлгісі және басқа да түрлі деңгейде талданған мәліметтері бар құрал ретіндегі нормативті-техникалық құжаттар дайындау жоспарланды.
Алдағы жылдарда тек қана CH PK EN нормаларын тәжірибеде пайдалану емес, басқа да құрылыс саласындағы техникалық реттеу жүйесін құрайтын инженерлік жүйелер, тексеру және бақылау, бағалау мен сәйкестігін растауды іске асыру үшін Базис-А корпорациясының күшімен Астана қаласында тұрғын үйлерді жобалау мен тұрғызудың сынамалы жобасы орындалады. Техникалық реттеу жүйесінің реформасы ЕурАзЭО-ның барлық қатысушыларына маңызды. Еуропалық нормаларды Кеден одағы мемлекеттерінің территориясында қолдану жӛнінде бірталай мәслихаттар жүргізілді.
ТМД елдерінің экономикалық интеграциясының объективтік қажеттілігі, сонымен қатар, Еуропа елдерімен ынтымақтастығын дамыту және ДСҰ-ға кіру Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті Дәріс Басылым: бірінші Ф ЕНУ 703-13-15. Оқу (модульдік) жұмыс бағдарламасы. Бірінші басылым бойынша бастамалар КО пен ЕврАзЭО үшін құрылыстағы техникалық ережелердің ортақ нормативтік алаңын құру мен қатар жүретін құрылыс саласын техникалық реттеуінің ескірген, тиімсіз жүйесін кешенді түрде реформалау сұранысын тудырады. Сарапшылардың айтуынша, бұл шетелдік озық технологиялар мен инновациялардың пайдаланылуын қамтамасыз етіп, нормативтік негізді жетілдіріп, шетелдік инвестициялық жобаларды іске асыруда техникалық

тосқауылдарды жоюға мүмкіндік береді.
CH PK EN құрылыс алаңындағы практикалық қолданысын істеп ӛтеу тақырыбы, техреттеу мен құрылыс саласының индустриалды-инновациялық дамуынан басқа, Астана қ. 2011 ж. ӛткен I Республикалық конференция барысында елдің жоғары оқу орындарындағы еврокод пен евронормаға кӛшуге байланысты жаңа жүйедегі оқу-білім үдерісін ұйымдастыру мәселелері кӛтерілді.
Қазақстан Республикасындағы техникалық реттеу жүйесін реформалаудың мақсаты мен тапсырмалары:
1. Қазақстан Республикасындағы құрылыс конструкцияларын (еврокодтарды) жобалау саласында ЕО стандарттарын енгізу мәселелері.
2. Евронормалар мен евростандарттарға кӛшкендегі ресурс және энергия үнемдеу мәселелерін шешу.
3. Материалтану және ЕО елдеріндегі құрылыс бұйымдары мен конструкцияларын ӛндіру технологиялары.
4. Құрылыс объектілерінің зиялылығын арттыру бойынша құрылыстық индустрияның даму тұжарамдамасы.
5. ЕО пен ТМД елдерінің жобалау нормаларын салыстырмалы талданылуы..
6. ЕО елдеріндегі техникалық реттеудің қазіргі жағдайы.
7. Құрылыстағы еуропалық нормативтік негіз.
8. Құрылыс ӛнімдері мен Еврокодтар директивалары.
9. Қазақстан Республикасы мен Еуроодақ стандарттарын үйлестіру мәселелері.
10. Еврокод пен евростандарттардың теориялық және тәжірибелік негіздері.
11. Еуроодақ елдеріндегі құрылыс материалдары мен бұйымдарды сынау стандарттары.

12. Еуроодақ елдеріндегі техникалық реттеу.
13. ҚР-ға Евронорма мен евростандарттардың енгізілуіне байланысты отандық құрылыс материалдары мен бұйымдардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру мәселелері.
14. Еврокодтар бойынша темір бетон конструкцияларының жобалануы.
15. Қазақстан экономикасының құрылыстық секторының еуропалық техникалық реттеу жүйесіне интегрциялану мәселелері.
Еуронормға қарсылардың қарсы аргументтері, еуропалық құрылыс ӛнімдерінің қазақстандық нарықтағы жергілікті ӛндіпушілерге тиер әсерінде болып табылады. Олардың пікірінше, құрылыс қымбаттайды, және СНиПах негізінде қолданыстағы нормативтік-құқықтық база, нашар емес, тіпті жақсы Еврокодекстан жақсы болады. Сонымен қатар, соңғы үш онжылдықтар Еуропа бойы, егер асығар болсақ, ЕВРОКОДЕКСты енгізу үшін дайындау жалғасуда, және Еврокодексы Еуропада әзірленді. Егер ЕВРОКОДЕКСты қазақстандық даму бюджеттеріне бӛліну неге бола алмайды, неге ол туралы күмәніміз бар, оны пайдалануға беру оңай болама ма? Дегенмен, әрине, ЕВРОКОДЕКСқа байланысты ережелердің жиынтығын дамыту тәртібін (артықшылығы) ойлану үшін ЕВРОКОДЕКСЫ жақтастары дабар; ТМД елдерінде жинақталған әзірлемелер, инвестициялық саясат нұсқауларды пайдаланады.
Инвесторлар, тапсырыс берушілер, мердігерлер, құрылыс материалдары өндірушілер, дизайнерлер, жүйе иесінің, инспекторлар, сарапшылар, студенттер, оқытушылар – техникалық реттеу, барлық пәндерді қайтадан жүктеу реформасы. Ғимараттар мен құрылыстар – – техникалық реттеу нысандарына соңғы талаптарына сай! 2Қазақстан халқына Жолдауында Euronorm енгізуге байланысты Қазақстандағы құрылыс нарығында. Конкурс әлемнің бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің Қазақстанның стратегиясы Еуропалық Одақпен ынтымақтастықты

дамытуға бағытталған: Қазақстан ЕС- мен ынтымақтастыққа мүдделі,
үлкен қамту береді . Біз озық технологиялар мен білімді біздің елімізге тарту үшін, біздің еуропалық серіктестерімізді, инвестициялық қызмет үшін қолайлы жағдайлар, ірі халықаралық жобаларды жүзеге асыруды жасау керек. Конкурсқа отандық ӛндірушілерді қорғау үшін себептер туындайтын құрылыс тамырын техникалық реттеу, сол немесе ӛзге аясында технологиялық артта және ӛнеркәсіп сақтауға ықпал ету үшін отандық тауарлар мен қызметтердің бәсекеге қабілеттілігін жақсарту арқылы халықаралық нарықтарға Қазақстанның шығу стратегиясын қайшы келеді. Отандық ӛнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін тұрақты жұмыс болмаса құрылыс ӛнімдер мен қызметтердің еуропалық жеткізушілер Қазақстан нарығындағы жергілікті ӛндірушілерді ығыстыруы туралы алаңдаушылық болады. Бұған мысал, Литва мен Латвия цемент нарығының шамамен 40% және 20% цемент ӛнеркәсібінде тәжірибесі Беларусь Республикасы бақылайды.
Беларусь цемент елеулі проблемалар, ЕС-ның жаңа мүшесі мемлекеттер цементті 14 еуропалық стандарттарға енгізу ретінде нарықтық дамуын сақтайды. Қысқа мерзімде Беларусь ғалымдары мен сарапшылары бұл мәселені шешу үшін, кӛп жергiлiктi жағдайлар мен қолданыстағы инженерлік практикаға терминология, оның ішінде еуропалық стандарттарды, ғылыми- зерттеуді, талдау, бейімделу, аудару бойынша үлкен жұмыстар атқарылды. Барлық қиындықтарға қарамастан, цемент және сынақ әдісі Еуропалық стандарттарын енгізу бойынша жұмыстар сәтті болды және тез аяқталды. Цемент, еуропалық стандарттарға ӛндірген, Ресей және басқа да ТМД елдерінің нарығында сәтті сатылуда, сондай-ақ ішкі нарықта сатыла бастады. Осылайша, еркін сауда ұзақ мерзімді экономикалық пайда қысқа мерзімді залал … жалғасы