Қазан түрі | Скачать Дипломдық жұмыс

0
233

Андатпа
Бұл дипломдық жұмыста Ақкент қазандығындағы су даярлау цехінде
өтетін процесстерді автоматтандыру қарастырылды. Фильтрлерді
регенерациялауға баратын тұзды ерітіндіні автоматты түрде әзірлеу үшін
арнайы қондырғылар таңдалды.
Кіріспе бөлімінде қазандық жайлы сипаттама жазылды, сонымен қатар
қазандар типі мен жұмыс істеу принципі туралы сөз қозғылды. КВ-ГМ-20-
150 су қыздыру қазанын жылулық есептеуі жүргізілді.
Негізгі бөлімде су даярлау цехіндегі негізгі қондырғылардың құрылысы
және жұмыс істеу процессі туралы айтылды.Негізгі қондырғылардың
ішіндегі бірінші сатыдағы Na-катионитті фильтрі және екінші сатыдағы Na-
катионитті фильтрлері есептелді. Осы фильтрлерді регенрациялайтын
ерітіндіні автоматты әзірлеу процесі ұйымдастырылды.
Өміртіршілік қауіпсіздігі бөлімінде су даярлау цехін жарықтандыру
жағдайы қарастырылды. Өрт қауіпсіздігі мен микроклимат жайлы айтылып
өтті.

Дипломдық жұмыстың экономикалық бөлімінде
автомататтандыру

объектісінің өз бағасын есептеуі жүргізілді.

Аннотация
В этой дипломной работе рассматривается автоматизация процессов,
которые протекают в водоподготовительном цехе котельной Аккент.
Выбраны специальные установки для автоматического приготовления
солового раствора на регенерацию фильтров.
Вступительной части приводится описание котельной и говорится о типе
котлов и их приципе работы. Приведен тепловой расчет водогрейного котла
КВ-ГМ-20-150.
В основной части рассматриваются основные оборудования
водоподготовительного цеха и их принцип работы. Было расчитано Na-
катионитный фильтр первой ступени и Na-катионитный фильтр второй
ступени, которые являются основным оборудованием. Организован процесс
автоматического приготовления регенерационного раствора для этих
фильтров.
В разделе Безопасность жизнедеятельности рассмотрены освещение
помещения водоподготовительного цеха, техника безопасности и
микроклимат.
В разделе экономики в дипломной работе расчитано себестоимость
автоматизации объекта.

Abstract
In this thesis work is considered to automate the process, where the boiler shop at
the water-treatment «Akkent.». Selected special settings for automatic cooking
Nightingale solution regeneration filters.
Introductory part is a description of the boiler when it is spoken about the type of
boilers and their pritsipe work.Приведен тепловой расчет водогрейного котла
КВ-ГМ-20-150.
The main part deals with the main equipment in the water-treatment shop and
the principle of work.Had been calculated Na-cationite first stage filter and Na-
cationite second stage filter, which are the basic equipment.Organized process of
automatic cooking regeneration solution for these filters.
In the section «Safety» is considered the room lighting the water treatment
plant.Said safety and microclimate.
In the economy as a research paper itself is targeted cost automation object.

Мазмұны

Кіріспе … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
I Тарау. Қазандық туралы жалпы мағлұмат … … … … … … … … … … … …
1.1 Нысананың сипаттамасы … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
1.1.1 Қазандықтың жалпы сипаттамасы … … … … … … … … … … … … … … …
1.1.2 Қолданылатын отын сипаттамасы … … … … … … … … … … … … … ..
1.1.3 Қазандықтың технологиялық схемасы … … … … … … … … … … … … …
1.1.4 Негізгі және көмекші қондырғылар … … … … … … … … … … … … …
1.1.5 КВ-ГМ-20-150 су қыздыру қазанын жылулық есептеу … … … … … .
II Тарау. Су даярлау қондырғылары … … … … … … … … … … … … … …
2.1 Су дайындау қондырғысының сүлбесі … … … … … … … … … … … … …
2.2 Деаэратор сүлбесі … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
2.3 СДҚ реагент қоймасының сүлбесі … … … … … … … … … … … … … … ..
2.4 Бірінші сатыдағы Na-катионитті фильтрлер … … … … … … .. … … … …
2.5 Екінші сатыдағы Na-катионитті фильтрлер … … … … … … .. … … … … ..
2.6 Комплексондарды дозалауға арналған автоматты дозалаушы
қондырғы … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
2.7 Алматы қаласындағы Ақкент қазандығындағы су даярлау
қондырғыларын есептеу … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
I I I Тарау. Автоматтандыру … … … … … . … … … … … … … … … … … … … .
3.1 Автоматика тарихы … … … … … … … . … … … … … … … … … … … … …
3.2 Электрлік жабдық, технологиялық бақылау, автоматтандыру және
басқару жүйелері … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
3.3 Су дайындау стансалар … … … … … … .. … … … … … … … … ..
3.4 Қайтымды сумен қамдау жүйелері … … … … … … … … … … … …
3.5 Автоматты басқару жүйелер … … … … … … … … … … … … … … … … … .
3.6 Таблетка түріндегі тұзды автоматты түрде қосу … … … … … … … … … ..
3.7 Тұзды ерітіндіні дайындауды автоматтандыруға арналған қондырғылар
жиынтығы … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
IV Тарау. Экономикалық бөлім … … … … … … … .. … … … … … … … … … … …
V Тарау. Өміртіршілігінің қауіпсіздігі … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Қорытынды … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Әдебиеттер тізімі … … … … … … … . … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Қосымшалар … … … … … … . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Кіріспе

Энергетика кез келген мемлекеттің экономика салаларының негізгісі
болып табылады, себебі осы салада өндірілетін өнімсіз (энергия) қазіргі
адам өмірін елестету мүмкін емес. Сала ретінде энергетиканың мақсаты –
алғашқы энергетикалық ресурстар концентрациясынан екіншілік энергияға
айналдырып, сол энергияны соңғы тұтынушыларға жеткізу. Заманауи
энергетика жоғарғы деңгейдегі автоматтандырылған үрдіссіз бұл мақсатты
жүзеге асыра алмайтыны айқын.
Жылутехникалық бақылауды автоматты түрде жүзеге асыруда
қазандықты автоматтандырудың маңызы өте зор. Оның көмегімен жылу
технологиялық процесті автоматты реттеу, дистанциялық басқару, қалыпты
эксплуатация режимінен ауытқу кезіндегі дабыл қағу жүзеге асады.
Осы уақытқа дейін қазандықтарда технологиялық бақылауды жүзеге
асыратын комплекстер ескіріп, сенімділіктері төмендегендіктен
қолданылатын аспаптарды жаңартып, қазіргі заманғы жетілдірілген
қондырғылармен алмастыруды талап етеді.
СДҚ, ХСТ- ды автоматтандыру су дайындау қондырғыларын жабдықтаудың
апатты және номиналды режимін есептік қалыптастыру, дыбыстық және
жарықтық сигнализацияны жүзеге асыру, технологиялық параметрлерді,
процесстерді электронды архивтендіру, суды тазарту, суды дайындау
жүйесін бақылау үшін жасалады.
Жергілікті комерциялық объектілердегі өндірістік кәсіпорында суды
тазалау, суды дайындау жүйесін басқару және қадағалауды заманауи
тәсілмен автоматтандыру барысында жобаны жүзеге асыру жұмыстарын
орындау және ұйымдастыру үшін негізгі міндеттер төмендегідей:
1. Су-химиялық, су дайынындау режимін автоматты бақылау және
басқарудың шешімін әзірлеу үшін мәлімет жинақтау;
2. СДҚ, ХСТ-ды бағдардамалық жасағын өңдеу, жобалық, іздеулік,
есетеулік шешімін құру;
3. СДҚ, ХСТ-ды автоматтандырудың техникалық-экономикалық
тиімділігін есептеу;
4. Суды тазалау және су дайындау жүйесін басқаруды және бақылауды
автоматтандыру қондырғысын жасау.

I Тарау. ҚАЗАНДЫҚ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТ

1.1 Нысананың сипаттамасы.

Жалпы қуаты 174,122 МВт (150Гкалсағ). Қазандық Алматы қаласы
Алатау ауданындағы Алғабас, Ақселкент, Ақбұлақ
ықшамаудандарының көп қабатты тұрғын үйлерді, инфраструктуралы
объекттерді жылумен, ыстық сумен және ауамен қамдауға арналған.
Жылулық жүктемеге сәйкес қазандықта әрқайсысының өндірулігі 4 тсағ
болатын екі ДСЕ – 4 – 14 ГМ бу қазаны, жылу өндірулігі 23,26 МВт (20
Гкалсағ) болатын екі КВ ГМ – 23,26 (20) – 150 су қыздыру қазандары және
жылу өндірулігі 63,8 МВт (55 Гкалсағ) болатан екі КВ ГМ – 63,8 (55) – 150
типті су қыздыру қазандары орнатылған.
Қазандықтың жалпы орнатылған қуаты – 179,66 МВт (154,48 Гкалсағ),
сонымен қатар
– ыстық су бойынша – 174,45 МВт ( 150 Гкалсағ);
– бу бойынша – 5,21 МВт (4,48 Гкалсағ, 8 тсағ).
Жылумен және ыстық сумен қамтамасыз ету үшін жылутасығыштардың
параметрлері:
– жылу жүйесін реттеудің температуралық графигі – 130-70 ºС;
– жылумен қамтамасыз ету жүйесі – ашық, екіқұбырлы;
– жұмыс істеу уақыты – тәулік бойы, жыл бойы;
– жылумен қамтамасыз ету бойынша сенімділік категориясы –
екіншілік.
Мазутты шаруашылық қазандығын бумен қамтамасыз ету үшін бу
қазандары орнатылған. Қазандыққа негізгі отын ретінде табиғи газ алынған,
резервті отын мазут.

ДСЕ-4-14ГМ бу қазандары және КВ-ГМ-23,26(20)-150 су қыздырғыш
қазандары биіктігі 60 м және ауызының диаметрі 1,5 м металдан жасалған
түтін моржасына қосылған, КВ – ГМ-63,8(55)- 150 су қыздырғыш қазаны
биіктігі 60 м және аузының диаметрі 2,4 м металды түтін моржасына
жалғанған.
Түтін моржасы ( Н = 60 м ) төрт мунарадан ( каркастан жасалған ) және
мұнараның ішінде бекітілген екі жұқа қабырғалы цилиндрлік қабықшадан
( Д = 2,4 м; Д = 1,5 м ) жасалған , газ өткізетін өзектен тұрады. Жылулық
жүйедегі толақтыратын су мен бу қазандарына арналған қоректік су
сапасына қойылған талаптарды қамтамасыз ету үшін, су дайындау
қондырғысы қарастырылды.

Технологиялық қондырғының жұмыс режимін тұрақтандыруды

қамтамасыз ету үшін, технологиялық қондырғыны басқару және қадағалауды
автоматтандырылған жүйесі (АБЖ ТҚ) шығарылды.

1.1.1 Қазандықтың жалпы сипаттамасы

Қазандық Алматы қаласы Алатау ауданындағы Алғабас, Ақселкент,
Ақбұлақ ықшамаудандарының көп қабатты тұрғын үйлерді,
инфраструктуралы объекттерді жылумен, ыстық сумен және ауамен
қамдауға арналған.
Жылулық жүктемеге сәйкес қазандықта әрқайсысының өндірулігі 4 тсағ
болатын екі ДСЕ – 4 – 14 ГМ бу қазаны, жылу өндірулігі 23,26 МВт (20
Гкалсағ) болатын екі КВ ГМ – 23,26 (20) – 150 су қыздыру қазандары және
жылу өндірулігі 63,8 МВт (55 Гкалсағ) болатан екі КВ ГМ – 63,8 (55) – 150
типті су қыздыру қазандары орнатылған.
Қазандықтың жалпы орнатылған қуаты – 179,66 МВт (154,48 Гкалсағ),
сонымен қатар
– ыстық су бойынша – 174,45 МВт ( 150 Гкалсағ);
– бу бойынша – 5,21 МВт (4,48 Гкалсағ, 8 тсағ).
Жылумен және ыстық сумен қамтамасыз ету үшін жылутасығыштардың
параметрлері:
– жылу жүйесін реттеудің температуралық графигі – 130-70 ºС;
– жылумен қамтамасыз ету жүйесі – ашық, екіқұбырлы;
– жұмыс істеу уақыты – тәулік бойы, жыл бойы;
– жылумен қамтамасыз ету бойынша сенімділік категориясы –
екіншілік.
Бу қазандары мазут шаруашылығын бумен қамтамасыз ету үшін
орнатылған, біреуі жұмыстық, екіншісі резервті. Негізгі отын ретінде Qнр =
8000 ккалм3 ( 33,52 МДжм3 ) болатын табиғи газ қолданылады. Резервті
отын ретінде маркасы М100 мазутты қолданады Qн = 9680 ккалкг ( 40,559
МДжкг ).
Мазутты жылу орталығына жеткізу көлік транспорты арқылы жүзеге
асырылады. Мазут жер бетіндегі металдан жасалған әрқайсысының
сыйымдылығы 1000 м3 болатын үш резервуарда сақталады.
ДСЕ – 4 – 14 ГМ бу қазаны және КВ ГМ – 23,26 (20) – 150 су қыздыру
қазандары биіктігі 60м, сағасының диаметрі 1,5 м болатын металл түтін
құбырына жалғанады.
КВ ГМ – 63,8 (55) – 150 су қыздыру қазандары биктігі 60 м, сағасының
диаметрі 2,4 м болатын металл түтін құбырына жалғанады.
Бу қазандары және жылу жүйесін сапасы жоғары қоректік сумен
қамтамасыз ету үшін СНиП РК 4.02-08-2003 Қазандық қондырғылар және
НР 34-70-051-83 Жылу жүйесіндегі қоректік және жүйелік судың сапа
ережелеріне сәйкес су дайындау қондырғылары қарастырылған.

1.1.2 Қолданылатын отынның сипаттамасы

Негізгі отын ретінде Qнр = 8000 ккалм3 ( 33,52 МДжм3 ) болатын
табиғи газ қолданылады. Резервті отын ретінде маркасы М100 мазутты
қолданады (Qн = 9680 ккалкг ( 40,559 МДжкг ). Мазутты жылу орталығына
жеткізу көлік транспорты арқылы жүзеге асырылады. Мазутты жер бетіндегі
металдын жасалған әрқайсысының сыйымдылығы 1000 м3 болатын үш
резервуарда сақталады.
a) Газ тәрізді отынның сипаттамасы
Газ тәрізді отындар жанатын және жанбайтын газдардың қоспасынан
тұрады. Жанатын газдарға көмірсутектер, көміртегі оксиді жатады. Ал
жанбайтын бөліктеріне азот, көміртегі (II) оксиді және оттегі жатады. Бұлар
газ тәріздес отындардың масылын құрайды. Оның құрамында су-булары,
шәйір, тозаң секілді қоспалары болады. Табиғи газдарға ілеспе және табиғи
газ кіреді. Жасанды жанар газдар жергілікті белгіленген отын ретінде
болады. Оларға генераторлық, кокстық және доменді газдар жатады.
Генераторлық газды қатты отынның толық жанбауынан алады. Коксті және
домен газдары кокс пен домен пештердің қалдықтары болып саналады.
Өнеркәсіптік бу генераторлар мен су жылытқыш қазандарда табиғи
және ілеспе газдарды пайдаланады. Табиғи мен ілеспе газдар метанды
көмірсутек қоспалары мен жанбайтын масыл газдардан тұрады. Ілеспе газға
қарағанда табиғи газда метан көбірек, кейбір табиғи газдарда оның құрамы
98%-ға жетеді. Ал ілеспе газда жоғары молекулярлы көмірсутектер көбірек
болады, метанға қарағанда. Метан көмірсутектерді көбінесе шектік деп
аталады, себебі оларда төрт валентті көмірсутектері бар, оның эмпирикалық
кейіптемесі CnH2n+2. Негізгі шекті көмірсутектері: метан (CH4), этан (C2H6),
пропан (C3H8), бутан (C4H10), пентан (C5H12) және тағы басқа. Қалыпты
шарттарда (101,8 кПа қысым және 00С температура) бутанға дейін алдыңғы
қатар иіссіз, түссіз газ болады, ал қалғандары – сұйықтар.
Газ тәрізді отынның қасиеттері болып уыттылығы және
жарылғыштығы, осы екеуі оның қолдануына әсерін тигізеді. Жасанды газда
көміртек оксидінің болуынан ол уытты болып саналады. Табиғи және ілеспе
газдар уытты болмайды, бірақ жоғарғы шек көмірсутектері елеулі
шоғырлауында нашақорлы қасиетке ие болады.

Жанар газдарға кіреді: сутегі H2, метан CH4, басқа көміртек
байланыстары CmHn, күкіртсутегі H2S және жанбайтын газдар, екі оксидті
көміртек CO2, оттек O2, азот N2 және кішкене мөлшерде сулы-булар H2O.
Кейбір табиғи газдардың құрамында күкіртсутегі бар, күкірсутек –
қатты у және адамның жүйке жүйесіне зақым тигізеді, сонымен қатар
металлды жегіп тастайды.

Газдағы күкіртсутектің болымды шоғыры 100 м3-қа 2 г-нан аспайды.
Белгілі шоғырда газ ауамен бірге жарылғыш қоспаны құрайды, оны
жандыру кезде тұтану қабілеттігі бар. Газ ауалы қоспаның
жарылғыштығы төменгі және жоғарғы шек тұтануы мен жарылғыштығымен
сипатталады. Төменгі шек жарылғыштығы деп газ ауалы қоспадағы газдың

минимал шоғыры. Жоғарғы шек жарылғыштығы деп газ ауалы қоспадағы
газдың максималды шоғыры. Жоғарғы және төменгі шек жарылғыштығында
тұтануы болуы мүмкін. Сондықтан, ауадағы газдың тұтануы белгілі бір
шекарада болады.
Газ тәрізді отынның құрамы көлем бойынша %-бен беріледі және
барлық есептеулер қалыпты жағдайдағы құрғақ газдың куб метріне
салыстырады (101,8 кПа және 00С). Қоспаның құрамы (сулы бу, шәйір, тозаң)
құрғақ газдың гм3-пен өрнектеледі.
Жылыту қазандықтарын орта және төменгі қысымды газдың желілерге
қосады. Газ шығындары 250 м3сағ аспайтын шағын қазандықтар газды
төмеңгі қысымды газ құбырларынан алады.
б) Мазуттың сипаттамасы
Сұйық қайраттық отынның негізгі түрі мұнайды өңдегенде алынатын
мұнай мазуты.
Мұнай мазуты олардың тұтқырлығына байланысты бірнеше түрге
бөлінеді. ЭС-да негізінде таңбасы (маркасы) 100 мазут жағылады. Ошақтық
мазут таңба ішінде олардағы күкірт мөлшеріне байланысты үш сұрыпқа
бөлінеді: аз күкіртті (Sж ‹0,5%), күкіртті (Sж =0,5-2%) және көп күкіртті (Sж
2,0%).
Ошақ мазутының күлділігі өте аз және әдетте 0,1 – 0,3% -дан аспайды.
Мазуттағы су мөлшері 0,5%-дан 5%-ға дейін, кейде одан да жоғары
(суланған мазуттар) 10 %-ға дейін болады.
Мазутты құю, ағызу, бүркігіштің (форсунка) жұмыс істеу нәтижелігі
мазут тұтқырлығына байланысты. Мазутты сақтағанда оның тұтқырлығы
өседі. Ыстықтық (температура) 75 0С-тан төмендесе мазут тұтқырлығы кенет
өседі. Мазут қоюланады.

1 кесте – Отынның сағаттық есептік максималды шығыны №
п
п
Қазан түрі
Отын шығыны

п
п
Қазан түрі
Табиғи газ,
3
нм сағ
Мазут, кгсағ
1
2
3
4
1.
1 кезек:
– 2 х ДСЕ-4-14ГМ;
– 2 х КВ-ГМ-23,26(20)-150.
616
5434
514
4540

Барлығы:
6050
5054

Жұмыс істейтін қазандар үшін
барлығы:
5742
4797
2.
Толық даму 1 кезекті
ескергенде:
– 2 х ДСЕ-4-14ГМ;
– 2 х КВ-ГМ-23,26(20)-150;
– 2 х КВ-ГМ-63,9(55)-150.
616
5434
14660
514
4540
12488

1.1.3 Қазандықтың технологиялық схемасы

а) Қазандықтың схемасы
Қазандықтың жылулық схемасы тәуелсіз екі бөлікке бөлінеді:
Булық бөлігі
Бу қазандары мазут шаруашылығын бумен қамтамасыз ету үшін
арналған. Бір қазан жұмыстық, екіншісі резервті. Қазанның біреуінен
қысымы 0,9МПА (9 кгссм2) тең өндірілетін бу мазут шарушылығына
беріледі: мазут қыздырғыштарына, мазут сақталатын резервуарға, авто
құйылу эстакадасына.
Бу қазандарын қоректендіруге баратын қорек суды дайындау үшін
редуцияланған бу атмосфералық деаэраторға беріледі. Бу қазандарын
қоректендіру су дайындау қондырғыларынан келетін химиялық тазартылған
су және мазут шаруашылығынан келетін конденсат қоспасымен жүзеге

асырылады.

Қазандардың
үздіксіз үрлеу жылуын пайдалану үшін

жылуалмастырғыш және үздіксіз үрлеудің кеңейткіші қарастырылған.
Сепаратордан өткізілген бу кеңейткіштен атмосфералық деаэраторға
жіберіледі, ал су химиялық тазартылған суды қыздыру үшін
жылуалмастырғышқа барады.
Атмосфералық деаэратордың выпарын суытқыш арқылы химиялық
тазартылған судың бөлігін қыздыру үшін қолданады.
Мазут шаруашылығындағы орташа сағаттық будың шығыны – 3,0 тсағ
құрайды. Қоректік су атмосфералық деаэраторына арналған бу шығыны –
0,4-0,5 тсағ құрайды.

Су қыздыру бөлігі
Жылулық схемадағы су қыздыру бөлігі 130-70 С температуралық
график бойынша жылумен, сумен қамтамасыз ету және желдету үшін
қарастырылған.
Қарсы желілі су желілік сорғылардан қарсы желілі су коллекторына
беріледі. Су коллектордан қазандарға беріледі.
Тура желілі су қазандардан магистральді коллекторға, сосын жылу
желісіне тұтынушыларға жіберіледі. Сонымен қатар, тура желілі су 110-130
°С температурада қазандардан өз мұқтаждық коллекторларына беріледі. Өз
мұқтаждық коллекторларынан су шикі, химиялық тазартылған су
қыздырғышына және вакуумдық деаэраторға қыздырғыш ретінде беріледі.
Су қыздыру қазандарында су шығынын қазан арқылы тұрақты және
қазанға кірердегі желілік судың температурасын 70°С деңгейінде ұстап тұру
Барлығы:
20710
17542

Жұмыс істейтін қазандар үшін
барлығы:
20402
17285

қажет. Сонымен қатар, су қыздыру қазандары аз жүктемеде мазутпен жұмыс
істегенде қазаннан шығардағы желілік судың температурасын 150°С ұстап
тұру қажет.
Бұл талаптарды орындау үшін рециркуляция сорғылары
қарастырылған. Әрбір қазандағы жұмыс параметрлерін реттеу үшін: қазанға
кірердегі қарсы желілі судың температурасын реттегіш, желілік су шығынын
реттегіш қарастырылған. Қазаннан шығардағы берілген температура отын,
ауа реттегіштерімен реттеледі.
Шығындарды толықтыру және ыстық сумен қамтамасыз ету үшін
жылулық желіні қоректендіру келесі сұлба бойынша жүреді:
Химиялық тазартылған су 25°С температурада химиялық тазартылған
судың қыздырғышына беріледі. Содан кейін химиялық тазартылған су
қыздырғыштан 55°С температурасымен вакуумдық деаэраторға беріледі.
Вакуумдық деаэратордан су өздігінен ағып аккумулятор багына барады. Осы
бактардан су қоректік сорғы арқылы желілік сорғыларға жіберіледі.
Вакуумдық деаэраторда химиялық тазартылған және қыздырушы
судың ағынын реттеу үшін химиялық тазартылған және қыздырушы судың
реттегіші қарастырылған.
Жұмыстық судың жылуын пайдалану үшін химиялық тазартылған су
су дайындау қондырғыларынан кейін суытқышқа жіберіледі. Бактағы су
деңгейін тұрақты ұстап тұру үшін деңгей реттегіші қарастырылған.
б) Су өңдеу схемасы
Су өңдеу сұлбасы мен қондырғылары «Водно-технологические и
водно-химические режимы» орталығының ұсынысымен Алматы энергетика

және
байланыс институтының профессоры Р.Н.Календарёвтың

басшылығымен ұсынылған.


Су өңдеудің аралас әдісін пайдалану мүмкіндігі бар бір сатылы

Na- катиондау – жылу жүйесін қоректендіруге арналған суды Na-катиондау
және комплексондар арқылы өңдеу;


Екі сатылы Na-катиондау – бу қазандарына баратын суларды

өңдеуге арналған.
Қазандықтың үнемді және тиімді жұмыс жасауы үшін жүйелік және
қоректік су сорғылары жиіліктік электржетекті реттеу қондырғыларымен
жобаланған. Сол арқылы қазандыққа түсетін жылулық жүктеме талаптарына
сәйкес берілген параметрлер бойынша электрқозғалтқыштың жылдамдығы
мен моментін дәл реттеуге болады.
Электржетекті сорғыларға жиілікті реттеуді қолдану келесі
мүмкіндіктерді тұғызады:


Жылулық жүйе мен қазандық қондырғылардың тиімді жұмыс

істеуін жоғарлатады;


Сорғылардың бірқалыпты қосылуы;
Отын мен электр энергиясын үнемдеу.

Бастапқыда су сорғылар арқылы шикі су қыздырғышына барады. Ол
қыздарғышта су 25 0С – қа дейін қыздырылады. Қыздырғыштан 25 0С

шыққан су Na-катиондау әдісімен жұмыс істейтін су дайындау
қондырғыларына барады. Суды жұмсарту үшін 4 автоматты қондырғы
орналастырылған. Әр қондырғының құрамына:
1. Na-катион фильтрі – 2
2. Фильтрді жуу мен регенерациялау процестерін автоматты басқару
электрохимиялық блоктары – 2
3. Тұз еріткіш бак – 1
Су дайындау қондырғыларынан химиялық тазаланған су химиялық
тазаланған су қыздырғышына жіберіледі. Қыздырғыштан химиялық
тазаланған су 55 0С – мен вакуумдық деаэраторға жіберіледі.
Бу қазандарына арналған қоректік су 2 сатылы Na-катиондау әдісімен
тазаланады. Бу қазандарын қоректендіретін су химилық тазаланған су мен
мазут шаруашылығынан тазаланып келетін конденсат қоспасынан тұрады.
Жылу желісін қоректендіру үшін химиялық тазаланған су
қыздырғыштан 55 0С – пен вакуумдық деаэраторға жіберіледі.
Вакуумдық деаэратор қорек судағы агрессивті газдарды жоюға
арналған. Қорек су вакуумдық деаэратордан t = 70 0C – пен бакқа жіберіледі.
Қоректік сорғы арқылы су кері су желісінің коллекторына (желілік
сорғы) беріледі.

1.1.4 Негізгі және көмекші қондырғылар
а) Бу қазандары
ДСЕ-4-14 ГМ бу қазанының технкалық сипаттамасы:

Бу өндірулігі, тсағ
– 4,0;

Будың шығардағы жұмыстық қысымы,МПа ( кгссм2 ) – 0,7-1,3 ( 7-13 );

Қорек су температурасы, С
Есептік ПӘК, табиғи газ мазут, %
Өлшемдері L х В х Н, мм
Қазан комплектісіне кіреді:
– оқшауланған қазан блогы
– ГМ-2,5 типті газмазутты оттық
– Құбырлар және арматура
– лестница және площадка
– 50-104;
– 9190;
– 4680 х 3100 х 3260.

– 1 шт.;
– 1 шт.;
– 1 комплект;
– 1 комплект.

Түтін сорғы ДН-9Х-1000, Q = 9930,0 м3сағ, Н = 80 даПа,
электрқозғалтқыш N = 11,0 кВт, n = 1000 айн.мин., U = 380 В – 1 комплект;
Үрлегіш вентилятор ВДН-6,3Х-1500, Q = 5100,0 м3сағ, Н = 138 даПа,
электрқозғалтқышпен N = 5,5 кВт, U = 380 В – 1 комплект;
Экономайзер шойынды, ЭП2-94И блокпен – 1 комплект.
б) Су қыздыру қазандары
КВГМ (КВ ГМ) сериялы қазан – газ мазутты су қыздыру қазаны.
Мұндай қазандар өнеркәсіптік, қоғамдық ғимараттарды және тұрғын үйлерді
жылумен және ыстық сумен қамтамасыз етуге арналған. Газ немесе сұйық
отында жұмыс істейді. Отын түріне байланысты газдық, сұйық отындық
және аралас ошақтарға бөлінеді.

КВ-ГМ – 23,26 – 150 су қыздыру қазаны
Ошақтық камерасы Ø60×3 мм құбырлармен экрандалған. Сонымен
қатар, ошақ қабырғасы мен астын толық қамтитын фронтальді, екі бүйір
және аралық экраны бар. Экрандық құбырлар коллектормен (Ø219 х 10 мм)
бірге дәнекерленген. Аралық экран екі қатар орналасқан құбырлардан
жасалған, онда отынның жанып біту процессі жүреді.

1 сурет – КВ ГМ-20-150 суқыздыру қазаны:
1 – газомазутты оттық ;
2 – жарылғыш клапан;
3 – ошақтық камера ;
4 – аралық экран;
5 – жанып біту камерасы;
6 – фестон; 7 – тазалау қондырғысы;
8 – конвективті қызу беті.
Конвективті қызу бетіне 8 қабырғалары түгелімен экрандалған және
вертикальді шахтада орналасқан екі конвективті құбыр шоғыры кіреді. Бұл
шоғырлар құбырлардан Ø28 х 3 мм жасалған U-тәрізді ширмалардан
жиналған және шахмат тәрізді орналастырылған. Шахтаның алдыңғы және
артқы қабырғалары вертикальды Ø60×3 мм құбырлармен, ал бүйір
қабырғалары – Ø85×3 мм құбырлармен экрандалған.
Шахтаның алдыңғы жағы түгелімен дәнекерленген. Қабырғаның
төменгі жағында құбырлар төрт қатарлы фестонға бөлінген. Құбырлар
конвективті шахтаның алдыңғы, бүйір және артқы жақтарында
коллекторларға пісірілген.
Жану өнімдері ошақтан жану камерасына 5 беріледі, содан кейін
фестон арқылы конвективті шахтаға және жоғарғы тесік арқылы қазаннан
шығарылады.
КВ-ГМ-23,26-150 қазанының техникалық сипаттамасы:

Жылу өндірулігі, МВт ( Гкалсағ )
– 23,26 ( 20 );

Судың қазанға кірердегі температурасы, С
Судың қазаннан шығардағы температурасы, С

– 70;
– 150;

Ауаның ошаққа кірердегі есептік температурасы, С – 20;

Қазан арқылы су шығыны, м3сағ
– 250;

Судың номиналды шығынындағы қазаның гидравликалық қарсыласуы , МПа

(кгссм2), артық емес
– 0,25 ( 2,5 );

Қазанның газдық жолының аэродинамикалық қарсыласуы

Па ( кгсм2 )
Номиналды жүктеме кезіндегі қазанның ПӘК ( брутто ), %:
– табиғи газ
– мазут
– 2000 ( 200 );

– 93,0;
– 92,0;

Желілік сорғылар
Қондырғыға Q = 600,0 м3сағ, Н = 125 м, 1Д-630-125 типті екі сорғы
қарастырылған, электрқозғалтқышы N = 400,0 кВт, U = 380 В. Бір сорғы –
жұмыстық, бір сорғы резервтік.
Жаздық желілік сорғы ретінде В 1Д-315-71 типті сорғы қолданылады,
Q = 150-300 м3сағ, Н = 71 м, электрқозғалтқыш N = 110,0 кВт, U = 380 В.
Қоректік сорғы
Жылу желісіндегі статикалық қысымды ұстап тұруға, ыстық сумен
қамдауда максималды шығынды қамтамасыз етуге арналған.
Қондырғыға Q = 50-120 м3сағ, Н = 55-50 м, К100-65-200 типті төрт
сорғы қарастырылған, электрқозғалтқышы N = 30,0 кВт, U = 380 В. Үш
сорғы – жұмыстық, біреуі – резервтік.
Рециркуляциялық сорғы
Су қыздыру қазандарына кірердегі желілік судың температурасын +70

0
С ұстап тұру үшін Q = 250,0 м3ч, Н = 32 м, НКУ250-32 типті екі

рециркуляциялық сорғы қарастырылған. Электрқозғалтқыщы N = 45,0 кВт, U
= 380 В.

КВ-ГМ-63,8 -150 су қыздыру қазаны
Жылыту қазаны ошақтық камера мен конвективті шахтадан тұрады.
Ошақтық камера және конвективті шахтаның артқы жағы Ø60 х 3 мм құбыр
экрандарымен жабылған. Қазанның конвективті қызу беті Ø28 х 3 мм

құбырлардан жасалған U-тәрізді ширмадан іріктелген үш пакеттен тұрады.

Қазанның
фронтальді экраны коллекторлармен жабдықталған:

жоғарғы, төменгі, екі аралық.
Конвективті шахтаның бүйір қабырғалары ширмаға тірек болатын
Ø83×3,5 мм құбырларымен жабылған.
Артқы экран мен ошақ камерасының жоғарғы жағынан шығарылатан
жану өнімдері жоғарыдан төмен қарай конвективті шахта арқылы қозғалады.
Жылыту қазаны сақтандырушы жарылғыш клапандарымен жабдықталған.
Олар ошақ камерасының жоғарғы жағында орналасқан. Қызу беттерін
тазалау дробеочистка қондырғысы арқылы жүзеге асады.

Конвективті шахтаның фронтальді және артқы жағындағы төменгі
коллекторлар қазан порталына сүйенеді. Ошақ камерасындағы артқы
қабырғада төменгі коллектор ортасындағы орналасқан тірек қозғалмайды.

КВ-ГМ-63,8(55)-150 қазанының техникалық сипаттамасы:

Жылу өндірулігі, МВт ( Гкалсағ )
Судың қазанға кірердегі температурасы, С
Судың қазаннан шығардағы температурасы, С
Ауаның ошаққа кірердегі есептік температурасы, С
3
– 63,8 ( 55 );
– 70;
– 150;
– 20;
– 680;

Судың номиналды шығынындағы қазаның гидравликалық қарсыласуы МПа

(кгссм2 ), артық емес
– 0,25 ( 2,5 );

Қазанның газдық жолының аэродинамикалық қарсыласуы

Па ( кгсм2 )
– 2000 ( 200 );

Номиналды жүктеме кезіндегі қазанның ПӘК ( брутто ), %:

– табиғи газ
– мазут
– 92,5;
– 91,0;

Желілік сорғылар
Толық дамуға екі желілік сорғыға тағы екі сорғы қарастырылған.
Қондырғыға Q = 600,0 м3сағ, Н = 125 м, 1Д-630-125 типті екі сорғы
қарастырылған, электрқозғалтқышы N = 400,0 кВт, U = 380 В. Барлығын
алғанда төрт желілік сорғы орналастырылған. Оның үшеуі – жұмыстық,
біреуі – резервтік.
Қоректік сорғы
К100-65-200 типті төрт сорғыға толық дамуда К200-150-400 типті екі
сорғы қарастырылған. Қондырғыға Q = 400 м3сағ, Н = 50 м, К200-150-400
типті екі сорғы қарастырылған, электрқозғалтқышы N = 90,0 кВт, U = 380 В.
бір сорғы – жұмыстық, біреуі – резервтік.

Рециркуляциялық сорғы
Q = 250,0 м3ч, Н = 32 м, НКУ250-32 типті екі рециркуляциялық
сорғыға толық даму үшін тағы сол типті екі сорғы қарастырылған.
Электрқозғалтқышы N = 45,0 кВт, U = 380 В.
Қазандардың конвективті беттерін мазутпен жұмыс істегенде қалатын
күйеден тазалау үшін ГУВ38ПМД типті генератор қолданылады. 1 комплект
екі қазанға қарастырылған.

1.1.6 КВ-ГМ-20-150 су қыздыру қазанын жылулық есептеу

Бастапқы мәліметтер
Табиғи газ құрамы
Метан СН4 87%Қазан арқылы су шығыны, м сағ

Этан С2Н6 6,2%
Пропан С3Н8 3,4%
Бутан С4Н10 1,98%
Пентан С5Н12 0,76%
Азот N2 1,1%
Көмірқышқыл СО2 0,12%
Qнр = 39000 кДж .
Ауаның артықтық еселеуіші отын түріне, оның құрамына, оттық
типіне, ауаны беру түріне, ошақ құрылысына тәуелді. Әдетте табиғи газды
жаққанда α Т = 1,05… 1,15 тең.

Т .
VВД. .
VВО. .

мұндағы, VВД. . — нақты ауа көлемі.
Ауаның көлемін және жану өнімдерін есептеу
1.Толық жану үшін керекті ауаның теориялық құрамы:
n
4

4 4 4 4

2.Толық жану кезінде азоттың теоририялық көлемі:

*1,98 5

3 3

4
12

VNo2 0,79 *VВо
N 2
100
0,79 *11,03
1,1
100
3 3

3.Су буының теориялық көлемі:

n
2
0,01* 2 * 87 3 * 6,2 4 * 3,4 5 *1,98 6 * 0,76 0,124 *10 0,0161*11,03 2,4..

3

3

4.Үшатомды газдардың көлемі:
VR2O 0,01* CO2 CO H 2 S (m * Cm H n )
0,01* 0,12 87 2 * 6,2 3 * 3,4 4 *1,98 5 * 0,76 1,34..

3

3

5. Жану өнімінің теориялық көлем энтальпиясы:
H Го (c ) RO2 *VROo 2 (c ) H 2O *VHo2O (c ) N 2 *VNo2

226,7 *1,34 197,2 * 2,4 169,3 * 8,72 2253,35…кДж
6. Ауаның теориялық көлем энтальпиясы:
3

H Во (c ) B *VBo 173,2 *11,03 1910,4..кДж
7. Жану өнімінің энтальпиясы:
3

H П» .С. H Го . ( П» .С. 1) * H Во. H ЗЛ . 2253,35 (1,36 1) *1910,4 2941,09..кДж
мұндағы,
Hзл.- күл энтальпиясы (газ отынын жаққанда ескерілмейді);
αп.с»- шығар газдардағы артықтық ауа коэффициенті.
3VВо. 0,0476 * 0,5 * CO2 0,5 * H 2 1,5 * H 2 S m * C m H n O2
0,0476 * 1 * 87 2 * 6,2 3 * 3,4 4
4 6 8 10
0,0476 * 2 * 87 3,5 * 6,2 5 * 3,4 6,5 *1,98 8 * 0,76 11,03..

* 0,76
8,72 м м
VHo2O 0,01* H 2 S H 2 * Cm H n 0,124 * d Г 0,0161*VВо.
o

Жылулық баланс пен отын шығынын есептеу
Жылулық баланс қазан агрегатындағы келетін жылу мен шығын
арасында тепе теңдікті орнатады. Жылулық баланс негізінде отын шығыны
және ПӘК анықталады.
Қазан агрегатынан кеткен жылу, барлық пайдалы жылумен шығын
жылуын көрсетеді. Бұл техникалық процесс бу өндеумен немесе ыстық
сумен байланысты 1кг отынның жануы ыңғайлы шартта мынадай түрде
болады:

3

немесе

QРР.. Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 , кДжм
3

мұндағы,
Qрр – бар жылу,
Q1 – будағы немесе ыстық судағы пайдалы жылу,
Qпотери – жылу шығындарының қосындысы,
Q2 – шығар газдармен кеткен жылу шығыны,
Q3 – химиялық толық жанбаудан болған жылу шығыны,
Q4 – механикалық толық жанбаудан болған жылу шығыны,
Q5 – қазанның сыртқы жағыннан қоршаған ортаға кеткен жылу
шығыны,

Q6 – қожбен кеткен жылу шығыны.
Баланстың сол жағы жылудың келу бөлігі келесі шамалардың
қосындысынан тұрады:

QРР.. QНР QВ.ВН QПАР QФИЗ.Т . , кДжм
3

мұндағы,
QHP – төменгі жану жылуы,
QВ.ВН – қазандық агрегатқа қыздырған кезде ауамен келген жылу;
QПАР – агрегатқа булы сұйық отынды шашырату арқылы кіретін;
жылуы;
3

мұндағы,

QНР Т . * (c ) В. *VВо 1,1*1,32 * 30 *11,03 480,47 кДж

3

(c ) B
– 1 м3 ауа энтальпиясы, кДжм3.

Онда, QРР.. 480,47 39000 39480,47 кДжм3

Су қыздыру қазанының пайдалы әсер коэффициенті деп ыстық су
өндіру үшін кеткен пайдалы жылудың бар жылуға қатынасын айтамыз. Қазан
агрегатында өндірілген барлық пайдалы жылу тұтынушыларға бармайды,
жылудың бір бөлігі өз мұқтаждықтарына жұмсалады. Осыған байланысты
ПӘК екіге бөледі. Егер қазанның жалпы (брутто) ПӘЕ-нен өзіндік
мұқтаждық шығынды алсақ, онда қазанның таза (нетто) ПӘЕ-ін аламыз.QРР.. Q1 Qпотери , кДжм
QФИЗ.Т . – 1 м отынның физикалық жылуы.

ТАЗА
Тура теңестік әдісі бойынша қазанның пайдалы әсер еселеуiшi тең:

мұндағы,
БР.
QПОЛ .
QРР

*100% , %

QПОЛ — қолданылатын пайдалы жылу мөлшері, кДж
;

QРР.. — бар жылу , кДж
Кері теңестік әдісі бойынша:
.

БР 100% (q2 q3 q5 )

Шығар газдармен кететін салыстырмалы жылу шығыны:

q2
(H П» .С П» .С * H Хо ,В, ) * (100 q4 )
QРР

мұндағы , Н Хо .В – салқын ауа энтальпиясы:

H Хо .В. (c ) В. *VВо. 1,32 * 30 *11,03 436,79 кДжм
3

мұндағы, q4 – механикалық толық жанбаудан болған жылу шығыны
(сұйық немесе қатты отын жаққанда ескеріледі), %
( 2941,09 1,36 * 436,79) * 100
39480,47
Қазанның сыртқы жағыннан қоршаған ортаға кеткен жылу шығыны,
q5=1,7%.
Химиялық толық жанбаудан болған жылу шығыны q3=0,5%.

ПӘК-брутто:

БР 100 (q2 q3 q5 ) 100 (5,94 0,5 1,7) 91,86 %

Отын шығыны:

B
QК . А
Р
3

мұндағы, QK . A. – қазанның пайдалы қуаты:
QК . А GВ * (hГ .В hХ ,В ) , кВт
мұндағы, GB. – су шығыны, кгс;
hГ .В , hХ ,В – ыстық және суық су энтальпиялары (қазанға кірердегі және
шығардағы) , кДжкг.

QК . А
247,96
3600
*1000 * (632,3 293,02) 23368,85 , кВт

В
23368,85
39480,47 * 91,86
*100 0,64
с3 2304
3
сагq2
5,94 %
QР * БР
*100 , м сағ

II Тарау. СУ ДАЯРЛАУ ҚОНДЫРҒЫЛАРЫ
2.1 Су дайындау қондырғысының сүлбесі

Су дайындау қондырғысы жылулық желісіндегі шығынды толықтыру, бу
қазанының қоректенуі, ыстық сумен қамдау жүйесіне баратын суды өңдеу
үшін арналған.
СНиП РК 4.02-08-2003 «Қазандық қондырғылар» және НР 34-70-051-83
«Жылулық желідегі жүйелік судың сапа нормалары»- сәйкес, жылулық
желідегі, бу қазандары мен толықтыратын суларға жіберілетін қоректік суды
талап етілетін сапамен қамтамасыз ету үшін , ГКП «Холдинг Алматы Су»
ұсынған қазандыққа келіп түсетін ауыз суының химиялық анализінің
нәтижесі бойынша бастапқы судың кермектілігі 2,7 мольм3 болу керек.
Өңделген судың қабылданған сүлбесі:
* Су даярлаудың аралас тәсілін қолдануға мүмкіндігі бар 1-ші сатылы Na-
катиондау – жылулық желіні қоректендіруге баратын суды өндеуге
арналған комплексон мен Na-катиондау;
* 2-ші сатылы Na-катиондау – бу қазандарын қоректендіруге баратын суды
өңдеу.
Суды өңдеуге арналған сүлбе мен қондырғыларын , «Су-технологиялық және
су-химиялық режимі» орталығындағы «Алматы Энергетика және Байланыс
Институты » коммерциялық емес АҚ-ның жетекшісі директор, профессор
Р.Н. Колендаревтің ұсынысымен қабылданды.
Бастапқы суды өңдеу, автоматты са дайындау қондырғысында ( АСДҚ )
жобаланған.
Құрылыстың 1-ші кегезінде белгіленген, қазандықтағы орнатылған жалпы
қуатына сәйкес, автоматты су дайындау қондырғысының жабдықтары
жобаланған.
Жылулық жүктемеге сәйкес, жылулық желіні қоректендіруге жіберілетін (
жылулық желідегі шығындарды толықтыруға және ыстық сумен қамдау
жүйесіне) судың көлемі:
* құрылыстағы 1-ші реті – 125 м3сағ, соның ішінде ыстық сумен қамдау
жүйесіне 105 м3сағ;
* толық даму ( 1-ші ретті ескергендегі ) – 333 м3сағ, соның ішінде ыстық
сумен қамдау жүйесіне 270 м3сағ ; жылулық желідегі шығынды
толықыруға 63 м3сағ.

Бастапқы су шаруашылық-ауыз су су құбырынан шикі су сорғыларына
жіберіледі. Шикі су сорғыларынан бастапқы су, шикі су қыздырғышытарына
жіберіледі.

АСДҚ жабдықтарының булануын тоқтату және фильтрдегі жүктелген
материалдың ионалмасу қабілеттілігін жақсарту мақсатында, шикі су
қыздырғыштарындағы бастапқы суды 25 С- қа дейін қыздыруды
қарастырады.

Қыздырғыштын
кері қайтатын желілік судың құбырындағы

қыздырғыштың шығысында бастапқы судың температурасын реттеу үшін
температураны реттегіш жоспарланған.
t = 25 С – тағы шикі су қыздырғышынан су, Na-катиондау әдісімен
жұмыс істейтін автоматты су даярлау қондырғысына келіп түседі.
Төрт автоматты су жұмсарту қондырғысы жобаланған.
Әр қондырғының құрамына кіретіндер:
* Na-катионитті фильтр – 2 дана.;
* фильтрлерді регенерациялау және жуу процессін автоматты басқарудың
электромеханикалық блогы – 2 дана.;
* тұз еріткіш бак – 1 дана.
Фильтрлерді регенерациялау процессінің барлық операцияларын берілген
мерзімділікпен автоматты түрде орындайды.

Фильтреледегі қопсытып жуатын жуу суын қайта қолдану мүмкіндігі үшін
жуу суын лақтыратын күбі және қайта-қолданатын жуу суын беріс сорғысы
жобаланған.
Шикі су берісінің желісі мен жуу суын кайта-пайдалану берісінің
желісіндегі, қайта-қолданылатын жуу суымен фильтрлерді қопсыту
процессін автоматтандыру үшін, электрсымдары бар ысырмалар жобаланған.
Нысандарды басқару, фильтрлерді автоматты басқарудағы
электромеханикалық блогының көмегімен іске асады.
Фильтрлердегі жуу суын дренажға немесе қайта-қолданылатын жуу суын
жинайтын багына жіберу, жуу суын жинау сызығында жобаланған,
тұзөлшеуіш бойынша жүзеге асады. Жуу суындағы тұз мөлшері 165-200
мгдм3- ден жоғары болғанда, жуу суы электрлік жетегі бар ысырма арқылы
дренажға лақтырылады. Егер тұзмөлшері аз болғанда жуу суы дәл солай
электрлік жетегі бар ысырма арқылы, қайта-қолданылатын жуу суын
жинайтын багына бағытталады.

Фильтрлерді регенерациялауға кететін реагент шығынын азайту
мүмкіндігі және су дайындау қондырғысынан құйылыстарды азайту

жобасымен, қиыстырылған сүлбе бойынша жылулық желіні толықтыруға
баратын суды өңдеу мүмкіндігі қарастырылған:
* бір сатылы Na-катиондау және комплексондар.
Комплексондарды енгізу үшін, 200 м3сағ өндірулігі бар автоматты
дозалаушы қондырғы жобаланған.
Кері қайтатын шикі су шығынын реттеу, фильтрлерден бөлек, шикі суды
жіберетін сызықта жобаланған шығын реттегішпен іске асады.
Жұмыс, жоғарыда айтып өткендей қиылыстырылған сүлбе бойынша, тек
мамандырылған ұйымның жұмыс режимдері және комплексон типі бойынша
алынған жіберіп-реттейтін жұмыстарды өткізгеннен кейін орындалады.
Есептерге сәйкес, берілген жылулық жүктемелеріндегі және алынған
судың химиялық анализіне сәйкес Жо = 2,7 моль-м3, регенерация арасындағы
фильтрдің жұмысы-17 сағат.
Регенерация кезеңі бойынша судың шығыны келесіде:
* фильтрді қопсытып жууға – 15 минут ішінде 4,15 м3 ;
* … жалғасы

Дереккөз: https://stud.kz