Атырау облысындағы мұнай айдау стансасын қайта жаңғырту

0
215

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті

Қ.Тұрысов атындағы геология және мұнай-газ ісі институты

кафедрасы

Атырау облысындағы мұнай айдау стансасын қайта жаңғырту

Дипломдық жобаға
ТҮСІНІКТЕМЕЛІК ЖАЗБА

5В070800-Мұнай-газ ісі

Алматы 20
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті

Қ.Тұрысов атындағы геология және мұнай-газ ісі институты

кафедрасы

ҚОРҒАУҒА ЖІБЕРІЛДІ
Кафедра меңгерушісі
____________
_______________20ж.

Дипломдық жобаға
ТҮСІНІКТЕМЕЛІК ЖАЗБА

Тақырыбы: Атырау облысындағы мұнай айдау стансасын қайта жаңғырту

5В070800-Мұнай-газ ісі

Орындаған

Пікір беруші Ғылыми жетекші
_________ __________
_____________20г. _________________20г.

Алматы 20
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті

Қ.Тұрысов атындағы геология және мұнай-газ ісі институты

кафедрасы

5В070800-Мұнай-газ ісі

БЕКІТЕМІН
Кафедра меңгерушісі
____________
_______________20ж.

Дипломдық жоба орындауға
ТАПСЫРМА

Білім алушы _______________________________
Тақырыбы: Атырау облысындағы мұнай айдау стансасын қайта жаңғырту
Университет ректорының «08» желтоқсан 2014 ж. № 547-п бұйрығымен_____
бекітілген_________________________ ___________________________________
Аяқталған жұмысты тапсыру мерзімі мамыр 20 ж._____________
Дипломдық жұмыстың бастапқы берілістері: Станцияның аталуы: “663” МАС.Өлке,
облыс, республика: ҚР, Атырау облысы.Жобалаушы ұйымның аталуы: СУ-
1Средазнефтгазстрой.Мұнай айдау станцияняң алып жатқан жер көлемі: 20,52
га.Станция құны: 239 370 708,31 – 2012 жыл жағдайы бойынша.Станция
территориясы темірбетонмен қоршалған.Станцияның теңіз деңгейімен
салыстырғандағы биіктік белгісі: 467,7 м.________________
Дипломдық жұмыста қарастырылатын мәселелер тізімі
а) техника-технологиялық бөлім_ә) арнайы бөлім _б) экономикалы
бөлім_в)қауіпсіздік және еңбекті қорғау бөлімі_г)қоршаған ортаны қорғау
бөлімі_____________________________ __________________________________
Сызбалық материалдар тізімі (міндетті сызбалар дәл көрсетілуі тиіс)
МАС тарату желісінің принциптік сұлбасы; Катодтық қорғаныс; НМ түріндегі
сорап агрегаты бар сорап цехы; НМ сериалы сорап агрегаты; Құбырөткізгіш
арматура және фланeцтік қосылыстар; Атырау МАС технологиялық сұлбасы;
Техникалық-экономикалық көрсеткіштер___________
Ұсынылатын негізгі әдебиет_12 атау ___________________________________ _

Дипломдық жобаны (жұмысты) дайындау
КЕСТЕСІ

Бөлімдер атауы, Ғылыми жетекші мен Ескерту
қарастырылатын кеңесшілерге көрсету
мәселелер тізімі мерзімдері
Техника-технологиялық
бөлім
Арнайы бөлім
Экономикалық бөлім
Қауіпсіздік және еңбекті
қорғау бөлімі
Қоршаған ортаны
қорғау бөлімі

Дипломдық жоба (жұмыс) бөлімдерінің кеңесшілері мен
норма бақылаушының аяқталған жобаға (жұмысқа) қойған
қолтаңбалары

Бөлімдер атауы Кеңесшілер, Қол Қолы
аты, әкесінің аты, тегі қойылған
(ғылыми дәрежесі, атағы) күні
Техника-технологиялық
бөлім
Арнайы бөлім
Экономикалық бөлім
Қауіпсіздік және еңбекті
қорғау бөлімі
Қоршаған ортаны
қорғау бөлімі
Норма бақылау

Ғылыми жетекші _________________________

Тапсырманы орындауға алған білім алушы ___________

Күні «_____»______________20 ж.

АНДАТПА

Дипломдық жобада Өзен – Атыраy – Самара мұнай құбырының Мұнай
Айдау Станциясы 663 – Мұнай Айдау Станциясы Атырау аралығында қайта
жаңарту жұмыстарының жүргізіліуінің техникалық тиiмдi шешiмдерi
қабылданған.
Бұл жұмыс Газмұнай құбырларын және газмұнай қоймаларын салу,
пайдалану және жобалау кафедрасындағы диплом жобасының тапсырмасына сай
жасалған. Дипломдық жобада Өзен – Атыраy – Самара мұнай құбырының Мұнай
Айдау Станциясы 663 – Мұнай Айдау Станциясы Атырау аралығында қайта
жаңарту жұмыстарының жүргізіліуінің техникалық тиiмдi шешiмдерi
қарастырылған.
Жобаның технологиялық бөлімінде сораптардың сипаттамасы берілген;
негізігі технологиялық нысандары қаралған.
Есептік бөлімде Бейнеу мұнай айдау станциясының қажетті есептері
келтірілген.
Сол сияқты келесі бөлімдерде экономикалық көрсеткіштер анықталған
және еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау қарастырылған.

АННОТАЦИЯ

Дипломный проект выполнен в соответствии по заданию кафедры
Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
газохранилищ.
В дипломном проекте приняты оптимальные технологические решения по
переоборудовании и реконструкции Нефтеперекачивающий станция 663 км –
Нефтеперекачивающий станция Атырау магистрального трубопровода Узень –
Атырау – Самара.
В технологической части дается характеристика насосов; рассмотрены
основные технологические объекты.
В расчетной части приведены необходимые расчеты нефтеперекачивающей
станции 663.
В других разделах определены и рассмотрены основные экономические
показатели и охрана труда, защита окружающей среды.

ANNOTATION

This is project is executed according to the instructions of the
Department » Design, construction and operation of oil pipelines and gas
storage facilities».
In the thesis project adopted best technological solutions for
refurbishment and reconstruction of pumping station » 663 km» – pumping
station «Atyrau» pipeline Uzen – Atyrau – Samara.
.
In the technological part of the characteristic of the pumps ;
examined the basic technological objects
.
As part of the settlement shows the necessary calculations pumping station
» 663″
In other sections identified and examined key economic indicators and
safety , and environmental protection .

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ
1 Техника-технологиялық бөлім 11
1.1 Мұнай айдау станциясы 11
1.1.1 Мұнай айдау станциясының негізгі мәліметтері 11
1.1.2 Жергілікті мекемелердің мұнай айдау ұйымына талаптары 11
1.2 Сораптық станцияның негізгі жабдықтары 11
1.2.1 НМ 3600-230, НМ1250-260 сорапты агрегаты 11
1.3 Ілмекті артматура 25
1.3.1 Бейнеу МАС Ду-800, Ру-25 №37 ысырмаларды жөндеу бойынша шара 25
жоспары
1.3.2 Қолмен тарту бір арқалық кран мост жағдайы және пайдалануы. 25
Құрылысының қысқаша жазбашасы.
1.3.3 Бір арқалы мостты кранды күту және пайдалану бойынша нұсқасы 27
1.4 Сораптық станцияның көмекші жүйелерімен жабдықтары 29
1.4.1 Майлау жүйесін пайдалану 29
1.4.2 Қазандық қондырғы және жылу жабдық жүйесін пайдалану 31
1.4.3 Вентиляция 33
1.4.4 Өрт сөндіру шаралары 33
1.4.5 Бейнеу МАС технологиялық сақтануы 38
1.4.6 Мұнай айдау станцияның резервуарлық паркі 41
2 Арнайы бөлім 42
2.1 Патенттік зерттеулерге шолу 42
2.1.1 Сұйықты виброағынды магнитті активациялау технологиясы (ВСМА) 42
2.1.2 Сұйықтарды және суспензияны виброағынды сұйылтқыш және 44
араластырғыш
2.1.3 Тұтқырлы сұйықты және суспензияны виброағынды араластырғыш 45
және сұйылтқыш
2.1.4 Араластырушы құрылғы 45
2.1.5 Вибрационды араластырғыш 46
2.1.6 Вибрационды араластырғыш құрылғы 47
2.1.7 Вибро бұлғаушы 47
2.1.8 Пульсационды араластырғыш 48
2.1.9 Магнитті араластырғыш 48
2.1.10 Мұнай резервуарын тазалаудағы әдіс 49
2.2 Сорудың мүмкін биіктігін анықтау 50
2.3 Қажетті қысымды есептеу 52
3 Экономикалық бөлім 55
3.1 Инвестицияның экономикалық тиімділігі және қызметтердің 55
принциптері
3.1.1 Экономикалық тиімділіктің есептеу негізі 56
3.1.2 Экономикалық тиімділік көрсеткіштері 56
3.1.3 Өндіріс шығын және өнімнің өзіндік құны 58
3.1.4 Негізгі өндірістік қорлар 58
3.1.5 Амортизацияның негізгі қорлары 60
3.2. Капиталды салымдарды есептеу 61
3.3 Еңбек ақыға есептеулер 62
3.3.1 Амортизация аударылымы 62
3.3.2 Еңбек ақы 63
3.3.3.Жөндеу қоры 63
3.3.4.Энергетикалық шығындар 64
3.3.5 Тағы басқа шығындар 64
3.4 Жыл бойынша айдауға ұсынылған көлем келесі түрде таратылады 65
(инвестор уақытында 6 жыл)
3.4.1.Жылдық эксплуатация шығыны 65
4 Еңбекті қорғау бөлімі 67
4.1 Еңбек қорғау ережелері 67
4.2 Қауіпсіздік техникасы 70
4.3 Өндірістік санитария 73
4.4 Өрт қауіпсіздігі 74
5 Қоршаған ортаны қорғау бөлімі 78
5.1 Қоршаған ортаны қорғау туралы 78
5.2 Қоршаған ортаны қорғаудың негізгі принциптері 78
5.3 Қоғамдық бірлестіктердің қоршаған ортаны қорғау саласындағы 79
құқықтары мен міндеттері
5.4 Қабат қысымын қалыпты ұстау жүйесіндегі қоршаған ортаны қорғау80
5.5 Қауіпті факторлардың өндірістегі сараптамасы 80
5.6 Қоршаған ортаны қауіпсіздендіру және қорғау талаптары 80
5.7 Техника қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау бойынша 82
ережелері
5.8 Жабдықтарды пайдалану кезіндегі техника қауіпсіздігі 85
ҚОРЫТЫНДЫ
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

КІРІСПЕ

Мұнай және мұнай өнімдерін тасымалдаудың ең тиімді көліктің
түрі құбыр көлігі болып табылады. Қазақстанның магистральді құбыры – жоғары
механикаландырылған және автоматтандырылған күрделі гидравликалық өте
дамыған, әрі ұзартылған жүйе. Ол күрделі сораптық станциялармен,
линиялармен, әрі технологиялық байланыс құрылыстары, телемеханика мен
автоматика, электрохимиялық қорғаныс, өртке қарсы пайдаланылатын
шаралармен, кейбір керекті жағдайларда қыздыру пештерімен жабдықталған.
Оның мынадай артықшылықтары бар:
– өнімді жіберіп тұрудың үздіксіздігі;
– өнімді алыс жерлерге тасудағы өзіндік құнының төмендігі;
– автоматизациялау үшін кең мүмкіндіктер;
– тасымалдаудағы шығынның аздығы;
– егер тиімді болса, құбырды ең қысқа жолмен өткізу мүмкіншілігі;
Өнімдерді едәуір қашықтыққа айдайтын құбырларды магистральдік деп
атайды.
Өзен – Атырау – Самара (ІІ-ші тарамы) – Маңғыстау және Кенкияқ мұнайын
Ресейге айдайтын мұнай құбыры. Мұнай құбыр өткізгіш ұзындығы 1500 км,
құбырдың диаметрі 1220 мм, өткізу мүмкіндігі жылына 15 млн. т. Пайдалануға
буындар бойынша беріледі: Өзен – Атырау бөлікшесі 1969 жылы іске қосылды,
Атырау – Самара бөлікшесі 1978-80 жылдары пайдалануға өтті. Бүкіл құбыр
тартылымындағы Өзен, Бейнеу, Құлсары, Атырау, Индер және Үлкен Шаған
бекеттерінде 7 мұнай айдау станциялары орналасқан. Айдау станцияларымен
қатар, оларға қосымша ретінде елді мекендерде мұнай жылытатын 6 станция
бар. Олар: Сай Өтес, Опорная т.ж.с., Карманово, Антоново, Сахарный,
Барановка. 2004 жылы жүргізілген қайтадан жарақтандыру шараларынан кейін
құбыр қуаты 15 млн. т.-ға жетті.
Айдау приципіне қарай іс-жүзінде екі түрлі жүйе қолданылады:
подстанциялық және транзиттік.
Айдаудың подстанциялық жүйесі бойынша мұнай және мұнай өнімдерімен
әуелі аралық станцилардың резервін толтырады, содан кейін келесі
станцияларға жіберіледі. Егер станцияда бірнеше резервуарлар бар болса,
өнім айдау үзіліссіз жүріп тұрады; бір резервуарға өнім келіп түсіп жатса,
екіншісі құбырдан кетіп жатады.
Айдаудың транзиттік жүйесі бойынша, бір сораптан екінші сорапқа өнім
резервуар арқылы өтеді. Мұнай және мұнай өнімдерін транзиттік айдаудың
барлық түрінде де құбыр жергілікті автоматикаға қажетті құралдармен
жабдықталған; көптеген құбырлар қашықтан басқарылады.

1 Техника-технологиялық бөлім

1 Мұнай айдау станциясы

1.1.1 Мұнай айдау станциясының негізгі мәліметтері

Станцияның аталуы: “663” МАС.
Өлке, облыс, республика: ҚР, Атырау облысы.
Жобалаушы ұйымның аталуы: СУ-1Средазнефтгазстрой.
Мұнай айдау станцияняң алып жатқан жер көлемі: 20,52 га.
Станция құны: 239 370 708,31 – 2012 жыл жағдайы бойынша.
Станция территориясы темірбетонмен қоршалған.
Станцияның теңіз деңгейімен салыстырғандағы биіктік белгісі: 467,7 м.

1.1.2 Жергілікті мекемелердің мұнай айдау ұйымына талаптары

Бейнеу мұнай құбыры басқармасы Қазақстан Республикасы Атырау облысында
орналасқан.
Электрмен жабдықталуы-орталықтандырылған, жылумен жабдықтау-дара
қазандық станциямен, сумен жабдықтау-артезианскважинасымен.
Станция типтік және көрінісі технологиялық кешен жұмысшылар және
қызметкерлер үщін административтік және тұрмыстық ғимараттары бар.
Әрекеттегі заң шығарушыларға сәйкес, кәсіпорын өз қызметінде табиғи
ресурстар, қоршаған ортаға әсер ету дәрежесі, жоспарлау және өткізу іс
шаралары бойынша жергілікті орган, экология және биоресурстарды мемлекеттік
басқару органдарының бақылауында.
Негізгі қызмет болып келісілген және мақұлданған негізгі өндіріс
көрсеткіші, ПДС жобалық есебі, табиғатты пайдалануға рұқсат алу.

2 Сораптық станцияның негізгі жабдықтары

1.2.1 НМ 3600-230, НМ1250-260 сорапты агрегаты

Агрегат тағайындалуы
НМ1250-260 типті мұнай электросорапты ортадан тепкіш магистральды
агрегат магистральды құбырөткізгішпен минус 5(тан 80(С температурада,
кинематикалық тұтқырлығы 3 см2с үлкен емес, мөлшері 0,05 % және өлшемі
0,2 мм кіші маңызды механикалық қоспалардан тұратын мұнайды тасымалдау үшін
арналған.
Электросорапты агрегатпен НМ1250-260 сол сияқты жоғарыда көрсетілген,
мұнай температурасы, кинематикалық тұтқырлығы, химиялық белсенділігі, және
механикалық қоспасы іспеттес мұнай және мұнай өнімін тасымалдайды.
Электросораптық агрегат мысалы НМ3600-230 сан, әріптерінің шартты
көрсетілімі.
НМ-магистральді сорап;
3600-беріліс,м3сағ;
230-арын,м.
Техникалық сипаттамасы
Номиналды көрсеткіштерінің қолданылуы және сапасы ГОСТ 12124-80 және
талица 1 көрсеткішіне сәйкес болуы керек.
Сорапты берілген жұмыстық мерзім сипаттамасы интервалы, келтірілген
қосымша мен пайдалануы керек.
Ескерту. Тапсырыс беруші келісімі бойынша комплект орнату қосымша
әртүрлі берілістегі ротормен ауыстырылып қосылуы мүмкін 3- кестеде
келтірілген.

1.1-кесте – Әртүрлі берілістегі ауыстырулар

Типтік өлшем белгілеріБеріліс, % номиналды
50 70
85
әртүрлі беріліс м3сағ

НМ1250-260 – 900
1685
НМ2500-230 1260 1800
3160
НМ3600-230 1800 2600
4600
НМ5000-210 2500 3500
НМ7000-210 3500 6000
8750
НМ10000-210 5000 7000
12500
Жабдығы және жұмыс істеу принципі
1.Электросорапты агрегат сораптан және қозғаушы жетектен тұрады.Бір
сораптық станцияға сораптық агрегатты орау, майлау жабдығымен, ағынды айдау
сорабымен, автоматика және БӨП пен комплект жіберіледі.
2. Мұнай магистралды ортадан тепкіш сорабы. Сораптың әсер ету принципі
қорытындысы жұмыстық органдарына сұйықтың гидравликалық өзара әсерінен
механикалық энергияның өзгерісі.
Ортадан тепкіш сорап горизонтальды, бір сатылы, спираль типтес,
жұмыстық дөңгелегі екі жақты кірісті, сырғанақ маймен майланған
подшипниктен тұрады.
Сораптың негізгі деталі горизонтальды жалпақ өлшемді корпус және
төменгі бөлікке орналастырылған табан.
Корпустың төменгі және жоғарғы бөлігі шпилка қалпақты гайкамен
байланыстырылады. Корпустың горизонтальды өлшемі паранитті орнатыммен
тығыздалып және контур бойынша сауыттан ашылады.
Кірердегі арын ағыны корпустың төменгі бөлігінде және қарма-қарсы
жаққа бағытталып орналастырылған.
Сорап роторы валдан, осыған орнатылған жұмыстық дөңгелектен
сақтандырғыш втулкадан, аралық сақинадан және бекітілген детальдан
тұрады.Корпуста ротордың дұрыс жабдықталуы өстік бағытта аралық сақина
қалыңдығы қиыстырып кіргізіледі. Ротордың айналу бағыты – егер жетек
жағынан қарасақ сағат тілімен бағыттас.
Ротор тірегі подшипник сырғанауына қызмет етеді. Сорап роторының
корпустаға ортаға дәл келтіруі реттеу винт көмегімен подшипниктер
корпустарын ауыстыру арқылы жүргізіледі, осыдан кейін подшипниктер
штивтеледі. Вкладыштады қайта құю немесе ауыстыру кезінде ротордың ортаға
дәл келтірілуін қайтадан жүргізу керек.
Подшипниктерді майлауда жеткізілетін майдың ықтиярсыз көлемі,
подшипниктерге майды жеткізіп салуда қондырылатын дросселді шайба көмегімен
реттеледі.Электр энергиясының авариялық өшірілу жағдайында майды валдық
мойын жеріне беру үшін майлау сақинасы қарастырылған.
Ротордың соңғы нығыздалуы механикалық, торцты, гидравликалық
жүктелген.
Торцты нығыздаудың құрылысы сораптық шашу және жинауда подшипник
корпусы және демонтажды қақпақсыз жіберіледі.
Торцтың нығыздамалар герметизациясы жылжымайтын және айналатын
сақиналардың тығыз байланысын жасайтын серіппелер әсерімен қамтамасыз
етіледі.
Сорапта импеллер мен сұйықты торцты нығыздама камерасы арқылы айдау
есбімен соңы нығыздамаларда салқындату жүйесі қарастырылған.
Сұйықты алып сорап корпусының саңылауы арқылы және жұмыстық сақина
шетінен құйылады.
Импеллерді тығын әртүрлі құйылады сол (жетек жағында) және оң (төзімді-
тірек подшипнигі жағында) винтті кесіндіден тұрады.
Қозғалтқыш
Сораптың жетек сапасының қозғалтқыш негізгі орындалуында сорап және
қозғалтқыш екеуі екі бөлек ғимаратта қондырылады.
Ғимараттарды изоляциялау ауалы шымылдық көмегімен, іске асырылады. Ол
электро қозғалтқыштың тісті тығынымен ауалы камера сығылған ауаны беру
кезінде пайда болады. Ауалы камера және сорап ғимараты арасындағы минималды
қысымы-0,02 м.
Заказ беруші талабы бойынша қозғалтқыштар қабылдануы мүмкін.
– синхронды негізгі орындау СТД-2 типтес.
– аинхроды жарылысқа қауіпсіздікті орындау СТД-2 типтес.
– асинхронды жарылысқа қауіпсіздікті орындау АТД-2 (АЗМП-2 немесе АРМП-
2) типтес.
Қозғалқыштың техникалық сипаттамасы таблица 1 көрсетілген.
Сораптық және қозғалтқыштың валдарының байланысуы тісті муфта
көмегімен жүргізіледі.Тісті муфта майлау консистентті-литол-24ТУ 38-101139-
71 немесе ИНАТНМ-221.ГОСТ 9433-80
Тісті муфта майлауды ауыстыру мерзімі – 3000сағ.
Бірінші май ауыстыру тісті муфтаны пайдаланғаннан кейін 200-300сағ.
Кейін тексеріледі.
Қабылдау кезіндегі жетек сапасы, қозғалтқыш негізгі орындауында сорап
және қозғалтқыш екі бөлек изоляцияланған бөлмеде қондырылады.
Ғимаратты изоляциялау ауалы шымылдық көмегімен іске асырылады. Ол
электро қозғалтқыштың тісіті тығынмен ауалы камера арасындағы саңылауда
камера сығылған ауаны беру кезінде пайда болады. Ауалы камера және сорап
ғимараты арасындағы қысым-0,02м.
Майлау қондырғысы
Майлау қондырғысы төрт электро сорапты агрегатқа комплекстелген сорап
және қозғалтқыш подшипниктерін майлаумен қамтамасыз ету үшін арналған.
Сорапраппен қозғалтқыш комплектация тәуелділігі вентиляциялық циклде
бекітіліп немесе айырылуы жасап шығарушы зауытпен заказчик келісімі
бойынша майлау қондырғысын салқындатуды сумен немесе ауамен салқындату етіп
орнатылады.
Майлау қондырғысының жабдықтарын құрастыруы және схемасы сораппен
бірге орнатылған сәйкесінше құжаттамада көрсетілген.
Автоматика және БӨП
Мұнай айдау стансаларында БӨП және автоматиканың блокты жүйесі 4
электросорапты агрегатқа орнатылады.
Автоматтандыру және БӨП станцияның тұрақты кезекші қызметшілерсіз
жұмысты қамтамасыз етеді және телемеханика каналдары бойынша дистанциялық
басқару мүмкіншілігімен магистральды мұнай құбыры мұнай станциясының
технологиялық жабдығының басқаруды орталықтандыру үшін арналған. Автоматика
және БӨП жабдықтарының құрылысы және схемасы автоматика және БӨП-ке
арналған сәйкесінше құжатта көрсетілген.
Жұмысқа дайындау
Монтажға дайындау
Жабдықтар монтажға түскенде алу орнынан шешу орнына дейін монтаждың
барлық түрін транспортқа орап тасымалдауға жіберіледі.
Монтаждау жұмысын жүргізуден бұрын өз паспортымен, жинау сызбасымен,
схемасымен, жабдықтарды орнатып пайдалану және монтаж бойынша нұсқасымен
және оның негізгі жинау бөліктерімен танысу;
– слесар-монтажшы құрал-жабдықтарының толық комплектін дайындау сондай-
ақ инструмент және жабдық жасап шығарушы жабдықтармен бірге жеткізіледі;
– агрегат жабдығы бойынша қажетті монтаж жұмысы үшін техникалық құжат
және ақылау-өлшеу инструменттерін дайындау;
– монтажға түскен жабдықтың комплектілігін және пломб бар жоғын мұқият
тексеру;
– деталь жабдықтарын және бөлшектерін жинап, салуға сәйкес орнын
(реттеу, төсеу, отырғыш және т.б) дайындау;.
– сақтандырғышты алып. Алынған сақтандырғыштар орнына сұйық майды жұқа
қабатпен бақылау-өлшеу инструменттерін дайындау;
– сорап подшипниктерін ашу;
– сорап қақпағын ашу;
– сорап қақапағын алу;
– подшипниктердің қосымша беттерін және жұмыстық сақина тығыздығын,
торцтытығыздықты бензин немесе керосинмен жуып мұқият тазалау керек.
– подшипниктердің қосымша беті бойынша саңылауларын тексеру.
– ротордың өстік және радиалы орналасуын тексеру.
– Жасап шығарушы кәсіпорынның пайдалану және монтаждау бойынша жабдық
комплекті нұсқа келісімі бойынша монтаж жұмысына дайындықты жүргізу.
Сорапты шашу және жинау бойынша жұмыстар оны монтаждауға дайындау 8,2
бойынша жүргізіледі.
Тісті муфтаға тығынды және жетек валына оның шпонкаларын дайындауды
жүргізу.
Тісті муфта втулкасын қайнаған майлы ваннаға айтарлықтай қыздырып
жетек валына престеу.
Сорап валына тісті муфта втулкасын кигізіп және оны гайкамен қатыру
керек.
Монтаж сызба жоспарына сәйкес сорап және жетекті фундаментке биіктік
бойынша және ось бойынша қойылады. Фундамент және фундаменттегі раманың
төменгі жазықтығы арасы 65мм кем (бетонды құю мүмкін) болмау керек. Торц
пен вал арасын өлшеу жетек роторының орта жағдайы кезіне келтіру.
Сорапты агрегат осі бойынша 1000 мм 0,1 мм-ге және сораптың кете құбыр
осі бойынша 1000 мм 0,2 мм дәлдік осі бойынша қозғалту керек. Бозой деңгейі
үшін агрегат осі бойынша сораптық вал мойыны және сорап корпусы жазықтығы
қосылысы орнына келте құбыр осі бойынша подшипниктер жалғастырылып қызмет
етеді.
Металды төсенішті қатал жинаумен және бейімдеу көмегімен 0,03 мм
дейінгі дәлдікпен жетекті сораппен бірге алдын-ала
орталықтандыру.Орталықтандыру кезінде ИЧ02кл 0 ГОСТ 577-68 –пен сағат
типтес индикаторды ауыстыру керек.
Сорап және жетек табанының фундамент және метал рамасының төсеніші 15
% кем емес алаңда (қуыс тесіктері 0,05 мм ұстауы керек) жанасуын
қамтамасыздандыру.
Фундамент шпилкасын 90 кгсм алдын-ала тартуды жүргізу.
Монтаж сызбасына сәйкес фундамент рамасына бетонды құю. Бетон
қатайғанан кейін фундамент шпилкасын 120 кгсм кезеңіне соңғы рет тарту
керек. Жоспардағы ось бойынша сораптың горизонтальдылығын тексеру керек.
Сорап гоизонтальдылықтан ауытқыса сорап табан астындағы металды төсенішке
төселінуіне жеткізу керек.
Жетекті сораппен соңғы рет орталықтандыру. Орталықтандыру кезінде
жіберілген ауытқулар монтаж сызбасында көрсетілген биіктікпен сәйкес келуі
керек.
Құбыр өткізгішпен жалғау алдындағы кірердегі және арындық келте
құбырларды гранттан, қабыршақтан, тоттан тазаланып және монтаж сызбасында
көрсетілген құбыр өткізгіштегі келте құбыр күшею биіктігі жоғарыламас үшін
максималды қатты тірекке орнатылады. Құбыр өткізгішті хамутпен фундаментке
тартылады. Корпус қосылысы бойынша шпилканы тарту кезінде құбыр өткізгішті
келте құбырмен пісіру жүргізіледі. Құбыр өткізгіштің кірердегі және арындық
соңғы пісірілген құбыр өткізгіштің тік бөлігінің түбіне орнатылады.
Құбыр өткізгіштің тігісінің соңғы пісірлуі кезінде, сораптың
фундаментпен горизонтальды жазықтығы әсерінен жылжуын қадағалау. Құрылғы
көмегімен горизонтальды жазықтықтағы екі индикатормен бақылау жүргізу.
Жылжу құбылысы кезінде жетекті сораппен орталықтандырылады.
Егер құбыр өткзгіш диаметрі сорап келте құбыры диаметрінен үлкен
болса, келте құбыр мен құбыр өткізгіш арасына корпустың бұрышы 15( -тан
улкен емес корпусты өткізгіш орнатылады.
Құбыр өткізгіштің пісірілген тігісі сапасын тексеру үшін 60 мин көп
емес уақыт аралығында 94 кгссм2 қысымды торцты тығыздық алу кезінде сорап
құбыр өткізгішпен бірге гидравликалық сынау жүргізіледі.
Гидросынау кезінде төсеніш ретінде қосылыстар бойынша прессшпан
(картон) қолдануға рұсат етіледі. Сопаты ротормен және торцты тығындаумен
жинауда гидро сынауға шешімді рұқсат етілмейді.
Құбыр өткізгішті ауамен, майды келтіру және әкету құйып азайтумен
байланыстыру. Құбыр өткізгішті байланыстырылғаннан кейін агрегат
орталықтануын тексеру керек. Қажет болған кезде жетекті сораппен
орталықтандырылады.
Тісті жетек втулкасына ауалы камера (тек жарылысқа қауіпсіз) орнатады.
Сақинаны фрамугпен пісіруді жүргізу. Ауалы камераны қондыру кезінде монтаж
сызбасына сәйкес көрсетілген тісті жетек втулкасымен ауалы камера
арасындағы саңылауды ұстау және жетек роторының қоздырушы жағының жылжуы
кезінде тісті муфтаның торцты қақпағы және ауалы камера арсындағы саңылау
жеткіліктілігіне көз жеткізу.
Салу және жинақтау жұмысын сынау.Ажыратылған подшипниктермен сығылған
ауамен майлау жүйесін үрлеуді жүргізу. Құбыр өткізгіштің тоттануы кеткенше
майлау жүйесін 15 % атмосфералы қышқыл ерітіндісімен жуады. Майлау жүйесін
2 % калциленген сода (NaCO3) ерітіндісімен жуады. Подшипникке майды
жеткізіп салу жүйесіне 0,16 мм үлкен емес ұяшық сеткалар сүзгішін орнату
керек. Майлау жүйесіне май құямыз. Майлау жүиесінде майды 6 сағаттан кем
емес уақыт бойы араластырады. Осыдан кейін сетка және сүзгі тазалауын
бақылап, майлау жүйесіндегі сақтандыру клапнының жұмысы, ауа өткізбейтін
фланцты резба байланысын тексереміз. Араластырғанан кейін лас майды жүйеден
құйып алып, сеткасын алып, май багын, сүзгіні, подшипникті және басқа
элемнттерін тазалайды. Схемаға сәйкес майлау жүйесін келтіру. Май багына
таза май құйып оны агрегаттық майлау жүесіне береді. Қарағыш терезе арқылы
подшипникке келте құбыр арқылы құйлғандығына, подшипникке майдың
жетерліктей көлемі түскендігіне көз жеткізу. Май көлемін подшипникке
жеткізіп салу дроссельдік шайба диаметрі саңылауы өзгеруімен реттеледі.
Сызбаға сәйкес майлау жүесінде май қысымы реттеледі.
Жетектің өз жүрісіне сынақ жүргізіп көру. Осыдан кейін майлау жүйесін
жүргізу қолмен басқарылады. Механикалық бөліктерінің дұрыстығын (вибрация
соққылардың жоқ кезінде) сонымен бірге ротордың айналу бағытының
дұрыстығына (олсағат тіліне қарама қарсы болуы керек, егер жетекке сорап
жағынан қарағанда) көз жеткізу.
Сорап роторының айналуын тексереміз. Ротор қолға оңай бұралуы керек.
Агрегаттың ішкі көрінісін, гайканың ішіне тартылуын фланецтің және
штуцердің байланысын бақылауды жүргізу.
Комплекті жабдық бойынша нұсқаға сәйкес қажетті жұмыстарды толықтыру.
Сорапты айдалатын сұйықпен толтыру құбыр өткізгіштің арындық және
кірердегі ысырма ашылуын тексеру. Ауалы камераға берілетін ауаны тексеру.
Реттеу және сынаққа жіберу
7.1 сәйкес агрегаттың іске қосылуын жүргізу және арындық құбыр
өткізгіштің ысырмасын 110 бөлігін ашу. Агрегатты іске қосу жабық ысырмада
жүргізілуі мүмкін. Агрегаттың жұмысы ысырмалардың толық жабық күйінде екі
минутқа рұқсат етіледі.
Номиналды режим орнату. Номиналды режим кезінде агрегат жүргізіле
береді, әзірше екі сораптың подшипник температурасы байқалмайынша
тоқтатылмайды.
Осыдан кейін подшипниктердің вибрация температурасы бақыланады.
Майлау жүйесінің қажеттті жұмысы кезінде ретттестіру.
Барлық коммуникацияның ауа өткізбеуіне көз жеткізіп, агрегатттың
барлығын қарап тексереді. Вибрацияны тексеру агрегат вибрациясы 0,05мм
аспауы керек.
Агрегат өшкеннен кейін ротордың айналу уақытын санау. Айналу уақыты 1
минуттан кем болмауы керек.
Жұмыс тәртібі
Агрегатты іске қосу БӨА және автоматика бойынша нұсқаға сәйкес
телемеханика жүйесі бойынша орталық диспетчер пункті немесе жергілікті
диспетчер пункті немесе айдау стнацияның операторы жүзеге асырады.
Майлау сорабының іске қосылғандығына және станцияда орнатылған барлық
агрегаттардың ауалы камерасына сығылған ауа берілгеніне алдын-ала көз
жеткізу.
Агрегатты іске қосқаннан кейін тыңдап оның жұмысының нормада
екендігіне көз жеткізіп, бақылау өлшеу приборларының көрсеткішін тексеріп
және журналға жазу.
Жетекті күту жасап-шығарушы зауыт нұсқасына сәйкес жүргізіледі.
Оқтын-оқтын тексеріп және қадағалау керек:
– барлық байланыстардың саңылауын;
– бақылау өлшеу аспаптарының дұрыстығын;
– майды сапасымен оның жүйеден ағып кетуіне жол бермеу;
– резервтегі майлау сорабы жетегінің кернеуіне рұқсат етілмейді;
72 сағат жұмыстан кейін жұмыстық бөлік сипаттамасы шамасында
пайдаланған агрегатты монтаждауда тікелей объектте акт құрып тапсыру.
Агрегаттың тоқтату іске қосылған айдау станцияның операторынан немесе
жергілікті немесе орталық диспетчерлік пунктен жүргізілуі мүмкін.
Техникалық параметрлердің авриялық ауытқуы кезінде автоматика және БӨА
жүйесінде агрегаттық авариялық автоматты тоқтатылуы қарастырылған.

Бұдан басқа агрегатты авриялық тәртіптің келесі жағдай кезінде
тоқтатылады:
– торцты тығыздық немесе подшипникте түтін пайда болған кезде;

– жетектен ұшқын, түтін немесе жанған изоляцияның қатты иісі байқалған
кезде;
– сәтсіз жағдайлар кезінде.
Агрегат өшірілгеннен кейін айдау құбыр өткізгіштегі сору ысырмасын
жабу керек.

Резервтегі агрегат. Агрегат егер ол іске қосылуға дайын тұрса
резервтегі болып саналады.

Резервтегі агрегаттың күтілуі:
– барлық крандар вентилдерді ашық ұстау керек;
– майдың подшипниктерге үздіксіз берілуін қадағалау;
– айына бір рет іске қосып сынау;
– іске қосып сынау кезінде агрегатта орнатылған датчик және өлшеу
приборларының жұмысын қадағалау.
Резервтен шығарылған агрегат. Өндірісті периодты тексеріп, жөнделіп
және табылған ақаулар алынып агрегат резервтен шығарылады.
Осыдан кейін келесілерді орындаймыз:
– мұнай және май құбыр өткізгішіндегі барлық вентилдер, ысырмалар және
крандар жабылып. Сораптан мұнайды құйып алады.
– агрегатттың жұмыс уақыты кезіндегі табылған барлық ақауларды жою
керек.
– Подшипникті ашып валдың мойын жерін сақтандырғыш майдың жұқа
қабатымен майлау керек;
– жоғарығы боялмаған барлық жөнделген жерін сақтандырғыш майдың жұқа
қабатымен майлау керек;
– агрегатты шығару кезінде немесе фундаментпен босатқанда әсер етуші
механизмдерден оның бөліктері, жабдықтары консервіленуі керек.

Техникалық күтімі. Агрегат өлшегіш параметрлері оның жұмыс жасау
кезінде өткізіледі. Жұмысқа кіргенде белгілі уақыт аралығынан кейін
параметрлерді кезекші журналға жазады:

– сораптың кірердегі қысымы;
– сораптан шығардағы қысымы;
– подшипник температурасы;
– майлау жүесіндегі май қысымы,
– тұтыну жетегінің қуаты;
– жетек тогының күші;
– сораптан шығардағы мұнай температурасы.
Сорапты бөлшектеу кезінде тығыз биіктігіне және орнықты тұрғанын
қадағлау, оның оны зақымданудан мұқият сақтау.
Сорапты алынған детальдарды құрғақ затпен сүртіп ағашқа немесе қатты
картон төсеп соған қою керек.
Бөлшектеу кезінде бірыңғай детальдарды өзара жинау, олардың орнын
ауыстыруға рұқсат етілмейді. Сондай-ақ симметриалы детальдар екі жаққа
жиналады.
Тот баспайтын детальдарды жинау операциясы кезінде орналастыруда
детальдардың желінбеу қатаңдығы қатаң сақталады.
Деталь запчастарды айырбастау кезінде сәйкесінше ауыстырылған жаққа
детальдың орналасуы бойынша биіктігін және орнын тексеру керек.
Кесімді тыйым салынады:
– деталь бойынша ұрылған операцияларға байланысты қажетті қолданылатын
арнайы құрал-жабдықтарды басқа оперцияларға ауыстыруға;
– отырғызылған тығыздыққа және түйіскен беттерге белгі ұруға.
Жетектің электрлік схемасын түсіну. Құбыр өткізгіштегі арынды және
кірердегі ысырманы жауып сораптан мұнайды қопару керек. Көмекші құбыр
өткізгіштегі барлық вентилдер және ысырмаларды жабады. Сораптардың барлық
бақылау-өлшеу приборлары және датчиктерін босатып алу керек. Құбыр
өткізгіштің бәрінен сорапты ажыратып, оны босатып және қалған сұйықты құйып
алып саңылауын картонды бұқтырғышпен жабамыз. Муфта қаптамасын босатып
екеуінде тісті муфтадан ажырату керек.
Сорапты бөлшектку орнатқан орнында жүргізеді. Тығыздық қаптамасын
босатады. Подшипник тірегінің торцты қақпағын босатады. Подшипниктердің
қосымша қақпағын ашып шығарамыз. Торцты тығыздықтағы басу фланцынан гайканы
бұрап шығарып, фланцты қозғалтып және ойық сақинаны аламыз.
Ойық корпус бойынша барлық қалпақты гайканы бұрап шығарамыз.
Сорап қақпағын көтеріп төмен түсіріп қысушы винтпен роторды алып және
оны қояды.
Тісті муфтаның тығынын босатып алу керек. Құрылғы көмегімен тербеліс
подшипниктерін босатып алады.
Кейінірек ротормен корпусын бөлшектеуді түсіндіру талап етілмейді және
бөлшектеу қажет болған кезде жинау сызбасын сәйкес жүргізіеді. Сораптан
алынған детальдардың жиынтығының барлығын жуып және сүртеді. Сырланған
беттерін коррозияға қарсы маймен майлайды.
Құрастыру алдында барлық детальдар тазаланып сүртіледі. Ақау детальдар
жөнделіп немесе жаңасына ауыстырылады. Запастағы детальдарды жасау кезінде
пайдалану орындарына материалдар айырбастауға жіберіледі, сызбада
көрсетілгендей сенімді және сапасы жақсы басқа маркадағы материалдармен
ауыстырылады.
Қажетті төсенішті дайындауда резиналы сақинаны екінші рет деталь
тызыдауына жіберілмейді.
Детальды тығыздамас бұрын сол орында жаншылған қабыршықтардың
жазықтығын тексеру керек. Жаншылған жерлер болған жағыдайда сүрту керек.
Сорапты жинау кезінде желінген жерлерге жұқа паста қабатын жағу керек.
ВНИИНП-232 ГОСТ14068-79 бойынша отырғызылатын диаметр және вал резбалары,
қабырға бүйірінің шпонкасы және саңылау шпонкасы, жұмыс сақинасының беттік
тығыздауы, ротор тығыны сораптық дроссельдеуші саңылау детальдарын құрады.
Роторды жинап оған сақинаны, басу фланцы, торцты тығынды, май-
шағылдырғышты, майлау және тығыздық сақинасы кигізіледі.
Валға тісті жарты муфтаны және айдау подшипнигінің аралық сақинасы
орнатылады. Сорап корпусына ротор орнатылады.
Тығыздау сақинасын колонкамен бекіту керек.
Корпус подшипнигінің төменгі жартысынасын орнату.
Сорап корпусы шпилкасына баспалы фланцты ойық сақинамен орнатады.
Осыдан кейін сорап сызбасының жиналуына сәйкес өлшемдерін қадағалау керек.
Қажет болған кезде аралық сақинаның жану жолдарын қамтамасыз етеді.
Корпус серіппесіне жұмыстық сақинаның біршама орталықтандырылуын
тексеру.
Жинау сызбасына сәйкес винттерді шұлғап саңылауды ұстап май
шағылдырғышты орнатады.
Егер орап детальдарын алмастыруда және сыналары қайта салуда ротордың
орталықтануы бұзылса статор жағынан қайта орталықтандыру жүргізіледі.
Қысқыш винт көмегімен екі корпустың подшипниктерінің төменгі жартысының
орналасуы бір уақытта орталықтандыру жүргізіледі.
Осыдан кейін корпус подшипниктерін қысып тұрушы гайка 0,03 мм қуыс
аралығында детальды тістеп қалу үшін бос болуы керек. Ротор тығыздығының
тарамдалған саңылауы қосымшаларға сәйкес келуі тиіс. Корпус
орталықтандырылғаннан кейін подшипник басынан штифтеледі. Роторды қолда
бұрап көру керек. Айналуы еркін, желімсіз болуы керек. Жоғарғы сынамалар
жартысынан орнату керек. Саңылау және сына бойынша вал мойнының жабысып
тұруын тексеру. Сына түйісуі ұстап тұру барысында 60-80( Қамтамасыз ету
керек, ал сына көлемі көрсетілген қосымшаларға сәйкес келуі керек.
Подшипник қақпағын бекітіп орнату. Подшипник корпусы және қақпағы арасында
сына қосылысы бар саңылау жіберілмейді. Подшипникке торцты қақпақ орнату
периметр бойынша теңестіріліп және 0,5…2,0 мм шамасында саңылау болу
керек. Саңылауға теңестірілуді кезекпен диаметральды қарама-қарсы гайканы
бұрап торцты қақпақты қатырумен қамтамасыздандырылады. Ротордың айналу
кезінде желіну жоқтығына көз жеткізу керек.
Жинау сызбасының талабына сәйкес тексеріп қосылыс бойынша параниттен
төсеніш салынады.
Сорап қақпағын орнатып және қақпақты гайканы бұрауды теңестіріліп
кезекпен шпилка диаметральды қарама-қарсы бұралады. Кілттің бұралу моменті
400 кгсм сәйкес келуі керек.
Торцты тығынның басу фланцын қатырамыз.
Роторды айналдыру керек. Ротордың айналу кезінде желінудің жоқтығына
көз жеткізу керек.
Торцты тығынды ауыстру сорап қақпағын алмайақ жүргізілуі мүмкін.
Қаптама иығынын алу керек.
Подшипник тірегінің торцты қақпағын алу керек. Выньте сынамасының
подшипник қақпағын алу керек.
Подшипник тірегінің және тісті муфта втулкасын алу керек. Май
жайғастырушы сақинаны алу керек.
Торцты тығынның басу фланцынан гайкаларды бұрап шығарып фланцтан және
выньттен ойық саңылауын ығсытыру керек.
Шпилка фланцына торцты тығын орнату керек.
Қайта реттеуде жаңа немесе жөнделген торцты тығын орнату керек.
Ескерту. Егер роторды жөндеу кезінде втулка және жұмыстық сақина
ауыстырылу жүргізілсе сол жердің дүрсілі тексеріледі. Роторды жинау
сызбасында көрсетілгендей сызба сәйкес роторды теңгеру жүргізіледі. Роторды
теңгеру сондай-ақ сыртқы диаметр бойынша жұмыстық сақина қайралғаннан
кейін жүргізіледі.
Сынаның жоғарғы және төменгі жартысын қайта салуда ЗИП комплект
қойылған болатпен байланыстырылады.
Саңылауды сынау болаттар орнатылғаннан кейін жүргізіледі.
Ақаулық ерекшеліктері және оны жоюдың әдістері 4-кестеде.

1.2-кесте – Ақаулық ерекшеліктері және оны жоюдың әдістері

Ішкі көріністер Мүмкін себептері Оны жою әдістері
және қосымша
белгілерінің
аталуы
1.Сорап қажетті а) сорап мұнаймен толтырылмағана) сорапты мұнаймен
арын және ә) ротор айналысының кеі толтыру керек
берілісті бағытталуы ә) ротордың дұрыс
бермеген жағдайдаб) тығын сақинасы немесе айналуын
жұмыстық сақинаның зақымдануы қамтамасыздандыру
в) жұмыстық сақинаның ротордың б) зақымданған
кері айналу бағытымен детальды ауыстыру
орнатылуы. немесе жөндеу керек
в) жұмыстық сақинаны
а) запачастарын ауыстыру қайта орнату.Роторды
кезінде сорап роторы басынан теңгеру керек.
2.Сорап бірлігі теңгерілмеген а) роторды теңестіру
ә) агрегат орталықтан ауықуы ә) агрегатты
б) подшипник сынамаларындағы орталықтандыру
майлау саңылауын үлкейтуде б) қордағымен ауыстыру
в) ағыс бөлігіне басқа немесе сынаны қайта
заттардың тұрып қалуы. кіргізу керек
а) подшипникке майдың Ағыс бөлігін тазалау.
жеткіліксіз түсуі а) подшипник
ә) былғаныш майдан майлауының кірісіндегі
3.Подшипник б) ротордың орталықтан ауытқуы дросселдік шайба
температурасының в) валдың кішкене майлау саңылауын үлкейту
көтерілуі саңылауына сынаның жанасуы ә) майлау құбыр
қамтамасыздандырылғандықтан өткізгішін
тазалап,майын
ауыстырып. Майлау
жүйесін тазалау керек
б) саңылауды үлкейтіп.
Валға сынаны
жанастыру.

Тетік көмегімен агрегаттың орталықтануын тексеру керек. Қажет болған
жағдайда жетекті сораппен орталықтандырылады. Сораппен жетекті тісті
муфтамен байланыстырып және осы қоршаумен жабылады. Тығын қаптама
орнатылады. Сорапты бақылау-өлшеу приборымен, датчикпен және барлық құбыр
өткізгішпен байланыстырылады.

Қабылдау куәлігі
Магистральды мұнай сорабы НМ3600-230
Н12…49.100.00 Зауыттық нөмірі 169
ГОСТ12124-80 стандартына сәйкес пайдалануға жарамды.

Кепілдік міндеттеме:
Жасап шығарушы зауыт талаптарға сәйкес электросорапты агрегатты дұрыс
пайдалану жағдайында, сонымен бірге транспорттау және сақтау жағдайын
орындауда, торцты тығын фланцында сенімді пломбасымен қолма-қол кезінде
береді.
Сораптық кепілдеме мерзімі (қордағы бөлшектерін пайдалануда)
пайдалануға берілген күннен 24 айды құрайды.
Сораптық комплекті жабдықтарына кепілдемені осы жабдықтарды жасап
шығарушы зауыт құжатымен анықталады.
Уақытынан бұрын тозса немесе сынса себебі сондай-ақ деталь ауыстыруда
кепілдеме мерзімі аралығында құрылымнан шығарылса, қысқартылған техникалық
мүмкін мерзімдегі ақауларды жеткізіп беруші мекеме ақысыз жоюға кепілдеме
береді.
Кепілдеме уақыты аралығында құрылымнан детальдарды шығарушы зауытпен
заказ беруші келісімімен жүргізіледі.
Рекламация куәлігі. Монтаж түскен жабдықты сол жерде тексеріп, мұқият
қаралу қажет. Транспорттау кезінде жабдыққа, зақым келген жағдайда
жауапкершілікті тасымалдау ұйымы алады.
Жабдықты қабылдау нұсқасы бойынша жүргізіледі:
а) саны бойынша мемлекеттік арбитраж қаулысы бекітуімен.
ә) сапасы бойынша мемлекеттік арбитраж қаулысымен бекітеді.
Рекламацияның ұсынылу тәртібі.
Талап етуші мен шығару мекеме өнімділігімен бірге қойылған мерзім
болмаған жағдайда басқа ұйым өкілдіктермен Рекламациялық акт құрады.
Актідегі қажетті көрсетулер:
– актінің құрылған жері және уақыты.
– актіні құрушы адам міндеті және фмилиясы.
– агрегат алушының анық мекен жайы.
– сораптың жасалған күні және нөмір белгілеулері.
– сораптың (сағатпен) алған кезінен соңғы жөндеу кезіне дейінгі
жұмысы.
– сорап параметрлері (беріліс, арын, температура) және сұйықты
айдау сипаттамасы.
– табылған жағдайда туындаған ақау себебін көрсетіп іріктеп жазу
керек.
Сақтандыру және ораудағы мәліметтері
Орау және сақтау куәлігі.
НМ3600-230 сорабы зауыттық нөмірі 169 жасап шығарушы мекеме сақтау
және оралуы қазіргі пасопртты талабына сәйкес жүргізіледі. Сақтау мерзімі 2
жыл.
ГОСТ9.014-78 бойынша сорап ішіндегі деталь үшін В3-1 қорғау
варианты,ішкі орау ВУ-0 вариантымен, сорап корпусы, ашық, тазаланған,
сырланбаған деталь бөлшектерін қорғау варианты, ішкі орау үшін ВУ-1
варианты ГОСТ9.014-78 бойынша жүргізіледі.
ГОСТ9.014-78 бойынша сақтау және транспорттау жағдайы жүргізіледі.
Сақтандырылғаннан кейін сораптың жалғасатын флацторының барлық
саңылауы пробкамен немесе тығынмен жабылады. Кірердегі және арынды келте
құбыр пломбаланады.
Сорапты жиналған күйінде, оның бұйымдарының комплект күйінде, қордағы
бөлшектерінің комплекті және керек-жарақ инструменттері жасап шығарушы
мекеме сызбасымен ГОСТ2991-76 және ГОСТ10198-78 бойынша ыдысқа оралады.
Қордағы бөлшектері және құрал жабдықтары комплект және ыдысқа оралады.
Тапсырыс беруші келісімі бойынша сорапты түсіру ораусыз ағашты
жылжымамен шығарылады. Осы жылжымаға тақтайлы жәшік бекітіліп ГОСТ2991-76
бойынша техникалық нұсқада салынады.
Техникалық нұсқа сораппен бірге жөнелтуде ылғал өткізбейтін
материалмен оралып, бірінші транспорт жәшігіне орнатылады.
24 айдан кейін сорапты сақтау орнынан сырланбаған беттерін қорғалуын
қадағалап көру керек.
Ораулар ашылған жағдайда жабдықтарды бөлшектеу қажет, қорғауларды алып
беттерін сүртіп, ерітіндімен майлап және мұқиаят сүрту керек.
Жабдықтарды жинау егер оны жұмыс жағдайына келтіру қажет болса немесе
жаңа орамалармен басынан орайды.
Монтаж жасауға дейін сорап және жабдық талап бойынша жасап шығарушы
зауыт орамасында сақталуы тиіс.
Сорап және майлау қондырғысының сақтау жағдайы-Ж2ГОСТ15150-69
автоматика және БӨА-Л ГОСТ15150-69.

3 Ілмекті атматура

1.3.1 663 МАС Ду-800, Ру-25 №37 ысырмаларды жөндеу бойынша шара
жоспары

Дайындық жұмыстары.
1. Өндіріс инструментеріне наряд рұқсат қағазын жасау.
2. Көлік техникаларын және жабдықтарын дайындау.
Осы жұмыстар барысында жұмысты орындауға жаупаты АВП бастығы.
Жұмыс өндірісі.
1.Телефонограмма бойынша өндіріс жұмысына рұқсат алу.
2. Рұқсат алған соң №33,36,38,50,60,65 ысырмаларын жабады.
3. Қалған босату ысырмасы арқылы НПВ3600-90 №1 сорап корпусынан Ду –50
төгу ысырмасы арқылы V-16м3 сыйымдылығына төгіледі, қалған мұнай Ду-20
бұрандасы арқылы сору келте құбыры сүзгісінен төгіледі.
4. №37 ысырма басқару пультінде ілінген таличкаға белгілеу.
5. Болттарын босатып ысырма қақпағын алу керек.
6.Ысырма корпусы ішкі бөлік тазалығын тексеру.
7. Жиналу орналасуын басқару.
8. №33,36,38,39,50,60,65 ысырмаларды ашу.

1.3.2 Қолмен тарту бір арқалық кран мост жағдайы және пайдалануы.

Құрылысның қысқаша жазбашасы.Аспалы бір арқалы электрлік кран келесі
типте жасалуы керек: бір өткіндік, екі өткіндік, үш өткіндік. Бір өткінді
кранның жүк көтергіштігі 2т, 600мм мен жанасу замогысыз орындайды. Кран
жоғары көтергіштігі 6м электротальмен комплекстелуі мүмкін.

Кран мосты екі ұстап тұратын балкадан, осы бойынша қиылысатын
электротальдан жасалған. Ұстап тұрушы балка швелерден жасалып соңғы балкаға
бекітіледі. Әр соңғы (орта) балка бір жетек бір бос тележка топсасына
сүйеніп қойылады. Кран бағыты астымен қос тавролы полк үстінің аралық
өлшемі 110 және тек жоғарғы шегімен тұтас кезінде жоғарғы шегін троллеевпен
бекіту қажет. “Т” типтес кіші габаритті ток жинағыш қондырғысы үшін өлшемі
650 төзуі керек. Ток жинағыш қабылдау кезінде өз құрылысын осы өлшемде
түзетуі керек.
Қозғалту механизімі. Кранның босмеханизімі жетек және тележкадан
тұрады. Жетек қозғальқыштары жеке, әр жетек қозғалтқышының өз электро
қозғалтқышы бар. Жетек және бос тележка крандары жүк көтергіштігі 2т соңғы
(орта) балка кранымен аралық тіректермен айланыстырылған. Кран тележкалары
жүк көтергіштігі 5т соңғы балкамен аралық шарлы байланыспен
байланыстырылған.
Элетроталь және элетрожабдық. Кранның ұстап тұру балкасына электроталь
ілніп қойылады. Элетроталь қоректенуі және кранды қозғалтып басқару кабель
арқылы іске асырылады (кранға ұзындығы 5 м дейін тиексіз ілінген) немесе
толлеи арқылы (кранда жанасу замогымен).
Кранның принцииалды және монтаж схемасы бір өткінді, екі өткінді және
үш өткінді ұқсас және айырмашылығы бір өткінді кран бір қозғалтқыш СР
орта балкасы жоқ, ал үш өткінді кранда төртінші қозғалтқыш орнатылады.
Пайдалануы. Кранды қосар алдында дұрыс қосылуын, барлық кнопкалы
постардың майлау нүктесінің майлануын, сонымен бірге қосу және негізгі
өшіруде магнитті жіберу сенімділігін тексеріп жеткізу керек.
Пайдалану кезінде жүк өктеруге болмайды кранның жүк көтергіштігі
жоғарыламайынша; механизмнің тік жүрісінде кері тез өшіруді жүргізуге
болмайды; жүкті қолмен тасуға болмайды; көтерілген жүк астында тұруға
болмайды; егер күш әсер етіп жүк қанаты вертикалды ауытқыса жүкті осы
жағыдайда көтеруге боламайды.
Кранды … жалғасы

Дереккөз: https://stud.kz