Ағылшынша сандар

0
3554

Ағылшынша сандар осы сабақта қарастырылады. Ағылшын тілінде сандарды жазу тәртібі қазақ тілінде сандарды жазу тәртібіне өте ұқсас боп келеді. Бұл ұқсастық жиырма санынан басталады.


Нөлден онға дейінгі ағылшынша сандар


zero [ˈzɪərəʊ] нөль


one [wʌn] бір


two [tuː] екі


three [θriː] үш


four [fɔː] төрт


five [fʌɪv] бес


six [sɪks] алты


seven [ˈsɛv(ə)n] жеті


eight [eɪt] сегіз


nine [nʌɪn] тоғыз


ten [tɛn] он


Он бірден он тоғызға дейінгі сандар


eleven [ɪˈlɛv(ə)n] он бір


twelve [twɛlv] он екі


thirteen [ˈθəːtiːn] он үш


fourteen [ˈfɔːtiːn] он төрт


fifteen [ˈfɪftiːn] он бес


sixteen [ˈsɪkstiːn] он алты


seventeen [ˈsɛv(ə)ntiːn] он жеті


eighteen [ˈeɪtiːn] он сегіз


nineteen [ˈnʌɪntiːn] он тоғыз


Жиырмадан миллионға дейінгі сандар


twenty [ˈtwɛnti] жиырма


twenty one жиырма бір


Жиырмадан бастап жиырма екі, жиырма үш және тағы сол сияқты ағылшынша сандар, қазақ тіліндегідей жазылады. Мысалы жиырма екі саны twenty two ал жиырма үш саны twenty three деп жазылады.


thirty [ˈθəːti] отыз


thirty one отыз бір


thirty two отыз екі


forty [ˈfɔːti] қырық


fifty [ˈfɪfti] елу


sixty [ˈsɪksti] алпыс


seventy [ˈsɛv(ə)nti] жетпіс


eighty [ˈeɪtiː] сексен


eighty [ˈeɪtiː] тоқсан


hundred [ˈhʌndrəd] жүз


one hundred and one бір жүз бір немесе жүз бір


two hundred екі жүз


thousand [ˈθaʊz(ə)nd]  мың


two thousand екі мың


million [ˈmɪljən] миллион


Ағылшын тілінде өзге сабақтар осы сайтта бар – ағылшынша жұмбақтар, ағылшынша эссе, ағылшынша диалогтар, ағылшынша айлар және ағылшынша сөздік.

Пән: Ағылшын тілі