Қазақстанда әскери билет жойылады

2
24

Қазақстан қағаз күйіндегі әскери билет­терден түбе­гейлі бас тартуы мүмкін. Мем­ле­кеттік қызметтерді көрсету мәселелері жөнін­дегі ве­домствоаралық ко­миссияның (ВАК) ке­зекті оты­рысында осы мәселе пысықталды. Жиында қор­ғаныс және ішкі істер са­лала­рындағы мем­лекеттік қызметтерді көрсету үдерісін жеңілдетуге бағыт­талған тың ұсы­ныстар тал­қыланды.

Белгілі болғанындай, елі­мізде әскери билеттердің қағаз нұс­қа­сынан бас тарту, оларды тек соғыс жағдайын­да ғана беру қарас­тыры­лып жатыр. Қалған уақытта әс­кери билет жергілікті әске­ри ко­мис­са­риатта сақ­талады. Ал әскери мін­дет­тілігі тура­лы хабар­лама «элек­­­­­­­­­­­трон­­ды Үкі­мет» порта­лындағы аза­­мат­тардың жеке каби­нетіне жі­беріледі. – Ұсыныс жүзеге асы­рыл­ған жағдайда азамат­тардан бұдан былай әскери билеттің түп­нұсқасы талап етілмейді. Бұл қадам бюд­жеттік шығын­дарды 100% үнем­деуге мүм­кіндік бере­ді. Қа­жетті дерек­тер­дің бә­рін eGov.kz порталы ар­қылы Қор­ғаныс ми­нистр­­лігінің ақпа­раттық жүйе­­сі­нен алуға бо­лады. Сондай-ақ аза­маттар тұр­ғы­лықты жерін ауыс­тырған кезде оларды әс­кери есепке авто­матты түрде қоюды ұсы­намыз. Тір­кеу кезінде ақ­парат бірден біздің де­рек­қоры­мызға түсе­ді де, біз сол мезетте әскери есепке ала­­мыз. Ол үшін енді аза­мат­тарға әс­кери ко­мис­са­риатқа барудың да қажеті жоқ! Жал­пы, 16 мемле­кеттік қыз­­мет түрін авто­мат­тан­дыр­мақ­пыз, – деді Қор­ғаныс ми­нистрінің орын­басары Тимур Дән­дібаев. Сонымен қатар бірқатар мем­қыз­метті композиттік тәсілмен, яғни «бір өтініш – мемлекеттік қыз­меттер ке­ше­ні» қағидаты бойын­­­­ша көрсе­ту көзделуде. Осы­лай­ша, аза­мат өзін әскери есеп­ке қою­ды өтінген кезін­де оған авто­матты түрде «за­пастағы офи­цер­лерге, сер­жанттарға, сар­баздарға әс­кери билет неме­се олар­дың тел­нұсқасын (әскери би­леттің орнына уақытша куә­лік) беру» мем­лекеттік қызметін көрсету туралы хабарлама жол­данады. Электронды үкіметтің игілігі Ауылға интернет жетсе игі Электронды үкіметтің бірқатар жобалары уақытша істемейді Сондай-ақ отырыс ба­ры­­­сында автокөлік құрал­дарын тіркеу, ке­пілді тіркеу және жүргізуші куәлігін беру сала­сындағы мем­қызметтерді автомат­танды­руға қатысты мәсе­лелер талқыланды. Бүгін­де бұл қыз­меттер порталда қолже­тімді. Бұған қоса, атал­ған қызметтің түрлерін кө­бейту, сол арқылы олар­ды алу тәртібін жеңілдету ұсы­ныл­ды. – Бұл мәселе біз үшін өзекті. Мемлекет басшысы алды­мызға мемлекеттік қыз­меттерді авто­мат­тан­ды­ру және оңтайландыру жөнінде нақты міндеттер қойды. Осы отырыста қа­рал­ған ұсы­ныстар Прези­дент тапсырмасын іске асы­рудың шарасына айна­лады. Тех­никалық тұрғыдан біз бұған дайын­быз! Біздің ендігі ортақ мін­детіміз – барлық бизнес-про­цестерді бірлесіп пысықтау және осы бағытта жұ­мысты бастау, – деді Цифрлық даму, инно­вациялар және аэро­ғарыш өнер­кәсібі министрінің мін­детін атқарушы Бағдат Мусин.

Елдос СЕНБАЙ

alashainasy.kz