Метка: Тянь-Шаньн

  • Хантәңірі

    Хантәңірі Шыңның мен танымаймын аласасын, Төбе де аласамен таласасың. Тянь-Шаньның шашақтаулы найзасындай Қайсың Хан тәңірімен жанасасың? Шыңның мен ұнатамын биіктігін, Шырқай кеп ...