Қуаты 1200 МВт КЭС жобалау

0
159

8

9

10

11

Аннотация

Темой данного дипломного проекта являются КЭС мощностью 1200
МВт. Записка содержит введение, в котором кратко формируется основание
предпосылки к выполнению данного проекто, расчет тепловой части,
электротехническую часть, содержающую выбор основных электрических
схем проектируемой станции и выбор основных электротехнического
оборудования, раздел затрачивающий вопросы экологи и безопасности
жизнедеятельности, расчет экономической эффективности проектируемой
станции.

Андатпа

Берілген дипломдық жобаның тақырыбы қуаты 1200 МВт КЭС жобалау

болып
табылады. Жазба қысқаша кіріспеден, жылу техникалық,

электртехникалық бөлімдердің есебінен тұрады, онда жобаланушы электр
станциясының бас электр сұлбасы және электртехникалық құралдарды
таңдау, экология және өміртіршілік қауіпсіздігі тақырыбына арналған бөлім,
жобаның экономикалық тиімділігінің есебі берілген.

12

Мазмұны

Кіріспе
1. Электрлік бөлімі … … … … … … … . … … … … … … … … … … … … … … … … … .9
1.1. МАЭС-тың структуралық сұлбасың таңдау … … … … … … … . … … … .9
1.1.1 Жобаланнып отырған жұмыстың берілгені … … … … … … .. … … … … 9
1.1.2 Турбогенераторларды таңдау … … … … … … … . … … … … … … … ..9
1.1.3 Структуралық сұлбасының екі вариантың технико-эканомикалық
салыстырымдар жасау … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … ..11
1.1.4 Блоктық трансформаторды таңдау … … … … … … … . … … … … … … …19
1.1.5 Автотрансформаторды таңдау … … … … … … … . … … … … …20
1.1.6 Блоктық трансформатордағы және автотрансформатордағы электр
энергиясының жылдық шығынын есептеу … … … … … … … … … … … 22
1.2 Қысқатұйықталу тоғын есептеу … … … … … … … … … … … … … … … … .27
1.2.1 Алмастыру сұлбасының элементтерін есептеу … … … … … … … … … 27
1.2.2 Қысқа тұйықталу тоғын есептеу К-1 нүктесінде … … … … … … . … … 30
1.2.3 Қысқа тұйықталу тоғын есептеу К-2 нүктесінде … … … … … … . … … 33
1.2.4 К-3 нүктесіндегі қысқа тұйықталу тогын есептеу … … … … … … 37
2. Экономикалық бөлімі … … … … … … … . … … … … … … … … … … … … … … … 41
3. Өмір – Тіршілігі қауыпсіздіг бөлімі … … … … … … … . … … … … … … … …52
3.1 Еңбек қорғау бойынша ұйымдастыру және техникалық шараларға
талдау жасау … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …52
3.2 КЭС та зиянды заттардың сейілуің есептеу және санитарлы-
қорғау зонасын құру … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .54
3.3 КЭС тың басты корпусындағы ауа алмасу және жылыту
жүйелері … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 59
Қорытынды … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .60
Қолданылған әдебиеттер тізімі … … … … … … … . … … … … … … … … … … … … .61

13

Кіріспе

Жобаланып тұған станция аудандық электр станциясы болып табыла-
ды. Конденсациялық станция Қазақстан оңтүстігінде салынған. Негізгі отын
ретінде табиғи газ қолданылады. Электрстанциясының орнатылған қуаты
1800 МВт.
Станция кернеуі 500 кВ энергожүйесіне қуат беруге арналған, және
қалалық, өндірістік тұтынушыларды 220 кВ кернеуімен жабдықтайды. Кер-
неуі 220 кВ- қа жүйемен байланыс жоқ. Жүйемен байланыс ұзындығы
85 км екі желімен іске асырылады, блокты сұлба бойына агрегаттар жұмыс
істейді: қазан – турбина – генератор.
Бірінші тармағында (Электрлік бөлім) турбогенератор таңдауы жүргі-
зілді, байланыс трансформаторы, өзіндік мұқтаждық. Типі таңдалынды және

жоғарғы кернеулі ТҚ сұлбасы. Структуралық
сұлбасының екі вариант

технико-эканомикалық салыстырымдар жүргізілді. Қысқа тұйықталу тоғы
есептелген. Кернеуіне сәйкес ажыратқыштар мен ай-ырғыштар таңдалды.
Екінші тарауда (эканомикалық бөлім) электростанцияның бизнес
жоспары құрылған. Бизнес жоспарында эканомикалық аспект жобасы қарас-
тырылған.

Үшінші
тарауда (Тіршілік қауіпсіздігі)
еңбек қорғау бойынша

ұйымдастыру мен техникалық талдау , КЭС те зиянды заттардың сейілуін
және санитарлы қорғау зонасын құру.

14

1 Электрлік бөлім

1.1 КЭС-тің структуралық сұлбасың таңдау

1.1.1 Жобаланнып отырған жұмыстың берілгені
1. Генераторлар саны – 6;
2. Генераторлардың бірлік қуаты – 6х300МВт;
4. Өзіндік мұқтаждыққа кететін қуат мөлшері – Рсн. мах= 5%;
5. 220 кВ-та кернеуіндегі жүктеме – 210 МВт;
6. Байланыс желілерінің жоғарғы номиналды кернеуі – 500 кВ;
7. Байланыс желілерінің төменгі номиналды кернеуі – 220 кВ;
8. Энергия жүйеге дейінгі желілер саны және ұзындығы – 2х85 км;
9. Жүйенің ҚТ қуаты – 5000 МВ·А.

Кесте 1.1 – Генераторлардың қуат өндіруі және 220 кВ кернеу жүктемесі

Кесте 1.2 – Жүктеменің пайыздық көрсеткіштері

Жыл мезгілінің ұзақтығы: қыс – 200;
жаз – 165 тәулік.

1.2 Турбогенераторларды таңдау

Электр энергиясын өндіру үшін электрлік станцияларда үшфазалық ай-
нымалы ток синхронды генераторларын қолданамыз. Жобаланып отырған газ-
ды турбиналы электр станцияда турбогенераторлар қолданылатын болады.
Синхронды электрлік машиналар үшін қалыптасқан жұмыс режимінде
агрегаттың айналу жиілігі мен тораптың nоб мин жиілігі f арасында қатаң сәй-
кестік болуы тиіс, Гц

15 Сағат
Жыл мезгілі
0 – 8
8 -18
18 – 24
Қыс
90%
100%
90%
Жаз
70%
80%
70%
Сағат
Жыл мезгілі
0 – 8
8 -18
18 – 24
Қыс
75%
100%
75%
Жаз
63%
80%
63%

n

60 f
p

,

(1.1)

мұндағы p – генератор статорының орамасының қос полюстер саны.
Бу және газ турбиналарын жоғары айналу жиілігіне арнап шығарады,
өйткені мұндай жағдайда турбогенераторлар ең жақсы техника-экономика-
лық көрсеткіштерге ие болады. Кәдімгі отын жағатын жылу электрлік стан-
цияларда агрегаттардың айналу жиілігі әдетте минутына 3000 айнмин айна-
лымды құрайды, ал синхронды тубогенераторлар қос полюсті болып келеді.
Турбогенераторлардың жылдамдығы оның құрылымының ерекшелік-
терін анықтайды. Бұл генераторлар көлденең білікпен орындалады. Үлкен
механикалық және жылу жүктемелерінде жұмыс жасайтын турбогенератор-
лар роторы тұтас дайындалған магнитті және механикалық қасиеттері жоғары
арнайы болаттан жасалынады.
Ротордың анық емес полюстері болып жасалады. Ротордың негізгі жиі-
лігімен айналымы ротор диаметрімен механикалық беріктіктің 3000 айналым
минутына болғанда 1,1-1,2 м мөлшері мен шектеледі. Ротор бочкасының
ұзындығы да шексіз маңызға ие болғанда 6-6,5 метрге тең болады. Ол біліктің
статикалық иінінің рұқсат етілген шегімен және оның жұмыс істеуіге кедергі
келтірмейтін діріл сипаттамасымен анықталады.
Ротордың негізгі магнит ағындары өтетін активтық бөлігінде, қоздыр-
ғыш катушка орамдарымен толтырылған ойықтары фрезерленеді. Ораманың
ойық бөлігіне магниттік емес, бірақ берік дюраалюминиден жасалған сыналар
бекітіледі. Орамның ойықтарға жатпаған мынадай бөлігі, ортадан тепкіш
күштің әсерінен болатын ығысудан бандаждың көмегімен қорғалады. Құрсау-
лар ротордың механикалық қатынасының ең қысым көп түсетін бөлігі болып
табылады, жәнеде магнитті емес беріктігі өте жоғары болаттан дайындалады.
Ротор білігінің екі жақ шетіне желдеткіш қалақтар орнатылғандықтан ол
қалақшалар машинаның салқындатқыш газдарының айналымын қамтамасыз
етеді.
Турбогенератор статоры оның сыртқы қорабынан және өзекшеден тұра-
ды. Қорап пісіріліп жасалады, басқа бөліктермен қосылатын жерлері, қалқан-
дарымен жәнеде тығыздатқыштармен жабылады. Статор өзегінің қалындығы
0,5 мм. оқшауламаланған электр техникалық болат табақшалардан жиналады,
табақшаларды пакетпен жинайды да, арасына желдеткіш каналдар қалды-
рылады. Статор өзегінің ішкі пазаларына әдеттегідей екі қабатты үшфазалы
орама орнатылады.
Берілген мәліметтер бойынша келесі типті турбогенераторларды таңдай-
мыз: турбогенератор ТГВ-300-2У3 типті. Турбогенераторлардың техникалық
көрсеткіштері келесі 1.3-кестеде көрсетілген [1, 2, 3].

16

Кесте 1.3 – Есептеу графикалық жұмыстың берілгені бойынша генератордың
түрін және қоздыру жүйесін таңдаймын

1.1.3 Структуралық сұлбасының екі вариантың

технико-

эканомикалық салыстырымдар жасау

Жобалаудың бұл сатысында көрсетілген станцияның құрылымдық сұл-
басының екі нұсқасын салыстырамыз. Нұсқалар жергілікті жүктемені және
өзіндік мұқтажының жүктемесін электрмен жабдықтау тәсілімен ерекшеленеді.
А қосымшада КЭС-тің Басты электрлік сұлбасы корсетілген
Б қосымшада КЭС-тің өзіңдік мұқтаждық сұлбасы корсеілген

ЭЖ

220кВ

500 кВ

Т1

Т2

Т3

Т5

Т6

G1

Ө.М

G2

Ө.М

G3

Ө.М

G4

Ө.М

G5

Ө.М

G6

Ө.М

1-ші нұсқа

Сурет 1 – Станцияның құрылымдық сұлбасы

17

Турбогенератордың
түрі
Номиналды
қуаты

Номиналд
ы кернеу
кА.
Номиналды
ток кА
Номиналды
Турбогенератордың
түрі

Номиналд
ы кернеу
кА.
Номиналды
ток кА
ток
Турбогенератордың
түрі

Номиналд
ы кернеу
кА.
Номиналды
ток кА
роторы
ТГВ-300-2У3
353
300
0,85
0,19
20
10,2
1060
Асқын өтпелі
индук- тивті кедергі
Х»d
Активті,
МВт
Толық,
МВА
Cos Ψ

Қалыпты режімде

1-ші нұсқа үшін жүктемелердің баллансын

құрастыру.

1) G1, G2, G3, G4 ,G5,G6 генераторларының әрбірінің қуаттарын
өндіру, МВт

300ÌÂò

270ÌÂò

Қыс
300 90%
100%

100%

100%

Жаз
300 70%
100%
300 80%
100%
210ÌÂò
100%

Â

Электр станцияларындағы электр энергияны өндірудің айнымалы
графигі кезінде өзіндік мұқтаждықтың қуат шығынын анықтауға болады.

Р0 8 (0,4 0,6

Р (t)
i
P

о.м. max

;

мұндағы Рi ( t ) – t уақытта станцияның шинаға беретін қуаты, МВт;
Р уст – станцияның белгіленген қуаты , МВт;

Р
– өзіндік мұқтаждықтың максималды қуаты,

2) G1, G2, G3, G4 ,G5,G6 генераторларының әрбірінің ө.м. қуаты, МВт

Қыс

PG01 ,G8 2,G3,G 4 (0.4 0.6
270 5%
300 100%
300 14,1ÌÂò

PG81 ,G202,G3,G 4
(0.4 0.6
300 5%
300 100%
300 15ÌÂò

PG201, G242,G 3,G 4 (0.4 0.6
Жаз
270 5%
300 100%
300 14,1ÌÂò

PG01 ,G8 2,G3,G 4 (0.4 0.6
210 5%
300 100%
300 12,3ÌÂò

PG81 ,G202,G3,G 4
(0.4 0.6
240
300
)
5%
100%
300 13,2ÌÂò

PG201, G242,G3,G 4
(0.4 0.6
210 5%
300 100%
300 12,3ÌÂò

3) G1, G2, G3,G4 генераторларының 220кВ тарату құрылғысына беретін
қуаты (қосындысы), МВт

18PG01 ,G8 2,G3,G 4
270ÌÂò
PG81 ,G202,G3,G 4
300 100%
PG201, G242,G3,G 4
300 90%
PG01 ,G8 2,G3,G 4
210MÂò
PG81 ,G202,G 3,G 4
240Ì
PG201, G242,G3,G 4
300 70%
белг
) Р
о.м. max
)
)
)
)
)

Қыс

PG01 ,G82,G3 270 4 14,1 4 1023,6ÌÂò
PG81 ,G202,G3 300 4 15 4 1140ÌÂò
PG201, G242,G3 270 4 14,1 4 1023,6ÌÂò

Жаз

PG01 ,G82,G3 210 4 12,3 4 790,8ÌÂò
PG81 ,G202,G3 240 4 13,2 4 907,2ÌÂò
PG201, G242,G3 210 4 12,3 4 790,8ÌÂò

4) Т1, Т2, Т3,T4 трансформаторларының әрбірінен өтетін қуат, МВт

Қыс

Жаз

0 8
T 1,T 2,T 3
270 14,1 256ÌÂò
PT01 ,T82,T 3 210 12,3 197,7ÌÂò

PT81 ,T202,T 3 300 15 285ÌÂò
PT201,T 24,2T 3 270 14,1 256ÌÂò
PT81 ,T202,T 3 240 13,2 226,8ÌÂò
PT201,T 24,2T 3 210 12,3 197,7ÌÂò

5) G5 ,G6 генераторларының 500 кВ-тық тарату құрылғысына беретін
қуаты, МВт

Қыс

PG01 ,G82,G3 270 2 14,1 2 511,8ÌÂò
PG81 ,G202,G3 300 2 15 2 570ÌÂò
PG201, G242,G3 270 2 14,1 2 511,8ÌÂò

Жаз

PG01 ,G82,G3 210 2 12,3 2 395,4ÌÂò
PG81 ,G202,G3 240 2 13,2 2 453,6Ì Âò
PG201, G242,G3 210 2 12,3 2 395,4ÌÂò

6) 500кВ және 220кВ тарату
автотрансформатордың қуаты, МВт

Қыс

құрылғысын

Жаз

байланыстыратын

P
0 8
1023,6 256 767,6ÌÂò
P
0 8
790,8 197,7 593,1ÌÂò

P8 20 1140 285 855ÌÂò
P 20 24 1023,6 256 767,6ÌÂò
P8 20 907,2 226,8 680,4ÌÂò
P 20 24 790,8 197,7 593,1ÌÂò

Кесте 1.4 – 1-ші нұсқа үшін қалыпты режімде қуат баллансы кестесі

19 Анықталатын параметр
Жылдың
кезеңі
Уақыты, сағ
Анықталатын параметр
Жылдың
кезеңі
0-8
8-20
20-24
1 G1, G2, G3, G4 ,G5 G6
генераторларының
қуаттарын өндіру
қыс
жаз
270
210
300
240
270
210
P

20

(қосындысы), МВт

2. G1, G2, G3, G4 ,G5 ,G6
генераторларының
әрбірінің ө.м. қуаты, МВт
қыс
жаз
14,1
12,3
15
13,2
14,1
12,3
3.G1, G2, G3 ,G4
генераторларының 220кВ
тарату құрыл.ғысына
беретін қуаты
(қосындысы), МВт
қыс
жаз
1023,6
790,8
1140
907,2
1023,6
790,8
4. Т1, Т2, Т3,T4
трансформаторларының
әрбірінен өтетін қуат,
МВт
қыс
жаз
256
197,7
285
226,8
256
197,7
5. G5 ,G6
генераторларының 500
кВ-тық тарату
құрылғысына беретін
қуаты, МВт
қыс
жаз
511,8
395,4
570
453,6
511,8
395,4
6. 500 кВ және 220 кВ
тарату құрылғысын
байланыстыратын
автотрансформатордың
қуаты, МВт
қыс
жаз
767,6
593,1
855
680,4
767,6
593,1

қыс,

жаз

Cурет 2 – КЭС генераторларының қуаттарын өндіру сұлбасы

қыс,

жаз

Cурет 3 -Т1, Т2, Т3,T4 трансформаторларының әрбірінен өтетін қуат, МВт

қыс,

жаз

Cурет 4 – Генераторлардың әрбірінің ө.м. қуаты сұлбасы

21

ЭЖ

220 кВ

500 кВ

G1

Т1

Ө.М

G2

Т2

Ө.М

G3

Т3

Ө.М

G4

Т4

Ө.М

G5

Т5

Ө.М

G6

Т6

2-ші нұсқа

Сурет 5 – Станцияның құрылымдық сұлбасы

Қалыпты режімде
құрастыру.

2-ші нұсқа үшін жүктемелердің баллансын

1)

G1, G2, G3, G4, G5 ,G6 генераторларының әрбірінің қуаттарын

өндіру, МВт

PG01 ,G8 2,G3,G 4

PG 20 ,G3,G 4

PG20G24G3,G 4

Қыс
300 90%
100%
300 100%
100%
300 90%
100%

Жаз
300 70%
100%
300 80%
100%
210ÌÂò
100%

Электр станцияларындағы электр энергияны өндірудің айнымалы
графигі кезінде өзіндік мұқтаждықтың қуат шығынын анықтауға болады.

Р0 8 (0,4 0,6

Р (t)
i
P

о.м. max

;

22

270ÌÂò
300ÌÂò
270ÌÂò
PG01 ,G8 2,G3,G 4
210MÂò
PG81 ,G202,G 3,G 4
240ÌÂò
PG201, G242,G3,G 4
300 70%
81,G
1, ,
белг
) Р

мұндағы Рi ( t ) – t уақытта станцияның шинаға беретін қуаты, МВт;
Р уст – станцияның белгіленген қуаты , МВт;

Р
– өзіндік мұқтаждықтың максималды қуаты,

2) G1, G2, G3, G4 ,G5 ,G6 генераторларының әрбірінің ө.м. қуаты, МВт

Қыс

PG01 ,G8 2,G3,G 4 (0.4 0.6
270 5%
300 100%
300 14,1ÌÂò

PG81 ,G202,G3,G 4
(0.4 0.6
300 5%
300 100%
300 15ÌÂò

PG201, G242,G 3,G 4 (0.4 0.6
Жаз
270 5%
300 100%
300 14,1ÌÂò

PG01 ,G8 2,G3,G 4 (0.4 0.6
210 5%
300 100%
300 12,3ÌÂò

PG81 ,G202,G3,G 4
(0.4 0.6
240
300
)
5%
100%
300 13,2ÌÂò

PG201, G242,G3,G 4
(0.4 0.6
210 5%
300 100%
300 12,3ÌÂò

3)G1, G2 ,G3 генераторларының 2200кВ тарату құрылғысына беретін
қуаты (қосындысы), МВт

Қыс

PG01 ,G82,G3 270 3 14,1 3 767,7ÌÂò
PG81 ,G202,G3 300 3 15 3 855ÌÂò
PG201, G242,G3 270 3 14,1 3 767,7ÌÂò

Жаз

PG01 ,G82,G3 210 3 12,3 3 593,1ÌÂò
PG81 ,G202,G3 240 3 13,2 3 680,4ÌÂò
PG201, G242,G3 210 3 12,3 3 593,1ÌÂò

4)Т1, Т2, Т3, Т4,T5,T6 трансформаторларының әрбірінен өтетін қуат,
МВт

Қыс
Жаз

0 8
T 1,T 2,T 3
270 14,1 256ÌÂò
0 8
T1,T 2,T 3
210 12,3 197,7ÌÂò

PT81 ,T202,T 3 300 15 285ÌÂò
PT201,T 24,2T 3 270 14,1 256ÌÂò
PT81 ,T202,T 3 240 13,2 226,8ÌÂò
PT201,T 24,2T 3 210 12,3 197,7ÌÂò

5) G4, G5,G6
беретін қуаты, МВт

Қыс

генераторларының 500 кВ-тық тарату құрылғысына

Жаз

23о.м. max
)
)
)
)
)
P
P

PG01 ,G82,G3 270 3 14,1 3 767,7ÌÂò
PG81 ,G202,G3 300 3 15 3 855ÌÂò
PG201, G242,G3 270 3 14,1 3 767,7ÌÂò

PG01 ,G82,G3 210 3 12,3 3 593,1ÌÂò
PG81 ,G202,G3 240 3 13,2 3 680,4ÌÂò
PG201, G242,G3 210 3 12,3 3 593,1ÌÂò

6)

500кВ және

220кВ тарату

құрылғысын

байланыстыратын

автотрансформатордың қуаты, МВт

Қыс

Жаз

P
0 8
767,7 256 511,7ÌÂò
P
0 8
593,1 197,7 395,4ÌÂò

P
8 20
855 285 570ÌÂò
P
8 20
680,4 226,8 453,6ÌÂò

P 20 24 767,6 256 511,6ÌÂò
P 20 24 593,1 197,7 395,4ÌÂò

К е с т е 1.5 – 2-ші нұсқа үшін қалыпты режимде қуат баллансы кестесі

24 Анықталатын параметр
Жылдың
кезеңі
Уақыты, сағ
Анықталатын параметр
Жылдың
кезеңі
0-8
8-20
20-24
1. G1, G2, G3, G4 ,G5,G6
генераторларының
әрбірінің қуаттарын
өндіру, МВт
қыс
жаз
270
210
300
240
270
210
2. G1, G2, G3, G4,G5,G6
генераторларының
әрбірінің ө.м. қуаты, МВт
қыс
жаз
14,1
12,3
15
13,2
14,1
12,3
3.G1, G2 ,G3
генераторының 220кВ
тарату құрылғысына
беретін қуаты
(қосындысы), МВт
қыс
жаз
767,7
593,1
855
680,4
767,7
593,1
4. Т1, Т2, Т3, Т4 ,T5 ,T6
трансформаторларының
әрбірінен өтетін қуат,
МВт
қыс
жаз
256
197,7
285
226,8
256
197,7
5. G4, G5,G6
генераторының 500кВ-
тық тарату құрылғысына
беретін қуаты, МВт
қыс
жаз
767,7
593,1
855
680,4
767,7
593,1
6. 500 кВ және 220 кВ
тарату құрылғысын
байланыстыратын
автотрансформатордың
қуаты, МВт
қыс
жаз
511,7
395,4
570
453,6
511,7
395,4

1.1.4 Блоктық трансформаторды таңдау

1-ші нұсқа үшін апатты режим
1. Жүктеменің қысқы максимумда 1-ші G1 генераторын ажыратамыз.
Бұл жағдайда 220 кВ ТҚ-на берілетін қуаттың мөлшері:
(G2 G3 G4) (G2 î.ì. G3 î.ì. G4 î.ì ) (300 300 300) (10 10 10) 870ÌÂò

Т2, Т3,T4 күштік трансформаторының әрбірінен өтетін қуат,

870
3

290ÌÂò

2. G4 ажыратылады. Бұл жағдайда 500 кВ-тық ТҚ-мен 220 кВ-тық ТҚ-
ның арасындағы байланы автотрансформатор арқылы өтетін қуаттың мөлшері
1140ÌÂò 290ÌÂò 1430ÌÂò

3.

Электр КЭС-тің 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші генераторлардың

энергетикалық жүйеге көп қуат беру режимі. Бұл жағдайда 220 кВ-тық ТҚ-на
1,2,3,4 генераторлары 1140 МВт қуат береді. Ал 500 кВ-тық ТҚ-на 40 МВт
қуат беріледі.

1-ші нұсқа үшін күштік трансформаторды таңдаймыз.

S

Р

ном.г.

;

S
Ò1,T 2,T 3

300
0,85
353ÌÂò ;

220 кВ-тық тарату құрылғысының Т1, Т2, Т3,T4 трансформаторлары
ретінде түрі ТДЦ-400000500.
500 кВ-тық тарату құрылғысының Т5,T6 трансформаторлары ретінде
түрі ТДЦ-400000220-73(71)У1.

К е с т е 1.6 – Трансформаторлардың каталогтық берілгендері

Осы есептің берілген жағдайына байланысты жұмыстық өзіндік
трансформаторының саны генераторлардың санына байланысты, яғни 6
болады, ал резервтік өзіндік трансформаторының саны 2.

25 Түрі
Sном
МВА
Шығын,кВт
Uk,%
Бағасы,
мың тенге
Түрі
Sном
МВА
Рх
Рк
жк-ок
жк-тк
ок-тк
Бағасы,
мың тенге
ТДЦ-
400000500
400
315
790

13

418*4.8=2006,4
ТДЦ-
400000220-
73(71)У1
400
330
880

11

389*4.8=1867,2
Т1,T 2,T 3
Т1,T 2,T 3
cos

Есептің берілгеніне байланысты трансформатордың саны және
генератордың қуатына байланысты берілген % анықталады. Негізінде бұл
трансформатордың қуатын шартты түрде ескермеуге болады. Сесебі 2-ші
нұсқада да олардың қуаттары бірдей.

1.1.5 Автотрансформаторды таңдау

Бірінші нұсқа үшін 500 кВ және 220 кВ-тық ТҚ-ның арасындағы
байланыс автотрансформаторын таңдаймыз.
КЭС-тің толық қуатының құрамын анықтаймыз

S (Pген Ро. м. )2 (Qген Qо. м. )2 , МВА

(1.2)

S 2
2
2

1-ші нұсқа үшін қалыпты режим

500 кВ пен

220

кВ ТҚ-ның арасындағы

байланыс

автотрансформаторарқылы өтетін қуаттың мөлшері.

Smax (Pген Ро. м. Ртутын )2 (Qген Qо. м. Qтутын )2 , МВА

(1.3)

S max
300 10 310 2 (186 6,2 192,2) 2
23,5ÌÂÀ

S min (P . . ) 2 (Q Q . . Q ) 2 ,

S min
270 14,1 256 2 (167,4 8,7 158,72) 2
26,5ÌÂÀ

1-ші нұсқа үшін апатты режим

500 кВ ТҚ-на қосылатын G4 генераторын ажыратамыз. Бұл жағдайда
500 кВ ТҚ-на қосылатын автотрансформатор арқылы өтетін қуаттың мөлшері:

S 220k110 P 2 тутын Q 2 тутын. , МВА

(1.4)

2 2

Байланыс автотрансформаторды ең ауыр режимін ескеріп таңдаймыз

S
S ном max , МВА;
k тиім

(1.5)

k тим
550 – 220
220
0.5МВА;

S íîì

353
0,5
706ÌÂÀ ;

26 300 10
(186 6,2) 364,7ÌÂÀ
S 220k110 300 186 353ÌÂÀ

Осы есептеудің нәтижесінде 500-220 кВ ТҚ-на аралығына екі бір
фазалы автотрансформаторларын таңдаймыз.

К е с т е 1.7 – АТДЦН-500000500220 автотрансформатордың
каталогтық берілгендері

Екінші нұсқа үшін автотрансформаторды таңдау:

Екінші нұсқа үшін 500 кВ және 220 кВ-тық ТҚ-ның арасындағы
байланыс автотрансформаторын таңдаймыз.
КЭС-тің толық қуатының құрамын анықтаймыз

S (Pген Ро. м. )2 (Qген Qо. м. )2 , МВА

S 2
300 10 2 (186 6,2) 2
364,7ÌÂÀ

2-ші нұсқа үшін қалыпты режим

500 кВ пен 220 кВ ТҚ-ның арасындағы байланыс автотрансформатор
арқылы өтетін қуаттың мөлшері.
Smax (Pген Ро. м. Ртутын )2 (Qген Qо. м. Qтутын )2 , МВА

S max
300 10 310 2 (186 6,2 192,2) 2
23,5ÌÂÀ

S min (P . . ) 2 (Q Q . . Q ) 2 ,

S min
270 14,1 256 2 (167,4 8,7 158,72) 2
26,5ÌÂÀ

2-ші нұсқа үшін апатты режим

500 кВ ТҚ-на қосылатын G4, генераторын ажыратамыз. Бұл жағдайда
500 кВ ТҚ-на қосылатын автотрансформатор арқылы өтетін қуаттың мөлшері:
Smax (Pген Ро. м. Ртутын )2 (Qген Qо. м. Qтутын )2 , МВА

S mAX
240 13,2 226,8 2 (148,8 8,18 140,6) 2
19,76ÌÂÀ

Smin (P . . )2 (Q Q . . Q )2 ,
Байланыс автотрансформаторды ең ауыр режимін ескеріп таңдаймыз

27 Түрі
Sном
МВА
Шығын,кВт
Uk,%
Бағасы,
мың тенге
Түрі
Sном
МВА
Рх
Рк
жк-
ок
жк-тк
ок-тк
Бағасы,
мың тенге
АТДЦН-
500000500
220
500
220
1050
10,5
38,5
230
375,5*4.8=
1802,4

S
S ном max , МВА;
0.5

S íîì

353
0,5

706ÌÂÀ ;

Осы есептеудің нәтижесінде 500-220 кВ ТҚ-на аралығына екі бір фазалы
автотрансформаторларын таңдаймыз.

К е с т е 1.8 – АТДЦН-500000500220 автотрансформатордың каталогтық
берілгендері

1.1.6 Блоктық трансформатордағы және автотрансформатордағы
электр энергиясының жылдық шығынын есептеу

Станцияның географикалық орналасу ауданы – Орталық Қазақстан: қыс
– 200 тәулік, жаз – 165 тәулік, жылдық балама температурасы +100С. Энергия
шығынының меншікті құны 0,0115 ш.б.кВтсағ – деп қабылдаймыз.

1-ші нұсқа

1-ші нұсқа үшін жылдық шығындар.
1-ші нұсқа үшін трансформатор түрі ТДЦ-400000500.
Әрбір трансформатордың болаттағы энергияның жылдық шығыны

Wá Ðá..æ . 8760 315 8760 2759,4 103 êÂò ñàã

ТР-дегі тармақталған мыс орамындағы энергияның жылдық шығыны

WM

S

2
íîì

PK T
cos 2

(PÒÐ2 (0 8)ê t (0 8) (20 24) ê Ä ê PTP2 (8 20) ê t (8 20)ê Ä ê PÒÐ2 (0 8) ë t (0 8) (20 24) ë Ä ë

PTP2 (8 20) ë t (8 20) ë Ä ë )
790
2
(256 2 12 300 285 2 12 300 197,7 2 12 240 226,8 2

12 240) 3085.49 10 3 êÂò ñàã
Енді 1-ші нұсқа үшін трансформатор түрі ТДЦ-400000220-73(71)У1.

28 Түрі
Sном
МВА
Шығын,кВт
Uk,%
Бағасы,
мың тенге
Түрі
Sном
МВА
Рх
Рк
жк-
ок
жк-тк
ок-тк
Бағасы,
мың тенге
АТДЦН-
500000500
220
500
220
1050
10,5
38,5
230
375,5*4.8=
1802,4
400 0,85 2

Трансформатордың болаттағы энергияның жылдық шығыны

Wá Ðá..æ . 8760 330 8760 2890,1 103 êÂò ñàã

ТР-дегі тармақталған мыс орамындағы энергияның жылдық шығыны

WM

S

2
íîì

PK T

2

(PÒÐ2 (0 8) ê t (0 8) ( 20 24) ê Ä ê PTP2 (8 20) ê t (8 20) ê Ä ê PÒÐ2 (0 8) ë t (0 8) ( 20 24) ë Ä ë

PTP2 (8 20) ë t (8 20) ë Ä ë )
880
2

2
(256 2 12 300 285 2 12 300 197,7 2 12 240 226,8 2

12 240) 5393 10 3 êÂò ñàã

Енді бірінші нұсқа үшін автотрансформатор шығыны АТДЦН-
500000500220.
Бұл жағдайда автотрансформатордың ең төменгі кернеулік жүктемесі
қосылмағаны ескеріледі.

S ном S ном
2 2

(1.6)

мұндағы – максималды шығынның ұзақтығы, (Литература Л.Д.
Рожкова, В.С. Козулин, 396 бет, 5.6 сурет) макусималды қуатты Т max
пайдалану ұзақтығы.

Tm

P cp
Pmax

Tãîä

300
310

8760 8477,4ñàã

7500саг

Шартты түрде ж о т
Pк.т.ж.к. Pк.т.о.к. Pк.т.т.к. 0,5 Pк.т.ж.о.

к тиiм
U ж U о
U ж

500 220
500
0,56

P P

Pк.от жк 0,5 (470

P . 0,5 (470
110
2

110
2

100
0,56 2
100
0,56 2
) 501.89квт

) 438.11

Pê.îò æê 0,5 (
110
2

100
0,56 2
1050) 380,5êâò

2 2

S ном S ном

29 cos
400 0,85
S

S

W Pб.ж. Т Рк.т. max .ж.к. ж.к. Рк.т. max .о.к. о.к. ;
P . . . . 0,5 (P . . .2 . 2. . );
0,56
0,56
0,56
S

S

W Pб.ж. T Pk .т.т. max .ж.к. Pk .ж.т. max .ж.к. ;

2 2 2
6
500 500 500

1-ші нұсқа үшін трансформаторлардың барлық жылдық шығыны:

W WÒÄÖ 400000 500 WÒÄÖ 400000 220 73(71)Ó1 WÀÒÄÖÒÍ 500000 500 220
4 (2759,4 10 3 3085.49 10 3 ) 2 (2890,1.8 10 3 5393 10 3 ) 8400 10 3
40.94 10 6 êÂò ñàã

Жылдық эксплутациялық шығын:

И

Рa Р0
100

К W

6,4 2
100

11750 103 0,0115 34,9 10 6 1388мынтенг е жыл

2-ші нұсқа

2-ші нұсқа үшін жылдық шығындар.

Мұнда енді трансформатор генераторға тікелей байланысты
болғандықтан, сол 1-ші нұсқадағы трагсформаторлар сақталады. ТДЦ-

400000500,
ТДЦ-400000220-73(71)У1
трансформаторларының жылдық

шығыны белгілі.
Яғни бізге автотрансформатордың шығынын есептеу керек.
2-ші нұсқа үшін түрі АТДЦН-500000500220 автотрансформаторының
шығынын есептіу керек.
Бұл жағдайда автотрансформатордың ең төменгі кернеулік жүктемесі
қосылмағаны ескеріледі.

2 2

S ном S ном

мұндағы – максималды шығынның ұзақтығы, (Әдебиет Л.Д. Рожкова,
В.С. Козулин, 396 бет, 5.6 сурет) макусималды қуатты Т max пайдалану
ұзақтығы.

Tm
P cp
Pmax
Tãîä
300
310
8760 8477,4ñàã

7500саг

Шартты түрде

ж о т
Pк.т.ж.к. Pк.т.о.к. Pк.т.т.к. 0,5 Pк.т.ж.о.

30 480
480
480
W 125 8760 501.89 7500 438.11 7500 380,5 * 7500 8.4 10 êâò ñàã
S

S

W Pб.ж. Т Рк.т. max .ж.к. ж.к. Рк.т. max .о.к. о.к. ;

к тиiм

U ж U о
U ж

500 220
500

0,56

P P
к тиiм к тиiм

Pк.от жк 0,5 (470

Pк.тт ок 0,5 (470
110
0,56 2
110
2

100
0,56 2
100
0,56 2
) 501.89квт

) 438.11квт

Pê.îò æê 0,5 (
110
2

100
0,56 2
1050) 380,5êâò

2 2

S ном S ном
2 2 2
6
500 500 500

2-ші нұсқа үшін трансформаторлардың барлық жылдық шығыны:

W WÒÄÖ 400000 500 WÒÄÖ 400000 220 73(71)Ó1 WÀÒÄÖÒÍ 500000 500 220
3 (2759,4 10 3 3085.49 10 3 ) 3 (2890,1.8 10 3 5393 10 3 ) 8400 10 3
42,6 10 6 êÂò ñàã

Жылдық эксплутациялық шығын:

И

Рa Р0
100

К W

6,4 2
100

15720 10 3 0,0115 34,91 10 6 1722 мынтенг е жыл

К е с т е 1.9 – 1-ші және 2-ші нұсқаларды технико-экономикалық салыстыру:

31 Бөліктердің атауы
Бірліктің
есептік
құны, тенге
1-нұсқа
2-нұсқа
Бөліктердің атауы
Бірліктің
есептік
құны, тенге
бір.саны.
дана
қосынды
тенге
бір.саны.
дана
қосынды
тенге
Трансформатор
ТДЦ-400000500
2006,4*1,35
4
10834,5


2.Трансформатор
ТДЦ-400000220-
73(71)У1
1867,2*1,35
2
5041,44


3.
Автотрансформатор
АТДЦН-
500000500220
1802,4*1,3
3
7029,36


4. АТК-ұяшығы
500 кВ
350
4
1400


Pк.т.ж.к. 0,5 (Pк.т.ж о к.2т.ж т к2.т.о т );
0,56
0,56
S

S

W Pб.ж. T Pk .т.т. max .ж.к. Pk .ж.т. max .ж.к. ;
480
480
480
W 125 8760 501.89 7500 438.11 7500 380,5 * 7500 8.4 10 êâò ñàã

К е с т е 1.10 – Екі нұсқадағы барлық шығындарды салыстыру.

мұндағы Ра+Ро=(6,4+2)%=8,4%=0,084

32 5. АТК-ұяшығы
220 кВ
78
2
156


6.
АТК-ұяшығы
АТДЦН-
500000500220
1802,4
3
5406,3


7. Трансформатор
ТДЦ-400000500
2006,4*1,35


3
8126
8.Трансформатор
ТДЦ-400000220-
73(71)У1
1867,2*1,35


3
7562,16
9.
Автотрансформатор
АТДЦН-
500000500220
1802,4*1.3


3
7029,3
10. АТК-ұяшығы
500кВ
350


3
1050
11. АТК-ұяшығы
220кВ
78


3
234
12. АТК-ұяшығы
АТДЦН-
500000500220
1802,4

3
5406,3
Барлығы:

29867,6

29407,76
Шығындар
1-нұсқа
2-нұсқа
1. Есептік қаржы салымы.
Қ., тенге
2. Амортизацияға шығару
U a U кк , тенге
3. Энергия шығынының
құны, Uшығ, тенге
4. Минималды шығынды
келтіру
З min, тенге
20378.9
.
0,084 20378.9
=1711.82
.
0,0115
. 3
40940 10 =470.81
.
0,12 20378.9+
1711.82+470.81=
4627.99
24062.4
.
0,084 24062.4
= 2021.24
. . 3
0,0115 42600 10 =489.9
.
0,12 24062.4+2021.24
+489.9=5389.6

Энергия шығынының құны

.

1-ші және 2-ші нұсқалардың

шығындарының

арасындағы

айырмашылығы төмендегі өрнекпен анықталады

Зmin %

5389.6 4627.99
5389.6

100% 14% 5%

болғандықтан 1-ші нұсқа тиімді болып табылады.

1. 2 Қысқа тұйықталу тоқтарын есептеу

Техникалық-экономикалық салыстыру нәтижесінен екінші нұсқаны
тандап алдық.
Қысқы тұйықталу тоғын есептеу бізге коммутациалық ақпараттарды
өшірушілік қабілеттілігімен,өткізгіштерді тексеру және ақпараттарды
термиялық және динамикалық беріктілікке есептейді
Қысқа тұйықталу тоғын келесі сатылармен есептеуге болады
1) Кедергілердің алмастыру сұлбасындағы элементтерін есептеу.
2) Энергожүйедегі алмастыру сұлбансын орнату (барлық трансфор-
маторлар, генераторлар, кедергі реттінде көрсетіледі).
3) Тұйықталған тоққа қатысты сұлбаны жинаймыз.
4) Қысқа тұйықталу бастапқы апериодикалық құраушыны есептеу.
5) Қысқа тұйықталу бастапқы апериодикалық құраушыны есептеу мен
квадраттық импульс тоғын есептеу.
Әр элементтердің кедергілерінің алмастыру сұлбасын есептеп
көрсетеміз.
Базалық қуаты 1000 МВА – ге тең деп аламыз.
Есепті салыстырмалы бірлік бойынша шығарылады.

1.2.1 Алмастыру сұлбасының элементтерін есептеу

Базалық қуат кезінде Sб 1000 МВА жүйенің кедергісін анықтаймыз.

Г1, Г2, Г3 ,Г4, Г5 генераторларының кедергісі:

x1 x2 x3 x4 x5 x6 xd
S б
S HOM
0,19
1000
235
0.807ш.б.;

Байланыс трансформаторының кедергісі:

Х тр

33

U кз % Sб
100 S н

,U шыг W , 0.0115 ш.б.кВт сағ

ЭЖ

220
кВ

Х16=0,48

Х17=0,48
500кВ

Х7=0.44

Х8=0.44

Х9=0.44

Х10=0.44

Х14=0,52

Х15=0,52

Х1=0.807 Х2=-0.807 Х3=0.807

Х4=0.807

Х11=0.55

Х12=-0

Х5=0.807

Х6=0.807

Х13=0.77

G

G

G

G

G

G

Сурет 6 – ҚТ тоғын анықтауға арналған сұлба

мұнда U кз – қысқатұйықталу кернеуі;
Sном – трансформатордың номиналдық қуаты;

220 кВ трансформатор үшін:

x7 x8 x9 x10

500 кВ трансформатор үшін:

11 1000
100 250

0,44.

x14 x15
Автотрансформатор кедергісі:

13 1000
100 250

0,52.

хТВ% 0,5(U вн U вс U сн );
хТС % 0,5(U вн U вс U сн );
% 0,5(U U U );

мұнда Uвн , Uсн , Uнн – орам арасындағы қысқатұйықталу кернеуі.

хТВ% 0,5(33 13 18,5) 13,75.
хТС % 0,5(13 18,5 33) 0
хТН % 0,5(33 18,5 13) 19,25

34

(2.13)

13,75 1000
100 250
X 12 0

0,55

ЭБЖ кедергісі:
х АТ ,Н X 13
19, 25 1000
100 250
0,77

x16 x17 xУД l

U

S б
2
HOM

0,3 85

1000
2 515 2

0,048ш.б.;

ЭЖ

Х23=0,024

220 кВ
АКККККА
500кВ

Х20=0.014

К1

Х21=0.55

Х22=0,22

Х18=0.106
Х19=0,4
6 кВ

G1,2,3,

Сурет 7 – Алмастыру сұлбасы

G5,6

x18

x1 x2 x3 x4
x1 x2 x2 x 3 x3 x4 x1 x4

0.8 0.8 0.8 0.8
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

0.106ш.б.;

x20
x7 x x9 x10
x7 x8 x7 x 9 x7 x10 x8 x9 x8 x10 x9 x10

0, 44 0, 44 0, 44 0, 44
6 * (0,44 0,44)
0,014ш.б.;

x19
x5 x6
x5 x6

0,8 0,8
0,8 0,8
0,4ш.б

x x15
x14 x15

0,44 044
0,44 0,44
0,22ш.б

x23

x16 x17
x16 x17

0,048 0,048
0,048 0,048

0,024ш.б

35

х АТ ,В X 11

x22 14

X 21 X 13 X 0.55.

X 24 X 18 X 20 0.506.

X 25 X 19 X 22 0.234.

1.2.2 К-1 нүктесі бойынша қысқа тұйықталу тогын есептеу

ЭЖ

Х23=0,024

Х24=0.506
220 кВ

К1

G1,2,3,

Х21=0.55
500кВ

Х25=0,234

G5,6

Сурет 8 – Түрлендірілген алмастыру сұлбасы

ЭЖ,Г5,Г6

Х26=0.02
К1
220
кВ

Х24=0.506

Г1,2,3,4

Сурет 9 – Түрлендірілген алмастыру сұлбасы

x26

x25 x23
x25 x23

х21

0,024 0, 234
0,024 0,234

0,55 0.02ш.б.;

36

Қысқа тұйықталу нүктесі генераторында болғандықтан Uном=230 кВ
тең болады.

Базалық ток
I б
S б
3 U ср,k1

1000
3 230
2.51кА

Г1, Г2, Г3Г4генераторлардың тогы I П ,0
E*
Х 24

I б
1,08
0.506

2.51 5.35кА

Соққы тоғын есептеу: i y 2 k y I n,0 2 1,85 5.35 13.85kА

ЭЖ және Г5, Г6генераторлардың тогы I П ,0

E*
Х 29

I б

1,13
0.02

2.51 141.815кА

Соққы тоғын есептеу: i y 2 k y I n,0 2 1,85 141.815 367.3kА
I ,0 5.35 141.815 144.325
i y 13.85 367.3 381.12kА

I норм
200 4
3 230
2кА

Тоқтың периодикалық және апериодикалық мәні есептеу.

Ол ушін алдымен ажыратқыштың түрін таңдаймыз – ВНВ-220-63
Бұл ажыратқыштың түйіспелерінің өзіндік сөндіру уақыты 0,025с.
Доғаны сөндіретін камерадағы ажырату уақытын көрсетеміз:

tСВ 0,01 0,025 0,01 0,035с
Г1, Г2, Г3, Г Генераторларының периодикалық тогы

I П ,0, Г
I норм

5.35
2

2.67

осы мәнді және τ мәнін қолданып [Ә 4, 3.26-сурет, 152 б] мәліметтер
бойынша келесіні анықтаймыз:

I П ,t , Г
I П ,0, Г

0,92

бұдан I П , , Г 0,92 2.39 2.19 kA

Апериодикалық тогы

iа, 2 I n, е Та 2 2.19 0,67 2.07кА

ЭЖ және Г4, Г5генераторлардың тогы

37

I П ,0, Г
I норм

63.28
2

31.64

осы мәнді және τ мәнін қолданып [Ә 4, 3.26-сурет, 152 б] мәліметтер
бойынша келесіні анықтаймыз:

I П ,t , Г
I П ,0, Г

0.7

бұдан I П , , Г 0.7 31.64 22.14 kA

Апериодикалық тогы

iа, 2 I n, е Та 2 22.14 0,67 20.97кА
iа , =20,97+2,07=23,04

ҚТ квадраттық тоғының импульсі

Bk I n2,0 (tотк Ta ) 65.67 2 (0,035 0,05) 366.66кA2 c;

Бұл өрнекте tотк = 0,035 ажыратқыштың толық уақыты.

Қалыпты режимдегі токтың есептік мәні:

I MAX

S ном
3 U ном 0,95 cos

200000
3 230 0,85

390.65 А

Есептелінген деректерді кестеге түсіреміз.

К е с т е 9 – Ажыратқыштарды және айырғыштарды таңдаймыз

38

1.2.3 К-2 нүктесі бойынша қысқа тұйықталу тогын есептеу

39 №
Есептік
деректер
Ажыратқыш
ВНВ-220-63
Айырғыш
РДЗ-2201000Т1
1
U уст 220кВ
U ном 220кВ
U ном 220кВ
2
I MAX 390.65A
I ном 5000 A
I ном 5000 A
3
I n, 2.19
I отк.ном 63кА

4
iа, 23.04 A
I a,ном 2 Н I отк.ном 100
40 63
2 35,53kA
100

5
2 I n, + iа , =
=2.19+23.04=2
5.23кА
2 I a,ном (1+40100)=70кА

6
I n,0 144,325кА
I 68

7
i y 381,12кA
iдин 200кA
i y 200кA
8
2
Bk 366.66кA c
2 2 2
I тер t тер 64 4 16384кA c
2 2 2
I t 40 4 6400 c

ЭЖ

220 кВ

Х24=0.506

G1,2,3,

К1

Х21=0.55

Х23=0,024
500кВ

Х25=0,234

G5,6

Сурет 11- Алмастыру сұлбасы

ЭЖ,Г5,Г6

Х26=0.02
К2
220
кВ

Х24=0.506

Г1,2,3,4

Сурет 12 – Түрлендірілген алмастыру сұлбасы

X 24 X 18 X 20 0.506.

x26

x25 x23
x25 x23

х21

0,024 0, 234
0,024 0,234

0,55 0.57ш.б.;

Қысқа тұйықталу нүктесі 220кВ-тық
болғандықтан Uном=230 кВ тең болады.

тарату

құрылғысында

Базалық ток
I б
S б
3 U ср,k1

1000
3 230
2,51кА

40

I НОРМ

Рном
3 U ном cos

200
3 230 0,8

0,75кА

Периодикалық құрамасын анықтау:

Г1, Г2, Г3 генераторлардың периодикалық тогы

I П ,0

E*
Х 24

I б

1,08
0,506

2,51 5,35кА

i 2 I n,0 2 5,35 1,717 12,9

Г4, Г5генераторлардың периодикалық тогы

I П ,0

E*
Х 23

I б

1
0,57

2,51 4,4кА

iУ 2 I n,0 К уд 2 4,4 1,717 10,58кА

I П ,0 5,35 4,4 9,75кА

iУ 12,9 10,58 23,48кА

Тоқтың периодикалық және апериодикалық мәні есептеу.

Ол ушін алдымен ажыратқыштың түрін таңдаймыз – ЯЭ-220Л-11(21)У4.
Бұл ажыратқыштың түйіспелерінің өзіндік сөндіру уақыты 0,065с.
Доғаны сөндіретін камерадағы ажырату … жалғасы

Дереккөз: https://stud.kz