Home Lifestyle Кернеу түрлендіргіштері | Скачать Реферат

Кернеу түрлендіргіштері | Скачать Реферат

0
390

Автономды инверторлар
Жоспар:
I Кіріспе
II Негізгі бөлім
1. Автономды инвертор дегеніміз не?
2. Автономды ток түрлендіргішінің уақыт диаграммасы
3. Автономды кернеу инверторлары AIN

III Қорытынды
IV Пайдаланылған әдебиеттер

Кіріспе-Автономды инверторлар (АИ) деп тұрақты токты жиілігі өзгеріссіз немесе реттелетін айнымалы токқа түрлендіретін және автономды (айнымалы ток желісімен байланысы жоқ) жүктемеге жұмыс істейтін құрылғыларды атайды.
Бұл автономды инверторлардың тұрақты токты айнымалыға түрлендіретін, бірақ айнымалы ток желісіне жұмыс істейтін жетектегі инверторлардан басты айырмашылығы. Автономды инвертор жүктемесі ретінде бірліктік тұтынушы (асинхронды қозғалтқыш, электрлік қондырғы) немесе тұтынушылардың тармақталған желісі (өз графигімен жұмыс істейтін бірнеше жүктеме) болуы мүмкін.
Автономды инвертордың қоректендіруші желісінде электр энергиясы көздерінің болмауы, жетектегі инвертордан айырмашылығы, айнымалы ток ЭҚК-і есебінен вентильдердің табиғи коммутациясын жүргізуге мүмкіндік бермейді.

Автономды (тәуелсіз) инверторлар тікелей ток түрлендіргіштің электр энергиясының түрлендіргіші деп аталады, оның шығу параметрлері (фазасы, амплитудасы және жиілігі) конвертер тізбегіне, басқару тізбегіне және жүктеме параметрлеріне байланысты. Түрлендіргіштер сияқты, инверторлар қуатта, фазалардың саны, шығыс кернеуін реттеу әдісі және басқа да аз маңызды факторлар. Электромагниттік процестердің табиғатына байланысты автономды инверторлардың үш түрі бар:

1) Ағымдағы инверторлар.
2) Кернеу түрлендіргіштері.
3) резонанстық инверторлар.
Автономды инверторлар, сондай-ақ тәуелді, табиғи және жасанды коммутациямен жұмыс істей алады. Автономды түрлендіргішті табиғи ауыстырып-қосқышы оның жұмыс істеуі кезінде өтемақы синхронды қозғалтқыштарда, клапанның қозғалтқышының статор орамаларында және т.б. болады. Алайда, көбінесе тиристорларда автономды инверторларда клапандарды жасанды ауыстырып-қосқыштар қолданылады.
Автономды ток түрлендіргіші жүктемеде (әдетте тікбұрышты импульстар) генерациялайды және кернеудің пішіні мен фазасы жүктеме параметрлеріне байланысты болады.
Мына сүретте бір фазалы автономды ток серпінді тізбегі ұсынылған.

Термистердің вакуумдағы айырмашылығын алу үшін VS1-VS3 және VS2-VS4
жұппен жұмыс істейді. Тұрақты токтың температурасы U генератордың жұмыс режимінде жұмыс істейді, инвертордың ішіне кіретін L үлкен индуктивтілікке қосылады. L интервалында ауыспалы ток кернеуінің өзгеруі L өзгермейді.
Кілт ті элементтері (тиристоры) тек бағыттауды өзгертеді, бірақ ток шамасын өлшеуге арналған
жүктеме, бұл ток ағыны ретінде азық
болады. Термисторларды ауыстыруды қамтамасыз ету үшін ток инверторының жүктемесі табиғатта болуы тиіс, яғни конденсатор C параллель (немесе сериялы) жүктемені қосу керек.

C конденсаторы жұмыстарды аяқтайтын тиристорларға қарсы кернеуді қамтамасыз етеді, басқару схемасы жұмысқа кірген тиристорларды ашады. Сондықтан ағымдағы түрлендіргіште (инверторда) әдеттегі (жабық емес) тиристорлар қолданылуы мүмкін.

Автономды ток түрлендіргішінің уақыт диаграммасы мына суретте көрсетілген

Тиристорларды ауыстыру айнымалы тоқ кернеуінің жиілігін белгілейтін басқару схемасы арқылы жүзеге асырылады. Өткізу кезінде, конденсатор C-ден теріс кернеу анодпен және жабық тиристорлардың катодта уақыт аралығында сақталады.
Бос емес режимде, C конденсаторы зарядталғанда, түрлендіргіш жұмыс істемейді, өйткені тиристорлар тоқтайды. Үлкен жүктеме тогы кезінде, C конденсаторындағы кернеу жылдам төмендейді (уақыт tc қысқарады), қиғаштау пайда болуы мүмкін, яғни жұмысын тастайтын тиристорлар жабылмайды. Айналдыру кезінде ток тізбегіндегі тек ток шектеуінің белсенді қарсыласуымен ғана шектеледі. Демек, автономды ток түрлендіргіші жүктеме токтарының шектеулі ауқымында жұмыс істей … жалғасы