Дипломдық жұмыс: Аспап жасау | 50000 дана тісті дөңгелек бөлшегін өндіретін дайындама-жылумен өңдеу телімін жобалау

0

Мазмұны

КІРІСПЕ
1. ЖАЛПЫБӨЛІМ ……10
1.1 Бүйымның жұмыстық белгіленуі және техникалық сүраныс бойынша сарапталуы …-
1.2. МЕУЛ-ге сәйкес базалық бөлшек жадығатының қасиеті. . … —
2 ДАЙЫНДАМАНЫ ТАҢДАУ ЖӘНЕ ОНЫ
САЛЫСТЫРМАЛЫ САРАПТАУ ЖОЛЫМЕН АЛУ
ТӘСІЛДЕРІ …………..12
2.1Дайындама жадығатының қасиеті …-
2.2 Дайындаманы дайындау бойынша бағыттық технологияны өңдеу (соғу,штамптау,құю цехтары) және дайын бөлшекті соңғы механикалық өңдеу ….15
3 ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМІ …16
3.1 Термиялық өңдеудің технологиялық процесін таңдау және техника экономикалық қүрылуы …-
3.2 Бөлшекті термиялық өңдеудің бағыттық технологиясы. … 17
3.3 Бүйымды термиялық өндеу операциясын орындау үшін уақыттың есептелген нормасын анықтау …
3.4 Бөлшекті қыздыруды есептеу бағдарының блоксхемасы… 20
4 КОНСТРУКТОРЛЫҚ БӨЛІМ …23
4.1 Қондырғының тағайындалуы .-
4.2 Қондырғыларды есептеу ..-
5 ӨНДІРІСТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ..25
5.1 Қондырғының қажетті санын есептеу және тандау. . . …..
5.2 Жобалау участкелеріне қолданылатын қондырғылардың мінездемесі …26
5.3 Технологиянық қондырғыны таңдау………….. ..40
6 ӨНІМНІҢ САПАСЫН БАҚЫЛАУ .45
6.1 Базалық бөлшекті термиялық дайындау өндірісі кезінде пайда болатын ақаулар ..48
6.2 Термиялық бақылаудың бағыттық технологиясы ..-
ДАЙЫНДАУШЫ ТЕРМИЯЛЫҚ БӨЛІМДІ ЖОСПАРЛАУ 52
7.1 Дайындаушы термиялық участкенің құрылысын жаңарту. . —
7.2 Еңтаңбасы, қуаты және үлкен өлшемдердің берілуімен қолданылатын қондырғының, ванналардың және т.б мінездемесі .53
7.3 Шекараларды көрсетілген өндірістік аудандар және қондырғылардың орналасуы …………………………………………..54
7.4 Ғимараттың биіктік өлшемдері және бөлімнің тұтынушы өндірістік аудандарын есептеу ..56
7.5 Жалпы цехтық көтерме тасымалдау түрлерін тандау; еңтаңбасы және жұмыс істеу тәртібі …-
ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ ……59
8.1 Жаңа термиялық ағындағы шығындарын есптеу …… —
8.1.1 Өндірістік жұмысшылардың жалақысы, жаңа экономикалық тиімділікті есептеу ….-
8.1.2 Жабдықты эксплуатациялауға кететін шығындар …… 61
8.1.3 Ғимараттармен қүрлыстарды сақтауға жүмсалатын шығындар …. 63
8.1.4 Басқада цехтық шығындар ……. 64
9 ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ……67
9.1 Еңбекті қорғаудағы үйымдастыру шаралары …..
9.2 Еңбек қорғаудағы техникалық қауіпсіздік шаралары . . …..68
9.2.1 Қауыпты өндіріс факторлардың талдауы …-
9.2.2 Цсхтарды үйымдастыру ….-
9.2.3 Жерге қосқыш қондырғыны есептеу …69
9.3 Еңбек қорғаудағы өндірістік тазалық шаралары. . . . . ….71
9.4 Еңбек қорғаудағы өртке қарсылық шаралары …74
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ..77
ҚОСЫМШАА ҚОСЫМША Б
ҚОСЫМШАВ ҚОСЫМША Г

КІРІСПЕ
Машина жасау саласы өндірісін дамытуда , негізгі сұрақ болып Қазақстан Республикасына қатысты нарықты экономика кезеңінде бәсекелестік өнімді шығаруға жағдай туғызатын, озықты әдістерді іздестіріп табу қажет.
Ғылыми-техникалық революция өнеркәсіптің барлық салаларын , бірінші жағдайда мәшине және аспап жасауды қайта қарулануға себеп туғызды. Барлық өндірістік процестерді автоматтандыру мен механизациялауды дамыту қажет.
Осылардың бәрі әр түрлі механизмдерді қолдануын өсуін туғызады, осылардың ішінен тісті берілістер маңызды орын алады.
Тісті жетектің жұмыс жылдамдығын көтеру және бір редуктор агрегатында үлкен күш қуаттардың негізделуі, тісті Берілістердің сапасын, олардың беріктіктігін, ұзақ уақыттылығын көне лайындау дәлдік көрсеткіш талаптарын едәуір қатаңдатады.
Осы негізгі сұрақтарды шешуге ең тиімді және ұтымды металдармен қорытпаларды нығайту әдістері ретінде үлкен орын термиялық және химия-термиялық өңдеуге беріледі. Термиялық өңдеу мәшине бөлшектерін, аспаптар мен жартылай өнімдердің технологиялық процестерін дайындаудағы негізгі бөлігі болып табылады. Осының арқасында олардың қасиеттері жоғарлайды, бұл мәшине бөлшектері мен құрылғылардың массасын төмендетуге, металды едәуір үнемдеуге, бұйымдардың сенімділігі мен қолданулық беріктігін жоғарлатуға мүмкіндік туғызады. Сондықтан термиялық өндеу көптеген заводтарда кең қолданыс табуда. Құрылғылық болаттарда қорытпа мен термиялық өңдеу режимін дұрыс таңдауда жеткілікті деңгейде пластикалық және тұтқырлық сппапамаларын сақтап, уақытша кедергіні 2000МПа-ға дейін және оданда жоғары мәнге жеткізуге болады.
Бұл жобаның тапсырмасы, болат 20Х2Н4А маркасынан жылдық бағдарламасы 50000 дана тісті дөңгелекті жасау үшін термиялық дайындама бөлімін жобалау.

1 ЖАЛПЫ БӨЛІМІ
1.1 Бұйымның жүмыстық белгіленуі және техникалық сұраныс бойынша сарапталуы
Редуктор — деп тісті немесе червякты берілістен тұратын, бөлек агрегат ретінде жасалған және қозғалтқыштан жұмыс мәшинесіне күш қуатты беретін механизмды айтамыз. Жетектің кинематикалық сүлбесі, редуктордан басқа ашық тісті берілістерді қосып алады.
Редуктордың тағайындалуы бұрыштық жылдамдықты азайтып жетектегі біліктің айналу моментінің жылдамдығын жоіғарлату.
Редуктор тұрқыдан және оның ішіне орналасқан беріліс
элементтері, тісті дөңгелектер, біліктер т.б тұрады. Шапшаң
берілістің шестернясы кірер білікпен бірге дайындалған, аралық
білікте тісті дөңгелек орнатылған. Электрқозғалтқыштан айналу
моментін кірер білікке беру үшін онда призма тәрізді сына
орналасқан. Дөңгелектен білікке айналу моментін сына арқылы
жібереді. Бір остік сүлбе бойынша жасалған редукторлар кішкентай
габаритімен ерекшеленеді. Олар жетекті құрастырып жасауына
ыңғайлы. Кірер мен шығар біліктегі тісті дөңгелектердің
орналасуы симметриялы болып келеді. Редуктордың сүлбесін
таңдау олардың эксплуотациялық сұраныстары, жетектің құрылғылық құрастыруы мен анықталады.
1.2 МЕУЛ-ге сәйкес базалық бөлшек жадығатының қасисті. Тісті дөңгелектің жадығаты ретінде Болат 20Х2Н4А маркасын аламыз. Химиялық қүрамы 1.1 кестеде келтірілген.
Болат 20Х2Н4А-аз көміртекті, жоғары легерленген жөне жоғары берікті болаттар тобына жатады. Цементацияға ұшырайды. Көміртекпен қанығудан, шынықтырудан және төменгі босатудан кейін, жоғары беттік қаттылыққа ие болады (НКС,57-64).
Болаттағы хром қыздырылғыштығын жоғарлатады, пластикалық қасиеттерін төмендетпей беріктігімен қапылығын ұлғайтады, босату морттылығымен кабыршақ түзілуге тұрақтылығын көтереді. Хромды феррит жоғары механикалық қасиеттерге ие. Хром аустенитті түрақтандырады, жоғары және біркелкі қаттылықты алуға қамтамасыз жасайды……

Рахмет ретінде жарнамалардың біреуін басуды сұраймын!