Жиынтық бағалау (БЖБ, ТЖБ) Математика 4-сынып

0
988

«Математика» пәнінен жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар

4-сынып

Жиынтық бағалау (БЖБ, ТЖБ) Математика 4-сынып ЖҮКТЕУ

 

Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 4-сынып білім алушыларына «Математика» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Әдістемелік ұсыныстар бастауыш білім беру деңгейінің 1-4-сыныптарына арналған «Математика» пәнінен үлгілік оқу бағдарламасы (оқыту қазақ тілінде) мен оқу жоспарының негізінде дайындалған.

Бөлім/ ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге білім алушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.

Әдістемелік ұсыныстарда бөлім/ ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Тапсырмалар мен рубрикалар ұсыныс түрінде берілген.

 

Тоқсандық жиынтық бағалауды өткізу үшін спецификацияда тапсырма үлгілері мен балл қою кестесі ұсынылған. Спецификация стандартталған және оны тоқсандық жиынтық бағалауды өткізуде басшылыққа алу міндеттелген.

 

Әдістемелік ұсыныстар бастауыш сынып мұғалімдеріне, мектеп әкімшілігіне, білім беру бөлімінің әдіскерлеріне, критериалды бағалау бойынша мектеп, өңірлік үйлестірушілеріне және басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.

 

 

Әдістемелік ұсыныстарды дайындау барысында ресми интернет-сайттағы қолжетімді ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар) қолданылды.

 

 

2

 

МАЗМҰНЫ

 

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР……….. 4

 

«Көптаңбалы  сандар  нумерациясы  және  олармен  амалдар  орындау»  бөлімі  бойынша

 

жиынтық бағалау………………………………………………………………………………………………………….. 4

 

«Біртаңбалы санға көбейту және бөлу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………………. 8

 

«Жылдамдық,  уақыт,  арақашықтық»,    «Геометриялық  фигуралар»  бөлімдері  бойынша

 

жиынтық бағалау………………………………………………………………………………………………………… 11

 

І тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы………………………………………….. 14

 

II ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР…….. 19

 

«Көбейту және бөлу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау…………………………………………….. 19

 

«Есеп шығару» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………………………………………………………. 21

 

II тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы…………………………………………. 24

 

III ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР……. 29

 

«Қозғалысқа, өнімділікке берілген есептер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау…………… 29

 

«Бөлшектер және пайыз», «Шеңбер, дөңгелек» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………. 32

 

III тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы……………………………………….. 35

 

IV ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР……. 40

 

«Теңдеу, теңсіздік, өрнектер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау…………………………………. 40

 

«Есептер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………………………………………………………………. 42

 

«Үшбұрыштар. Симметрия» бөлімі бойынша жиынтық бағалау…………………………………… 44

 

ІV тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы……………………………………….. 47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

 

«Көптаңбалы сандар нумерациясы және олармен амалдар орындау» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

 

Бөлімше                                                  1.1 Натурал сандар және 0 саны. Бөлшектер

1.2 Сандармен амалдар орындау

1.3 Шамалар және олардың өлшем бірліктері

4.3 Тізбектер

 

Оқу мақсаты                                       4.1.1.3 Көптаңбалы сандардың разрядтық және кластық

құрамын және разрядтық бірліктердің жалпы

санын анықтау, разрядтық қосылғыштарға жіктеу

4.1.2.8 Көптаңбалы сандарды жазбаша қосу және азайту

 

алгоритмдерін қолдану

4.1.3.5 Уақыт өлшем бірлігінің үлесін табу ( 1/60 сағ ═ 1

мин; 1/2сағ ═ 30 мин;1/7 апта= 1 күн)

4.4.3.1** 1000 000-ға дейінгі сандар тізбектерінің

заңдылықтарын анықтау

 

Бағалау критерийі                          Білім алушы

•   Разрядтық        және       кластық       құрамы       бойынша

көптаңбалы сандарды атайды

•    Разрядтық бірліктердің жалпы санын анықтайды

•   Көптаңбалы сандарды разрядтық қосылғыштардың

қосындысына жіктейді

•    Көптаңбалы сандарды қосу және азайтудың жазбаша

есептеу тәсілдерін қолданады

•   Уақыт бірліктерінің үлесін анықтайды

•   1000 000 көлеміндегі сандар тізбегінің заңдылығын

анықтайды

 

Ойлау              дағдыларының    Білу және түсіну

деңгейі                                                      Қолдану

 

Орындау уақыты                            20 минут

 

1-тапсырма

 

  1. Құрамы бойынша сандарды жаз:

 

  • екінші кластың 25 бірлігі, бірінші кластың 13 бірлігі бар сан _____________

 

  • екінші кластың 450 бірлігі, бірінші кластың 12 бірлігі бар cан ____________

 

  1. Кіші санда барлығы неше ондық бар? ______________________________________

 

  1. Үлкен санды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жазып көрсет

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

2-тапсырма

Баған түрінде жазып, есепте.

 

786 914 + 18 008

 

 

3-тапсырма

Өрнекте.

1 сағ = мин
  
30
   

 

 

4-тапсырма

 

Заңдылықты анықта және келесі 3санды жаз.

 

90 530, 90 537, 90 544, 90 551, …, …, ….

 

 

 

864 028 – 53 416

 

1апта = тәул.
 
7
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Бағалау критерийіТапсырмаДескрипторБалл
   Білім алушы 
Разрядтықжәне разрядтық құрамы негізінде көптаңбалы 
кластық құрамы сандарды жазады: 
бойыншакөптаңбалы – бірінші санды;1
сандардыатайды – екінші санды;1
Разрядтық  кіші сандағы ондықтардың жалпы 
бірліктердіңжалпы санын анықтайды;1
санын анықтайды1үлкен санды разрядтық 
Көптаңбалы сандарды қосылғыштардың қосындысы түрінде 
разрядтық  жазып көрсетеді;1
қосылғыштардың   
қосындысына   
жіктейді     
    
Көптаңбалы сандарды көптаңбалы сандардың қосындысының1
қосу  және  азайтудың мәнін табады; 
жазбаша есептеу2көптаңбалы сандардың айырмасының1
тәсілдерін қолданады мәнін табады; 
     
Уақытбірліктерінің уақыт өлшем бірліктерінің үлесін 
үлесін анықтайды3анықтайды: 
   – сағаттың минуттық үлесін;1
    
    – аптаның тәуліктік үлесін;1
1000  000  көлеміндегі сандар тізбегін заңдылыққа сәйкес1
сандар тізбегінің4толықтырады. 
заңдылығын   
    
анықтайды    
Барлығы   9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

«Көптаңбалы сандар нумерациясы және олармен амалдар орындау» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

 

Білім алушының аты-жөні___________________________________________________________

 

Бағалау критерийіТапсырма         Оқу жетістіктерінің деңгейі        
                    
                             
     Төмен        Орта       Жоғары     
                      
Разрядтықжәне  кластық Разрядтық  құрамыбойыншаРазрядтыққұрамы бойыншаРазрядтық құрамы бойынша
құрамыбойынша көптаңбалы сандарды жазуда,көптаңбалысандарды жазуда/көптаңбалысандарды
көптаңбалысандарды санның  разрядтықсанныңразрядтық  бірліктерініңжазады,санның  разрядтық
атайдыРазрядтық бірліктерініңжалпысанынжалпы  санын  анықтауда/  сандыбірліктерініңжалпысанын
бірліктердің жалпы санын1анықтаудажәнесандыразрядтыққосылғыштардыңанықтайдыжәнесанды
анықтайды разрядтыққосылғыштардыңқосындысына жіктеуде қателіктерразрядтық  қосылғыштардың
  
Көптаңбалысандарды қосындысытүріндежазудажібереді.        қосындысына жіктейді.
разрядтық  қиналады.                        
қосылғыштардың                           
                           
қосындысына жіктейді                           
                              
Көптаңбалы сандарды қосу КөптаңбалысандардыбағанКөптаңбалысандардыбағанКөптаңбалы сандарды баған
жәнеазайтудың  жазбаша2түрінде жазуда, бағандап қосутүрінде  жазуда/  бағандап  қосудатүрінде  жазады,  қосу  және
есептеутәсілдерінжәнеазайтуамалдарыннемесеазайтудақателіктеразайту амалдарын
қолданады  орындауда қиналады.     жібереді.        орындайды.      
                     
                       
                              
Уақыт бірліктерінің үлесін УақытбірліктерініңүлесінСағаттыңминуттықүлесін   /Уақытбірліктерініңүлесін
анықтайды 3табуда қиналады.      аптаның тәуліктік үлесінесептеп шығарады.     
             анықтауда қателеседі.              
                          
                              
1000000көлеміндегі Көптаңбалы  сандарКөптаңбалысандартізбегініңКөптаңбалы сандар
сандартізбегінің4тізбегіндегізаңдылықтызаңдылығынанықтауда/тізбегініңзаңдылығын
заңдылығын анықтайдыанықтап, жалғастырып жазудазаңдылықты жалғастырып жазудаанықтап, толықтырады.
    қиналады.       қателіктер жібереді.              
                         
                              
                              

 

 

7

 

4.1.2.7 Екітаңбалы/үштаңбалы сандарды біртаңбалы санға ауызша көбейту мен бөлуді орындау
4.1.2.4 2-ге, 5-ке, 10-ға бөлінгіштік белгілерге сүйеніп, натурал сандарды топтастыру
4.1.2.10**Көптаңбалы сандарды біртаңбалы сандарға қалдықпен бөлуді орындау
1.2 Сандармен амалдар орындау

«Біртаңбалы санға көбейту және бөлу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

 

Бөлімше Оқу мақсаты

 

 

 

Бағалау критерийі                          Білім алушы

•    Екі/үштаңбалы сандарды біртаңбалы санға көбейтеді

 

және бөледі

•   Санның 2-ге, 5-ке, 10-ға бөлінгіштігін анықтайды

•                                                                                        Көптаңбалы сандарды біртаңбалы санға қалдықпен

 

бөледі

 

Ойлау              дағдыларының    Білу және түсіну

деңгейі                                                      Қолдану

 

Орындау уақыты                            20 минут