Skin receptors 8 grade

0
78

1 бет

Тақырыбы: Skin receptors
8 сынып
«М.Хасенов аты«М.Хасенов атындағы Бестерек орта мектеп-бақша және мектеп жанындағы интернат» КММБиология пәнінің мұғалімі Коппаева Назым Калибековна

2 бет

STQIf the size of a part of our body corresponded to the number of receptors located on it, then we would resemble such a creatureЕгер дененің бір бөлігінің өлшемі оған орналастырылған рецепторлардың санына сәйкес келсе, онда біз мынадай құбыжыққа ұқсас болар едік.Если размер части тела соответствует количеству рецепторов, размещенных там, тогда мы будем похожи на это существоЕсли размер части тела соответствует количеству рецепторов, размещенных там, тогда мы будем похожи на это существо

3 бет

Skin receptorsТерірецепторлары

4 бет

YOU WILL:-Explore the sensitivity of the skin

5 бет

6 бет

MECHANORECEPTORSReseptors respond to vibration,pressure, or othermechanical stimuli

7 бет

THERMORECEPTORSRECEPTORS RESPOND TO CHANGES IN TEMPERATURE

8 бет

NOSICEPTORSReceptors respond to pain

9 бет

Lab works
Map of the henly-sensory receptorsХенли сенсорлық рецепторлардың картасы

10 бет

11 бет

Front of the body Back of the body

12 бет