Өндірістік тәжірибе | Скачать Іс-тәжірибеден есеп беру

0
791

 

АСТАНА ҚАЛАСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫ
ҚАЗАҚ ТЕХНОЛОГИЯ ЖӘНЕ БИЗНЕС УНИВЕРСИТЕТІ АҚ КОЛЛЕДЖІБекітемін

Директордың ОӨЖ орынбасары

______________ Қ.Сураганов

____________________20____ж

Өндірістік тәжірибе жұмысының
БАҒДАРЛАМАСЫ

Мамандығы: 5В070300 – Ақпараттық жүйелер

Құрастырған тәжірибе жетекшісі:
_________________ Таджиман Т.Б.
_____ ________________ 2018 ж.

Астана 2018ж.

Мазмұны

1. Түсінідірме жазба
2. Тақырыптық жоспар
3. Бағдарламаның мазмұны
4. Есепті рәсімдеу
5. Ұсынылған әдебиеттер тізімі

1. Түсіндірме жазба

Өндірістік тәжірибе бойынша осы үлгілік оқу бағдарламасы техникалық
және кәсіптік білім беру бойынша Үлгілік оқу жоспарлары мен білім беретін
оқу бағдарламаларына (2013 жылғы 24 сәуірдегі №150 ҚР БҒМ бұйрығы) сәйкес
5В070300 – Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша әзірленді.
Осы үлгілік оқу бағдарламасы біліктіліктіің төмендегідей деңгейлері
бойынша жүзеге асырылады:
– 5В070300 – – қызмет көрсетуші менеджер
Өндірістік тәжірибе – оқу тәрбиелік үрдісінің маңызды бөлігі болып
табылады.
Практикалық оқытудың мақсаты- білім алушылардың оқу үдерісінде алған
теориялық білімдерін кеңейту, тереңдету, жүйелілеу, бекіту; олардың
біліктілік мінездемесіне сәйкес кәсіби және ұйымдастыру қабілеті мен
дағдысын қалыптастыру.
Тәжірибе келесі кезеңдерді қамтиды:
– Танысу практикасын;
– Оқу тәжірибесін;
– Мамамандық бейіні бойынша практикасын (өндірістік, технологиялық);
– Стажировканы (біліктілік немесе дипломалды).
Мамандық бейіні бойынша (өндірістік) практиканың міндеттері
практикалық тәжірибе және кәсіби ойлау, нақты кәсіпорын қызметін зерделеу
негізінде, арнайы пәндерді оқу кезінде алған білімдерін бекіту кеңейту,
тереңдету және жүйелеу болып табылады.
Осы үлгілік оқу бағдарламасы білім алушының төмендегідей пәндер
бойынша алған құзыреттерге негізделеді: Қазақстанның туризм географиясы,
Туристік қызметті ұйымдастыру, Ақпараттық жүйелерді кеңейту, Жаңа
технология ойлап табу, Жаңа ақпараттық жүйелерді дамыту
Өндірістік тәжірибесі бойынша үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге
асырудда практикалық жұмыстарды, жекелеп оқытуды, арнайы жеке тапсырмаларды
орындауды, экскурсия жүргізуді, қолданбалы бағдарламаларды, дидактикалық,
көрнекілік, оқулық, оқу-әдістемелік оқуллықтарды қолдану ұсынылады.
Кәсіптік практика бойынша үлгілік оқу бағдарламасы кәсіптік және техникалық
білім беру ұйымдарына жұмыс оқу бағдарламаларын жасауға негіз болып
табылады.
Жұмыс оқу бағдарламаларын құрастыру кезінде техникалық және кәсіптік
білім беру ұйымдары құқықты:
– кәсіптік оқу бағдарламаларын меңгеруге бөлінген оқу уақытының жалпы
көлемін сақтау кезінде, циклдар мен пәндер үшін, оқу уақытының 25%
дейін өзгертуге (2012 жылдың 23 тамызындағы №1080 ҚР ҮҚ);
– оқытудың әр түрлі технологияларын, формаларын, оқу процесін
ұйымдастыру мен бақылау әдістерін таңдауға;

– тақырыптар бойынша оқу сағаттарын бөлу мен мен бағдарламалық
материалды оқып білу бірізділігіне дәйекті өзгерістер еңгізуге (пәнді
оқытуға бөлінген жалпы уақыт бюджетті шегінде, сонымен қатар резервті
уақыт есебінде);
– жеке практикалық және зертханалық сабақтарды басқа мазмұны сәйкес
сабақтармен алмастыруға.
Жергілікті жағдайлар мен жұмыс берушілердің талабын ескеретін аймақтық
ерекшеліктерді еңгізу арқылы оқылатын тақырыптарды, бөлімдерді тереңдету
немесе кеңейту (сонық ішінде қосымша сағат есебінен) бағытында бөлімдер мен
тақырыптар тізімін өзгертуге болады.
Өндірістік тәжірибеге арналған жалпы уақыт көлемі 5В070300 –
Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспарымен анықталады.
Өндірістік тәжрибені кәсіпорын мен білім беру ұйымдарының арасында
жасалған келісім-шарт негізінде түрлі ұйымдық-құқықтық формадағы
кәсіпорындарда өткізген жөн.
Өндірістік тәжірибе базасы ретінде төмендегілер бола алады.
– өндірістік практика және стаждировка үшін барлық меншік формаларындағы
алдыңғы қатарлы базалық туристік салалары
Базалық кәсіпорындар келесі талаптарға сай болуы тиіс:
– тәжірибе бағдарламасын орындау мүмкіндігіне кепілдік беруге;
– заманауи жабдықтарға ие болып, еңбекті ұйымдастырудың алдыңғы қатарлы
формаларын қолдануға;
– оқушы-практиканттың жұмысын бақылауға және практиканы басқаруға
арналған жоғары білікті мамандарға ие болуа;
– практика өтушілерге қажетті тұрмыстық жағдай жасау мүмкіндігіне.
Оқу және өндірістік практиканы жұмыс жоспары белгіленген оқу жылының
уақыт көлемін сақтай отырып шоғырланған, бөліп немесе құрамдас өткізуді
ұсынады.
Базалық кәсіпорындарда кәсіби практика өту кезінде білім алушы ҚР
Еңбек Кодексына сәйкес кәсіпорынның ережесі бойынша жұмыс істейді.

№ Бөлім және тақырып атауы
Өндірістік тәжірибе
1 19.12.2018 Кіріспе сабақ. Қауіпсіздік техникасы бойынша
21.12.2018 нұсқау беру. Мекеменіңі ішкі тәртіп ережесімен
танысу
2 24.12.2018 Мекеменің мақсаты мен міндеттері.
28.12.2018
3 31.12.2018 Тәжірибе орнына келу. Жұмыс орнында негізгі
4.01.2019 брифингтерді өткізу. Кәсіпорынның ұйымдық
құрылымымен және ұйымның негізгі қызметімен
танысу. Ішкі тәртіпті зерттеу.
4 7.01.2019 СТУДЕНТТІҢ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫ
11.01.2019 ІТ-маманының қызметін реттейтін негізгі құжаттар
мен жұмыс сипаттамаларын зерттеу. Мамандық бойынша
құжат айналымының ерекшеліктерімен танысу.
Кәсіпорынның жабдықтарымен және ақпараттық
құрылымымен танысу. Ұйымның техникалық қызметімен
танысу. Ақпараттық желіні антивирустық қорғауды
орнатуға көмектесу.
5 14.01.2019 Кәсіпорындағы және жергілікті желідегі ақпараттық
18.01.2019 компьютерлік жүйені толық зерттеу.Ақпараттық
жүйелер арқылы алынған ақпаратты қабылдау және
өңдеу.Интернетте жұмыс істеген кезде кәсіпорынның
қызметкерлеріне көмек.
6 21.01.2019 Кәсіпорынның ақпараттық қажеттіліктерін кафедра
25.01.2019 бойынша талдау.Тиісті ұсыныстарды көрсете отырып,
есепті талдау нәтижелеріне сәйкес дайындалу
7 28.01.2019 Ұйымның ақпараттық жүйесінің (компьютерлерінің)
01.02.2019 техникалық құрамын жөндеуге көмек.Кадрлар
бөлімінде компьютерді вирустардан тазарту.
8 4.02.2019 Жөнделген компьютерлерді өздігінен іске қосу және
8.02.2019 тапсырмаға сәйкес барлық бағдарламалар мен
бастапқы деректерді қалпына келтіру.
Медиа файлдарды әртүрлі форматтарға түрлендіру,
әртүрлі редакторлар мен бағдарламаларға файлдарды
импорттау және экспорттау бойынша сатып алу
маманымен кеңесу.ACER ноутбук диагностикасын
өткізу. Windows жүйесін қайта орнатыңыз.
9 11.02.2019 Кәсіпорын бөлімшелерінің … жалғасы

 

Рахмет ретінде жарнамалардың біреуін басуды сұраймын!