Менделеев-Клапейрон теңдеуі

0
127

Идеалды газды Менделеев-Клапейрон теңдеуі жақсы сипаттайды. Осы теңдеу Бойль-Мариотт, Шарль, Гей-Люссактардың газ заңдарының жалпыламасы болып табылады.


Менделеев-Клапейрон теңдеуі


PV = nRT,


мұндағы P – қысым, V – көлем, n – газдың молдік саны, R – универсалды газдық тұрақты (жуықтап 8,314 Дж/моль*К), T – температура.

Пән: Физика