Алтын дайындау цехындағы желдету жүйесін аэродинамикалық есептеу

0
233


ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

География және табиғатты пайдалану факультеті Тұрақты даму бойынша ЮНЕСКО кафедрасы

Курстық жұмыс

Тақырыбы: Алтыналмас АК акционерлік қоғамының өндірістік объектілеріндегі желдету жүйелері

Пәні: Өндірістік желдету

Алматы 2018
МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ
3
1 ———————————– ———————————– ———-
ӘДЕБИ ШОЛУ
4
1.1 Өндірістік бөлмедегі вентиляциондық жұмыс
4
1.2 Жергілікті желдетужүйелері
5
2 ЗЕРТТЕУ НЫСАНЫ
8
2.1Алтыналмас АК компаниясы жайлы мәліметтер
8
2.2 Қауіпсіздік және еңбекті қорғау
10
———————————– ———————————– ———-
3 ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ
13
3.1 Алтын дайындау цехындағы жылу бөлінуді есептеу
13
3.2 Алтын дайындау цехындағы ылғал бөлінуді есептеу
17
3.3 Алтын дайындау цехындағы зиянды газдың бөлінуін есептеу
19
3.4 Алтын дайындау цехындағы ауа алмасуды есептеу
20
3.5 Алтын дайындау цехындағы желдету жүйесін аэродинамикалық есептеу
22
3.6 Алтын дайындау цехындағы желдету қондырғысын таңдау
34
ҚОРЫТЫНДЫ
35
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
36

ҚОСЫМША

КІРІСПЕ

Қазіргі заманның талаптарына орай ХХІ ғасырда заводтар, фабрикалар және тағы да басқа өнеркәсіп объектілері көп. Осыған орай Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 236 бұйрығымен Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылғы 3 маусымда № 11259 тіркелген «Өнеркәсіп объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына сай «Халықтың денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2009 жылғы 18 қыркүйектегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 144-бабының 6-тармағына сәйкес әзірленген және өнеркәсіп объектілері үшін өндірістік микроклиматқа, жарықтандыруға, медициналық қамтамасыз етуге, сумен жабдықтауға, желдетуге, физикалық факторлардың көздерімен жұмыс істеу жағдайларына, атмосфералық ауаға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды айқындайды. Себебі өнеркәсіп объектілерінде жұмыс жасайтын адамдардың өмірі мен денсаулығы тікелей сол аймақтың микроклиматына байланысты. Микроклимат параметрлерін нормада ұстап тұру үшін желдету жүйелерін орнатады.
Зерттеу объектісі:Алтыналмас АК
Курстық жұмыстың мақсаты:Алтыналмас АКзиянды шығарындыларын, өндіріс орындарындағы аппараттар мен машиналардан, адамдардан бөлінетін жылуды, технологиялық процесс кезінде жұмыс аймағына тарайтын ылғал деңгейін есептеп, қажетті желдету жүйесін бағалап, ауа баптау жүйесін таңдап, схемасын көрсету.
Курстық жұмыстың міндеті:
Зерттелетін өнеркәсіптік объект туралы толық қажетті ақпаратпен танысу;
Желдету, ауа баптау аппараттары мен механизмдерімен танысу;
Өнеркәсіптік объектілерден микроклимат параметрлерінің нормасын бұзатын факторларды анықтау, есептеп, сандық мөлшерін көрсету;
Өнеркәсіптік объектісінің желдету жүйесін саралау, талаптарға сай болмаған жағдайда жаңа желдету жүйесін ұсыну.
Курстық жұмыстың өзектілігі
Алтыналмас АК акционерлік қоғамы алтын шығарумен айналысатын ірі өндіріс орны, сол себепті де онда зиянды шығарындылар, түрлі аппараттар, машиналар мен жұмысшылар саны көп. Сол себепті ауаның сапасын ұстап тұратын желдету жүйесінің болуы аса маңызды.

1 ӘДЕБИ ШОЛУ

1.1 Өндірістік бөлмедегі вентиляциондық жұмыс

Өндірістік бөлмедегі вентиляциондық жұмыс сыртқы ауаның температурасы мен ылғалдылығына қатыссыз ауада анықталған температура мен ылғалдылық туғызу, яғни нұсқаулы нормаларды қанағаттандыратын ауа құрамын сақтай отырып, жасанды климат жасау. Желдету өндіріс ғимараттарының бөлмелерінде адамның шаршауын азайтып, оның жұмысының шаруашлық өнімділігін артыратын қолайлы жағдайлар жасаумен қатар, бір уақытта технологиялық үдірістердің қалыпты жүргізілуін қамтамассыз етеді.
Өндірістік технологиялық процесстерді әр түрлі зиянды зат-тардың шығыуымен байланысты: газдар, жылу, булар және шаң-дар.
Өндіріс бөлмесіне үскен көптеген газдар мен булар адамның денсаулығына қауіпті[1].
Желдетіудің көмегімен бөлмеден зиянды ауаны шығарып, таза ауа енгізеді. Желдеткіш құрылғымен жұмыс істегенде адам үшін қауіпті бу, газ және шаң, сонымен қатар бөлменің ауа темперарурасы және оның салыстырмалы ылғалдылығының концентрация денгейі санитарлық нормалармен тағайындалған шекті шамаға дейін төмендейдіү
Салқындату немесе жылыту кезінде анықталған температураны сқтау мүмкіндлігі, яғни адам ағзасының термореттеу қоршаған ортаның температурасы , салыстырмалы ылғалдылығы және ауаның қозғалу жылдамдығына байланысты болады.
Жасалған әдістерге сүйенсек, бір түрде жылыулық сезіну туғызатын көптеген метроологиялық факторлар үйлесімін іріктеуге болады.
Кез келген механикалық жұмыс соңында жылуға айналатынын бір түрдегі энергияның басқа түрге айналуы арқылы жүретіні белгілі. С ондықтан адамның орындайтын жұмысы неғұрлым қарқынды болса, онда ол соғұрлым көп мөлшерде жылу шығарады және оның көп бірлігін қоршаған ортаға береді[2].
Егер адам денесі мен қоршаған орта арасындағы жылу алмасу қарқыны азайса, онда бұл жағдайда адам ағзасында жылу жиналады да оның температурасы көтеріле бастайды.
Сонымен қатар адам денесінің температурасы қалыпты жағдайдан аз болғанда, ең аз дегенде 1ºС-қа көтеріліп немесе төмендесе бұл адамның көңіл-күйінің өзгеріуіне әкеп соғады.
Адам ағзасы қоршаған ауаның әсеріне қарсы тұрады, қалыпты жылу теңдестігін сқтауға және қорғаныс реакцялары арқылы дене температурасын ның тұрақтылығын сақтауға ұмтылады.
а) адам температурасының әр түрлілігі мен ауа есебінен конвекция
б) адам температурасының әр түрлілігі мен адам тұрған бөлменің ішкі қоршау беттері есебінен сәулеленуі
в) адамды қоршаған температура және ауа ылғалдылығына байланысты тер шығару[3].
«а» және «в» факторлары ауа қозғалысына да қатысты.Сәйкесінше бөлмедегі температура t салыстырмалы ылғалдығы φ және ауаның қозғалыс жылдамдығы ω адам денесінің жылулық теңдестігін анықтайды, осы арқылы оның көңіл-күйін де анықтауға болады.
Әдістеме жолдары арқылы алынған метроологиялық берілгендер желдету жүйесін құру кезінде маңызды болады.Ауа алмасыуының қалай жүргізілуіне байланысты желдету жасанды және табиғи болып бөлінеді.
Бөлмеде ауа алмастыруды ұйымдастыру әдісі бойынша желдету жалпы, жергілікті және аралас болып бөлінеді[4].
Жалпы желдету жұмыс аймақтарында басты түрде барлық бөлмелерде бірдей ауа ортасын (температура, ылғалдылық , ағзаның тазалығы және жылдамдылығы) тудыру шартын қарастырады.
Жалпы желдету механикалық, аралас және табиғи болып бөлінеді.
Жергілікті желдету бөлменің қалған бөлікттерінің жағдайынан жаһсы, гигиеналық талаптарға сай жергілікті орта
ауасын жұмыс орнында туғызады. Жергілікті вентияцияның негізінде басты зиянды заттың шығуы анықталған жерде (өндіріс құрлысы) шоғырланған өндіріс ғимараттарда құрвлған .
Басты түрде өндіріс бөлмелерінде қолданатын аралас жүйелер – жергілікті және жалпы желдетуді қосқандағыны көрсетеді[5].

Сурет 1 – желдету жүйесінің схемасы

1.2 Жергілікті желдетужүйелері

Жергілікті желдету өзімен желдетуді ұсынады, осы жагдайда ауа массасы белгілі жерлерге гана жіберіледі (ауа жіберу жүйесі), ал ластанган ауаны тек зиянды қосулардыңқоспалардың пайда болган нүктелерден тартып пшгарады (соргыш желдету). Ереже бойынша, жергілікті үлгінің соргыш желдеткіш жүйелері жогары эффективтілігімен сипатталады, ягни олардың бөлінужасалу орындарынан зиянды заттарды жоюга мүмкіндік береді, сонымен қатар бүкіл бәлменің барлық көлемі бойынша олардьщ таралуына кедергі жасайды. Шаңның, газдың, будың жэне басқа зиянды заттардың мяңычдц концентрациясын жою арқылы тартып шыгарылатын ауаның аз көлемі кезінде де санитарлы-гигиеналық көрсеткіштеріне қол жеткізу болады. Зиянды заттар концентрациясының тоқтату орыныменөндірістік бөлмеде жергілікп соргыш желдету жүйесін орнатып, көптеген мэселелерді шешуге болады. Жергілікп сорғыш желдету жүйелері — ластануды жоятын белсенді қүралы болып табылады. Бірінші кезекте бұл, әрине, тікелей жұмыскерлер болатын аймақта ауаны тазалау. Кейде бұл бөлменің жалгыз желдету тәсілі болып саналады, ол қоспалардың жоюын қамтамасыз етеді және жұмыскердің деңсаулыгын сақтайды. Мысалы, фильтрация қарастырылмаган бөлмеде дәнекерлеуші өзінің жұмысьш амалсыз өткізеді. Ол дәнекерлеу жұмысының үрдісінде пайда болатын газдарды және аэрозольдерді жұтады. Бұл заттардың біршама бөлшектері өкпеге гана өтпей, сонымен қатар екпенің ұлпасы арасынан қанга түседі. Фтордың, темір тотыгуының, мыстың, марганецтің және басқа бөлшектердің үлкен мөлшерде ауада болуы, көздің шырышты қабатының тітіркенуіне экеп согады, аллергия жэне өкпенің ісінуі пайда болады, өкпе мен бауыр бұзылады, сонымен қатар ісік ауруына тэуекелі пайда болады және өмір мерзімі қысқартылады. Жұмыскер үшін сондай қорқьшышты зардаптардан құтылуга өндірістік бөлмеде дұрыс орналасқан жергілікті соргыш желдету жүиесі мүмкіндік береді. Екіншіден, бөлмені тазартудың қалган әдістердің шыгындары көрінетіндей азырақ болады, ейткені сөйтіп құрастырылган желдету бөлмеде ластайтын заттардың таралуына жол бермейді жэне ауаны тарту мөлшерін азайтады. Сөйтіп, барлық 32 желдеткіш жабдықтарды ұзақ қызмет мерзімі аркасында каржы үнемдейді[6].

Сурет 2 – Жергілікті сорулар

Зиянды заттардың жиналудың орындарында сорғыш үлгісінің жергілікті желдеткіші тиімді болады, негізгі міндеті тазалау гана емес, сонымен қатар газдың, шаңның, түтіннің және басқа бөліністердің бөлмеде таралуына жол бермеу. Жергілікті желдету желдету жүйесінің бөлек жіктелімге белгіленген, өйткені оның ерекше тагайындауы бар. Желдетудің берілген түрі зиянды заттардың жергілікті жоюын, немесе ауаның жергілікті жіберілуін қамтамасыз етеді. Желдетудің берілген түрі эр түрлі технологиялық үрдісі кезінде пайда болатын зиянды заттардың жоюяны жол береді. Мысалы: дәнекерлеу, ерітіп дәнекерлеу, кесу, дәнекерлеу, қайрау, қалайыланган, ажарлау, химиялық реактивті жұмыс пен біріктіру, пластикті балқыту, агаш өңдеу жэне басқа. Жұмыскердің тікелей жұмыс орнындарьгаан зиянды бөліністерді жою негізгі мәні болып есептеледі. Бұл соргыш кұрылгылардьщ (СҚ) көмегімен өндіріледі, көбінесе жергілікті сору немесе ауа тартқыш құрылгылар деп аталады. Берілген желдетудің жұмыс принципін тұрмыстық шартгарда қолдануға болады. Егер шаңсоргышты қосып ауаны жұтылудың орнына бықситын хош иісті таяқша немесе темекіні апарсақ, түтін таяқшадан шаңсорғьппқа ұмтылады. Жұмыс орнынан жойылатын ауаны далаға лақтыруғй болады, немесе сүзіп қайта бөлмеге қайтарады. Табиғи желдету бөлмеге жасальшатын болса, онда тольпс тазарту мүмкін емес. Сонымен қатар, салқьга жыл кезеңінде мекемеде жылуға шығьгадар өседі, эсіресе, егер осы мекемелердің үлкен аудандарын ескерсек. Желдетудің жалпы алмасу жүйесі ортақ жылуға шығьгадарды төмендетеді, бірақ зиянды заттардың кауіпсіз деңгейін қамсыздандырмайды. Бірақ сөйтсе де жергілікті сорғыш желдету жүйесі, өзінің нәтижелілігіне қарамастан, кейбір шарттарда желдеткіштің барльпс мәселелерді шеше алмайды: егер зиянды заттар пайда болатын нәтижесінде қьвметтің кэсіпорын территориясы бойынша эрдайым орын ауыстыруымен байланысты немесе ластанған ауаның көлемдері өте көп болуымен байланысты болады. Сондай жағдайда, керектілердің қосу желдетуге жэне фильтрлеуге қажетті эр түрлі жабдықтарды құрамдастыру кажет, максималды дұрыс нәтижеге жету үшін[7].
Жергілікті ауа келетін желдету Егер жұмыс орнына жаңаны, салқындатылган ауаның қарқынды беру немесе жоғары температура болатын орындарда болатын адамдарга ауа агынымен үрлеу қажет болса, онда жергілікті ауа келетін желдету қолданылады. Ол бірнеше түрлерімен болуы мүмкін: – әуе душ (жұмыс орнына таза ауаның түсуі, аймақта температураны төмендетеді); – әуе оазис (суық ауамен кеңістік ұйымдастыратын қозгалмалы қалқан); – эуе перде (кіріс есіктерде, пеигге және т.б. әуелік кедергілерін жасайтын немесе ауа агынның багытын ауыстыратын желдеткіш). Жергілікті ауа келетін желдетумен бөлмелерді жабдықтау қажеттілігі жұмыс орнында немесе адамдар бар аймақта жайлы микроклиматты жасаумен байланысты. Берілген желдетудің түрі қуатты мекеменің үлкен цехтарда көбінесе қолданылады. Ягни, осындай бөлмелерде төбенің биіктігі 5-тен 23 метрге дейін түрлендіреді, жэне де жүмыс аймагының шартты биіктігі 3 метрден түрады. Кран-балкаларда және басқа да жүк таситын ішкіцехтық агрегатгарда жұмыс істейтін краншылар ерекшелік ретінде саналады. Демек, дайындалган ауаның белсенді агынын жұмыс зонасында жүзеге асыру қажет, сонда эр күні оңдаган, жүздеген, мыңдаган жұмыскерлер еңбектенеді, оларга анықтапган жайлы температурасы болатын жаңа, таза ауамен тыныстау өмірлік қажетті[8].

2 ЗЕРТТЕУ НЫСАНЫ

2.1 Алтыналмас АК компаниясы жайлы мәліметтер

Алтыналмас АК АҚ Қазақстан Республикасында атақты алтын шығарушылардың бірі болып табылады және Қазақстанның алтын кенді объектілерінде жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды жүзеге асырады. Ол – Жамбыл облысындағы Ақбақай өңірінің кен орнылары және Қарағанды облысындағы Пустынное кен орны.

Сурет 3 – Ақбақай алтын зауыты

Компания осы кен орныларын игеру үшін Компания жоғары білікті инженeрлік-техникалық қызметкерлер штатын және замануи техникалық жабдықталуды иемденеді. Өз жобаларын дамыту аудандарында Алтыналмас АК АҚ қоршаған табиғи ортаға, жұмыскерлер және халық өмірінің әлеуметтік дамуына және жақсаруына ерекше мән бөледі. Компанияның басшылығы өндірістік процесстерді оңтайландыру және тұрақты жетілдіру үшін жаңа технологиялар және жаңартпашылық шешімдерді енгізуін белсене қолдайды[9].
Компания қызметінің негізгі бағыттары:
* асыл металдар өндірісі;
* асыл металдарды және басқа пайдалы қазбаларды өндіру, оларды қайта өңдеу;
* кенді емес материалдарды өндіру;
* геологиялық барлау жұмыстары;
* жобалық және құрылыс-монтаждық жұмыстар;
* ғылыми-зерттеу, жобалық және зерттеушілік жұмыстар;
* қоғам және тартылған инвестициялар есебінен асыл металдарды барлау, өндіру және өңдеу бойынша өндірістер құрылысы және қайта құруы;
Компанияның ақырғы өнімі Доре құймаларындағы алтын болып табылады, ол әрі қарай тазартуға Астана қаласындағы Тау-Кен Алтын ЖШС-нің аффинаждық зауытына жіберіледі. Компания келесі екі жобалардың операторы болып табылады.
Бірінші жобаға (Ақбақай жобасы) 100 миллион АҚШ долларын бөліп, Компания 2011 жылы жылына фабриканың өндірістік қуатын 200 мың тоннанадан 1 миллион тоннаға дейін бес есе арттырумен Ақбақай алтын шығару фабрикасының және ілеспе құрылымының қайта құруын және жаңартуын аяқтады. Осы жоба Қазақстанның индустрияландыру Картасына енгізілген. Жобаның шикізат базасын Жамбыл облысы, Мойынқұм ауданында орналасқан 6 кен орнылары құрайды. Жобаға инвестициялардың жалпы мөлшері алдағы бес жылда 150 миллион АҚШ долларынан асады.
2014 жылдың 25 желтоқсанында Компания Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданында бір аттас кен орнында екінші жобаның (Пустынное жобасы) іске қосылуын жүзеге асырды. Жобаның өңдеу қуаты жылына алтынды кеннің 2 миллион тоннасын құрайды. Кен орынды өндіру карьерлік әдіс арқылы жүзеге асырылады. Жоба әйгілі әлемдік өндірушілерден тау-кен және технологиялық жабдықпен жабдықталған. Инвестициялар 140 миллион АҚШ долларын құрады. Жоба индустрияландыру Картасына енгізілген[11].

Сурет 4 – Ақбақай алтын зауытының ішкі көрінісі

2.2 Қауіпсіздік және еңбекті қорғау

Алтыналмас АК АҚ өз қызметінде еңбектік жақсы және қауіпсіз жағдайларына, өндірістік жарақаттануды ескертуге, қолайлы, санитарлық-гигиеналық жағдайларды жасауға, компанияның қызметкерлерінде кәсіби сырқаттар пайда болуы болдырмауына үлкен мән бөледі.
Медициналық пункті
Казанада ЖШС-пен шарт негізінде Алтыналмас АК АҚ-ның Ақбақай және Ақтоғай филиалдарында білікті қызметкерлермен және алғашқы медициналық жәрдемді көрсету үшін қажетті медициналық құралдар және жабдықпен жинақталған медициналық пунктілер ұйымдастырылған және жұмыс істейді. Медициналық мекемелерге қызметкерлерді жеткізу үшін жедел медициналық жәрдем автокөлігі бар.
Компания қызметкерлерінің міндетті түрдегі медициналық тексерулері. Қызметкерлер денсаулық жағдайына динамикалық бақылауын, сырқаттардың бастапқы белгілерін уақытылы анықтауын қамтамасыз ету, жалпы, кәсіби сырқаттарды ескерту мақсатында компания қызметкерлерінің міндетті мерзімді медициналық тексерулері жыл сайын өткізіледі.
Қызметкерлер денсаулық жағдайын, уақытша еңбек жарамсыздығын, олардың жұмысқа кәсіби жарамдылығын анықтау үшін осы аусымда кәсіптер бойынша ауысым алдындағы медициналық куәландыру жүзеге асырылады.
Рейс алдында және рейс аяқталғаннан кейін механикалық көліктік құралдар жүргізушілерінің денсаулық жағдайын, алкогольды мастық және есірткілерді тұтыну жағдайын анықтау үшін рейс алдындағы және рейстен кейінгі медициналық тексеру жүргізіледі[12].
Қауіпсіздік және еңбекті қорғау басқаруының жүйесі
Компанияда Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, азаматтық қорғау қауіпсіздік және қорғау саласында жасалған еңбекті қорғау басқаруының жүйесі (ЕҚБЖ) қолданылады.Алтыналмас АК АҚ-ның қауіпті өндірістік объектілерінде жұмыс істейтін қызметкерлер Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық және заң шығару актілерімен белгіленген талаптарға сәйкес жеке және ұжымдық қорғау құралдарымен қамтамасыз етілген.Алтыналмас АК АҚ-ның қауіпті өндірістік объектілерінде адамдарды құтқару бойынша шараларды, басшылар және қызметкерлер, апаттық құтқару қызметтері және құрамалары әрекеттерін қарастыратын апаттарды жою жоспарлары (АЖЖ) әзірленген. АЖЖ кәсіби апаттық-құтқару қызметтерімен және құрамаларымен келісілген.Алтыналмас АК АҚ-ның қауіпті өндірістік объектілерін пайдалану өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында Қазақстан Республикасының уәкілетті органында тіркелген өнеркәсіптік қауіпсіздік Декларация негізінде жүзеге асырылады
Өрттік қауіпсіздік
Алтыналмас АК АҚ объектілерінің өрттік қауіпсіздігі қауіпті өндірістік объектілерге қызмет көрсету бойынша шарттың талаптарына сәйкес Құтқарушы әскери апаттық-құтқару қызметімен қамтамасыз етіледі, осы шартта Төтенше Жағдайларды жою бойынша апаттық-құтқару жұмыстарын жүргізу қарастырылған, соның ішінде өрттерді ескерту және өшіру[13].
Кенттің санитарлық жағдайын сақтау
Компания Мойынқұм ауданының Әкімдігіне бар қоқыс тастайтын жерде қатты тұрмыстық қалдықтар жаңа полигон құрылысы туралы ұсыныс жасаған. Полигонды жобалау және құрылысы бойынша, оған қызмет көрсетуге және тұрмыстық қоқыстарды шығару бойынша барлық шығындарға Компания жауапты болады.
Әлеуметтік инфрақұрылымның объектілерін ұстау және жөндеу
– ішкі кенттік жолдарды және Ақбақай-Мирный авто жолын қалыпты жағдайын сақтау үшін Компания тұрақты түрде жолдарды қардан тазалау және апаттық учаскелер жөндеу бойынша жұмыстар жүргізеді.
– Компания қаражатына күрделі жөндеу орындалған, Ақбақай кентінің қоғамдық моншасы ұстауы және қызмет көрсетуі жүзеге асырылады.
– полицияның кенттік бөлімі шығындарының қаржыландыруы: қызметкерлер тұрмысы және тамақтандыруы, полиция пунктін және өмір сүру жерін электрмен жабдықтау, жанар-жағармай материалдарымен қамтамасыз ету[14].

3 ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ

3.1 Алтыналмас АК АҚ алтын шығару компаниясының Ақбақайфабркасындағы жылу бөлінуді есептеу

Ақбақай -дыңалтын шығару фабрикасындағы алтынды рудадан бөліп алу, яғни байыту фабрикасының негізгі параметрлер: жылу мөлшерін(қондырғылардан бөлінетін жылу мөлшерін, адамнан бөлінетін жылу мөлшерін, электрпештерінен бөлінетін жылу мөлшерін, жарық жүйесінен бөлінетін жылу мөлшерін), өндіріс орнындағы ылғал бөліну мөлшерін (адамнан, түрлі беттерден бөлінуін) , өндіріс орындарындағы шаңдар мен газдардың бөлінуін, ауа алмасымды есептелінеді.

Жылу бөліну-адам жұмыс атқарғанда, пештерді қосқанда немесе пештердің сууы кезіндегі жылудың бөлінуі .
Өндірістік цехтарда жылу бірнеше көздерден бөлінеді:
* адамнан;
* жылу қондырғыларынан;
* жарық шамдарынан;

Кен байыту фабрикасындағы технологиялық процесске сипаттама

Фабриканың ауданы – 12000м2
Өндіру қуаты – 30тсағ
Жұмыскерлер саны – 20 ер адам
Қондырғылар:
1. Виброшұңқырлы ұсақтағыш 440*1200 – 1 дана, 60кВт
2. Конусты инерциялы ұсақтағыш КИД-600 – 2 дана, 75кВт
3. Үлкен елек – 3 дана, 11кВт
4. Гидроциклон – 3 дана, 80кВт
5. Виброконцентратор – 2 дана, 20 кВт
6. Балқыту пеші LSZ-160 – 1 дана, 160кВт
7. Көлемі 5-тен 130 м3 болатын валу типіндегі флотациялық пневмомеханикалық машиналар;
8. Германияның KHD компаниясы арнайы әзірлеген 520 т сағ сыйымдылығы бар роликтер;
9. Радиалды қалыңдатқыштар (Outokumpu Supuflo) d = 4м, 18м, 35м;
10. Шарлы диірмен 3.6х5.5м, V = 49м3 және 4 Децвик сорғыш диірмені;
11. концентраторлар (Кнелсон) – алтынның гравитациялық байыту құрылғылары;
12. компрессорлық қондырғылар (Atlas Copco);
13. реакторлар (Аахен); целлюлоза сорғылары (Warman); автоматты клапандар (AUMA MATIC);
14. негізгі конвейер ұзындығы – 1280 м (Сандвик);
15. көтеру механизмдері;

Сурет 3 – Ақбақай алтын байыту фабрикасындағы технологиялық процесс пен техникалар схемасы

Адамнан бөлінетін жылуды есептеу

Алтын шығару цехіндегі адамдардан бөлінетін жылуды анықтау үшін ондағы жұмысшылар саны, кесте бойынша адамнан бөлінетін жылуды анықтап аламыз. Жұмыс істеу кезінде адамнан бөлінетін жылуды есептеуді төмендегі формуланы қолданып шығардым. Ауыр жұмыс жағдайында … жалғасы